caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/166228/051390_Capatect_top_fix_kleber_25kg_SI.png

Capatect Top-Fix-Kleber

Mineralno jako ljepilo poboljšano umjetnom smolom sa sredstvom za poboljšanje vezanja (promotorom), isključivo za lijepljenje Capatect fasadnih izo-ploča.

Primjena

Capatect Top-Fix-Kleber je mineralni suhi mort vezan cementom i poboljšan umjetnom smolom koji svoju primjenu nalazi isključivo kod lijepljenja Capatect fasadnih izo-ploča. Službeno ispitan (prema ETAG 004)

Svojstva materijala

 • požarna klasa A1 (EN13501-1)
 • jako dobra postojanost
 • dodaci za poboljšanje za odličnu i laganu ručnu i strojnu obradu
 • mineralna veziva sa dodacima za plastificiranje kao i optimalni sastav zrna
 • fina gradacija i ujednačenost kombinacije kvarcnih i kalcitnih punila
 • vrlo velika snaga lijepljenja
 • velika paropropusnost 
 • neškodljiv za okoliš

Pakiranje/Veličina pakiranja

25 kg vreća

Nijanse

Crvenkasto siva

Skladištenje

Uskladištivost 6 mjeseci, na suhom, od vlage zaštićenom mjestu, kao cement.

Tehnički podaci

 • Gustoća čvrstog morta (ÖN EN 1015-10=: ca. 1,70 g/cm³
 • Klasa morta ÖN EN 998-1: CS IV

Toplinska provodljivost

λ10, suho EN 1745: 0,77 W/(m.K) Tablična srednja vrijednost (P=50%)

Difuzijski otpor µ (H2O)

μ=ca. 75 (EN ISO 7783)

Vlačna čvrstoća vezanja

ÖN EN 1015-12: 0,5 N/m2
EPS-F/MW/LS /Konoplja ETAG 004: ≥0,08N/mm2 ili lom izolacijskog materijala

Ponašanje u požaru

Klasa A1

Konzistentnost

prah

Prikladne podloge

Neožbukani i mineralnim žbukama ožbukani zidovi od cigle, EPS izo-ploče.

Priprema podloge

Podloga mora biti suha, čista, nosiva, bez slobodnih ostataka premaza ili žbuke (pridržavati se ÖNORM). Nosivi mineralni premazi se moraju ohrapaviti kako bi se poboljšalo vezanje. Oštećene mineralne premaze ili slojeve strukturne žbuke koji se ljušte ukloniti u najvećoj mjeri. Kod premazanih podloga treba napraviti pokus otkidanja armiranjem (staklenom mrežicom) površine najmanje 30 cm x 30 cm sa ljepilom Capatect Top-Fix-Klebe, pri čemu se kod otkidanja nakon tri dana samo armatura smije odlijepiti. Šupljine u žbuci se moraju otući i dožbukati prikladnim materijalom tijesno po površini. Mineralne površine koje se osipaju ili kredaju se moraju najtemeljitije očistiti do nosivog sloja te potom grundirati sa Primalon Tiefgrund LF.

Priprema materijala

U kantu staviti ca. 6 litara vode uz temeljito miješanje prikladnom mješalicom (maks. 400 okr/min) i dodavati cjelokupni sadržaj pakiranja Capatect Top-Fix-Kleber ljepila. Miješati dok ne nastane masa bez grudica, najmanje 5 minuta. Ostaviti da zrije ca. 10 minuta i još jednom kratko promiješati.
Za zamješavanje se mogu koristiti i prikladne protočne mješalice.

Način primjene

Općenito, prilikom nanošenja, poštivati osim pravila struke i smjernica za obradu, i Capatect Upute za obradu za povezane sustave za toplinsku izolaciju i pribor.

Sistem nanošenja na površinu

Lijepljenje PS fasadnih ploča:
Lijepljenje Capatect PS fasadnih ploča ovisi o podlozi i može biti točkasto ili punoplošno, ručno ili strojno (vidjeti Capatect upute za obradu odn. smjernice za ugradnju). Neravnine do +/-1 cm mogu se izravnati ljepilom.
Udvostručenje već postojećeg WDVS sustava na objektu:

 • polaganje EPS izo-ploča na slojeve završne žbuke (vidjeti pripremu podloge)

 • polaganje EPS izo-ploča na EPS izo-ploče
Strojno nanošenje ljepila:
Capatect Top-Fix-Kleber se može pomoću Capatect strojne tehnike Opus I (+) nanijeti na izo-ploče (u brazdama, uokolo po rubu, kao „W" po sredini ploče, tako da kontaktna površina ljepila bude najmanje 40%) ili na podlogu. Nakon naošenja se Capatect Top-Fix-Kleber pročešlja nazubljenom lopaticom (visina zubaca se ravna prema neravnini podloge koja se izravnava, tako da dodirna površina pod ljepilom bude najmanje 40%). Kako bi se izbjeglo stvaranje „kore" od ljepila Capatect Top-Fix-Kleber, smije se nanositi samo toliko ljepila koliko se odmah nakon toga može obložiti izo-pločama. Povezane ploče lijepiti odozdo prema gore i stisnuti da se spoje i dobro pritisnuti. U spojeve ploča ne nanositi ljepilo. Paziti na vodoravnost i okomitost polaganja.

Potrošnja

Lijepljenje: ca. 5,5 kg/m2
Kod ovog podatka o potrošnji se radi o orijentacionoj vrijednosti. U obzir treba uzeti odstupanja koja ovise o objektu i načinu izvođenja radova.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Tijekom izvođenja radova i faze sušenja temperature okoline i podloge ne smiju pasti ispod + 5 °C. Ne raditi na suncem zagrijanim površinama, kao niti po kiši, velikoj vlažnosti zraka ili jakom vjetru.

Vrijeme sušenja

Pri 20 0C i 65% relativne vlažnosti zraka, ovisno o debljini nanosa, ca. 24 sata. Pri nižim temperaturama i višoj vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe vodom.

Napomena

Kako bi se očuvala specijalna svojstva ovog proizvoda, Capatect Top-Fix-Kleber se ne smije miješati sa drugim proizvodima.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Sadrži cement. Nadražuje kožu. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Može nadražiti dišni sustav. Izbjegavati udisanje prašine. Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje. Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika. Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. Skladištiti na suhom mjestu.
Sadržaj kroma nizak prema RL 2003/53/EG. Rok trajanja uz dodatak sredstva protiv starenja do 6 mjeseci od datuma proizvodnje (vidjeti broj šarže).

Obratiti pažnju

Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

Ostali podaci

Šifra otpada; 31 409 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 17 09 03
Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.hr

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list

Tehnička informacija