caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/141649/047003_Capatect_ZF_spachtel_690_25kg_HR.png

ZF Spachtel 690

Disperzivna i plastificirana masa za poravnavanje za izradu armirnog sloja žbuke, pripremljena za obradu.

Primjena

Capatect ZF-Spachtel 690 je disperzivna masa za poravnavanje, pripremljena za obradu, za izradu elastičnog armirnog sloja u Capatect PS fasadnim sustavima. Capatect ZF Spachtel 690 se koristi i za obnovu fasada i izolacijskih sustava od polistirena. Odgovara normi ÖNORM B 6121.

Svojstva materijala

  • podatan za obradu
  • razrjediv u vodi
  • odlikuje se vrlo velikom elastičnošću
  • ispitan prema ÖNORM B 6121
  • paropropustan
  • pokazuje vrlo malo naprezanje
  • otporan na atmosferilije

Pakiranje/Veličina pakiranja

Kanta 25 kg

Nijanse

Svijetlo bež

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, godinu dana.

Gustoća

1770 kg/m³

Difuzijski otpor µ (H2O)

µ <= 500

Koeficijent apsorpcije vode

<= 0,5 kg/m2

Konzistentnost

pastozna

Vlačna čvrstoća

>= 0,08 MPa

Priprema podloge

Izrada armirnog sloja: moguće nepravilnosti na spojevima izolacijskih ploča treba prethodno prebrusiti i ukloniti prašinu koja je na pločama zaostala od brušenja.
Sanacija fasade: Podloga mora biti nosiva, čista, bez slobodnih čestica i tvari koje potiču odvajanje (poštivati ÖNORM-u!). Oštećene, mineralne premaze koji se ljušte ili strukturnu žbuku treba u najvećoj mjeri ukloniti. Šupljine u žbuci treba obiti i zažbukati ih s prikladnim materijalom u ravnini s površinom. Mineralne površine koje se osipaju ili su brašnaste treba najtemeljitije očistiti sve do čvrste supstancije i grundirati ih sredstvom Primalon Tiefgrund LF. U slučaju pukotina u pokrivnom sloju (armaturni sloj i završna žbuka) ili u fasadi mora njihov uzrok ustanoviti stručnjak. Tek se nakon toga može odlučiti, da li se pokrivni sloj mora odstraniti ili ne. 

Priprema materijala

Capatect ZF-Spachtel 690 je pripremljen za nanošenje i treba ga samo kratko promiješati. Kod viših temperatura eventualno može biti potrebno podešavanje konzistencija, koja se može podesiti sa malo vode.

Način primjene

Općenito vrijede upute za obradu za povezane sustave za toplinsku izolaciju. Također, prilikom nanošenja, poštivati osim pravila struke i smjernica za obradu, Capatect Upute za obradu za povezane sustave za toplinsku izolaciju i pribor.

Sistem nanošenja na površinu

Izrada armirnog sloja:
Nakon nanošenja zaštite za bridove na prozorskim otvorima i bridovima, te nakon dijagonalnog armiranja uglova na fasadnim otvorima masu Capatect ZF-Spachtel 690 nanositi u širini trake armirne mrežice i utisnuti mrežicu Capatect Glasgewebe s preklopom od min. 10 cm. Nakon toga ponovo obraditi sa Capatect ZF-Spachtel 690, mokro na mokro, kako bi se osigurala pokrivenost mrežice po čitavoj površini. Nazivna debljina sloja iznosi 3 mm, pri čemu se staklena mrežica Capatect Glasgewebe nalazi u sredini.
Kod sanacije:
Capatect ZF-Spachtel 690 se u okviru sanacije fasada primjenjuje kao kit za poravnavanje fasade u svrhu popravka oštećenih žbukanih površina na masivnom ziđu odnosno na termoizolacijskim sustavima od polistirena prije nego što se nanese sloj strukturne žbuke. Masu  Capatect ZF-Spachtel  sa armaturnom mrežicom nanosi se na prikladnu i očišćenu podlogu, kako je opisano u odlomku „Armiranje". U slučaju da obnavljate izolacijski sustav od polistirena, molimo da se svakako obratite našem stručnom savjetniku!
Zbog primjene prirodnog pijeska moguće su oscilacije u nijansi boje, stoga na površine koje čine cjelinu treba nanositi samo materijal sa istim proizvodnim brojem ili treba materijal sa različitim proizvodnim brojem međusobno pomiješati. Radi izbjegavanja vidljivih sastavaka treba raditi u jednom potezu postupkom mokro na mokro. Radi postizanja specijalnih svojstava ne miješati s drugim proizvodima. Proizvod nije prikladan za vodoravne površine na kojima se zadržava voda. 

Potrošnja

Armiranje 3 mm: ca. 5,0 kg/m2

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Nanošenje pri temperaturama ispod + 5°C (temperatura građevine, materijala, zraka) kao i po jakom suncu, po kiši bez zaštite, po magli odnosno rosi nije dopušteno.
Ti uvjeti se moraju održati najmanje 2 dana nakon nanošenja.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Proizvod ne podliježe obvezi označavanja na temelju EU-smjernica/uredbe o opasnim materijalima. Pridržavati se uobičajenih mjera opreza prilikom rukovanja s kemikalijama.
Čuvati izvan dohvata djece.

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

Ostali podaci

Šifra otpada; 57 303 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 08 01 12
Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.hr
Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15
tel: 01/3373-731
fax: 01/3373-733
mail: info@caparol.hr
Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Tehnička informacija