caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/141277/046922_Capatect_haftmoertel_grob_25kg_HR.png

Capatect Haftmörtel grob

Mineralni gotovi suhi mort za lijepljenje i izradu armiranog sloja kod Capatect fasadnih sustava.

Primjena

Capatect Haftmörtel grob je mineralni vapneno/cementni mort za lijepljenje i izradu armirnih slojeva za Capatect MF, LS i izo-sustave s plutom. Ispitan prema ETAG 004.

Svojstva materijala

 • jako dobro se obrađuje
 • obrađuje se ručno i strojno
 • nije zapaljiv
 • mineralno vezivo
 • poboljšan umjetnom smolom
 • velika propusnost vodenih para
 • otpornost na atmosferilije, vodoodbojnost
 • ispitan prema ÖNORM B6121

Pakiranje/Veličina pakiranja

25 kg vreća

Nijanse

Siva

Skladištenje

Uskladištivost 6 mjeseci, na suhom, od vlage zaštićenom mjestu, kao cement.

Tehnički podaci

 • Gustoća čvrstog morta (ÖN EN 1015-10): ca. 1,5 g/cm³
 • Klasa morta ÖN EN 998-1: CS II

Toplinska provodljivost

λ10, suho EN 1745: 0,49 W/(m.K) Tablična srednja vrijednost (P=50%)

veličina zrna

2 mm

Difuzijski otpor µ (H2O)

μ=ca. 35 (EN ISO 7783)

Ponašanje u požaru

Klasa A1

Koeficijent apsorpcije vode

ÖN EN 998-1: Klasa Wc 2
ETAG 004: ≤ 0,25 kg/m2/24h

Konzistentnost

prah

Vlačna čvrstoća

ÖN EN 1015-12: ≥ 0,5 N/mm2
EPS-F/MW/LS /Konoplja ETAG 004: ≥0,08N/mm2 ili lom izolacijskog materijala

Prikladne podloge

Neožbukani zidovi i zidovi ožbukani mineralnim žbukama. Organski premazi se moraju odstraniti. Nosivi, mineralni premazi se moraju ohrapaviti kako bi se poboljšalo prianjanje.

Priprema podloge

Podloga mora biti čista, nosiva, bez tvari koje razgrađuju i čestica koje otpadaju. Oštećene mineralne premaze ili strukturne žbuke koje se ljušte se moraju odstraniti u najvećoj mjeri. Šupljine u žbuci se moraju otući i po površini obilno dožbukati prikladnim materijalom. Mineralne površine koje se osipaju ili brašnaju se moraju najtemeljitije očistiti do tvrde tvari i grundirati sa Primalon Tiefgrund TF.

Priprema materijala

U kantu staviti ca. 6 litara vode uz temeljito miješanje prikladnom mješalicom (maks. 400 okr/min) i dodavati cjelokupni sadržaj pakiranja Capatect Top-Fix-Kleber ljepila. Miješati dok ne nastane masa bez grudica, najmanje 5 minuta. Ostaviti da zrije ca. 10 minuta i još jednom kratko promiješati.
Za zamješavanje se mogu koristiti i prikladne protočne mješalice.

Način primjene

Općenito su naše upute za obradu za Capatect vezivne sustave toplinske Općenito, prilikom nanošenja, poštivati osim pravila struke i smjernica za obradu, i Capatect Upute za obradu za povezane sustave za toplinsku izolaciju i pribor.

Sistem nanošenja na površinu

Lijepljenje fasadnih izolacijskih ploča: Capatect Haftmörtel grob točkasto (po rubu uokolo ca. 6 cm široke trake, po sredini ploče 3 grude veličine dlana), ili punoplošno, nanijeti na poleđinu izolacijske ploče. Moguće je i strojno nanošenje skladno smjernicama za obradu. Količinu nanešenog ljepila treba prema odstupanjima podloge prilagoditi da se ostvari kontaktna površina od najmanje 40%. Neravnine do +/- 1 cm se mogu izravnati ljepilom. Kod izolacijskih ploča od mineralne vune, konoplje i pluta se prije nanošenja gore opisanim točkastim načinom mora masa za ljepljenje prethodno tanko razvući pod pritiskom.
Lijepljenje Capatect LS-fasadnih izolacijskih ploča: Obavlja po cijeloj površini. Pri tome se ljepilo u pravilu nanosi na podlogu i razvlači nazubljenim gleterom od 10 mm. Premazana strana izolacijske ploče dolazi na zid. Lijepljenjem po cijeloj površini se potrošnja može povećati ovisno o svojstvu i stanju podloge. Izolacijske ploče zalijepiti stisnute odozdo prema gore i dobro pritisnuti. U spojeve između ploča ne nanositi masu za ljepljenje. Paziti da se ploče polažu pravilno po visini i drže pravac.
Nanošenje izravnavajućeg sloja: Postojeća odstupanja i pomake izolacijskih ploča se moraju izravnati slojem morta Capatect Haftmörtel fein.
Izrada armirnog sloja: Nakon nanošenja zaštite rubova na prozorskim otvorima i rubovima, kao i dijagonalnog armiranja na kutovima fasadnih otvora se Capatect Haftmörtel grob razvlači u širini otprilike kao širina trake mrežice, a eventualni pomaci na spojevima izo-ploča se izravnavaju. Capatect staklenu mrežicu utisnuti s preklapanjem od najmanje 10 cm i poslije toga mokro na mokro još jednom lopaticom obraditi sa Capatect Haftmörtel grob, tako da mrežica bude pokrivena po cijeloj površini. Nominalna debljina sloja iznosi 5 mm, pri čemu je Capatect staklena mrežica utisnuta u vanjsku trećinu.Potrošnja

 • Lijepljenje: ca. 6,0 kg/m2
 • Armiranje Nominalna debljina sloja 5 mm: ca. 7,5 kg/m2
Navedene potrošnje temelje se na iskustvu i nisu obvezujuće. Stvarna potrošnja ovisi o mnogim čimbenicima, a točnu potrošnju moguće je odrediti izradom probne površine.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Nanošenje pri temperaturama ispod + 5°C (temperatura građevine, materijala, zraka) kao i po jakom suncu, po kiši bez zaštite, po magli odnosno rosi nije dopušteno. Ti uvjeti se moraju održati najmanje 2 dana nakon nanošenja.

Vrijeme sušenja

Pri + 20 °C i 65 % relativne vlažnosti najmanje 3-5 dana. Pri nižim temperaturama i višoj vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe vodom.

Napomena

Kako bi se izbjeglo djelovanje kiše tijekom faze sušenja, po potrebi prekriti ceradama. U slučaju jakog vjetra ili sunca, preporučamo fasadu prekriti radi zaštite.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Sadrži cement. Nadražuje kožu. Uzrokuje teške ozljede oka. Izbjegavati udisanje prašine. Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje. Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika. Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. Skladištiti na suhom mjestu.
Sadržaj kroma nizak prema RL 2003/53/EG. Rok trajanja uz dodatak sredstva protiv starenja do 6 mjeseci od datuma proizvodnje (vidjeti broj šarže).

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

Ostali podaci

Šifra otpada; 31 409 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 17 09 03
Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.hr
Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list

Tehnička informacija