caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/243949/066120_primalon_tiefgrund_lf_12kg_2019_neu_HR.png

Primalon Tiefgrund LF

Sredstvo za grundiranje bez otapala i bez mirisa

Primjena

Specijalni temeljni premaz za unutarnje i vanjske površine, namijen za izjednačavanje upojnosti nejednoliko upojnih ili jako upojnih površina, kao i za učvršćivanje unutarnje žbuke koja se lagano osipa. Može se koristiti i u prostorijama s instalacijom bez vanjske zaštite, neadekvatne ventilacije ili u prostorima u kojima se proizvode ili skladište živežne namirnice.

Osnova materijala

Akril hidrosol

Pakiranje/Veličina pakiranja

12 kg

Nijanse

Žućkasto transparentna

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, 12 mjeseci.

Gustoća

ca. 1,02 g/cm³

Prikladne podloge

Podloga mora biti čista, bez tvari koje razdvajaju i suha. Obratiti pažnju na ÖNORM B 3430, dio 1.

Priprema materijala

Primalon Tiefgrund LF, razrijediti vodom, ovisno o podlozi do max. 1: 3 (volumni dijelovi).
Temeljni premaz treba razrijediti tako da ne tvori zatvoreni, sjajni film.

Način primjene

Kistom/četkom, špricanjem

Razrjeđivanje

Čistom vodom.

Potrošnja

Ovisno o upojnosti podloge 150–250 ml/m2 (zamiješani materijal).
Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem na objektu.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+5 °C do +30°C za okolni zrak i podlogu. Ne raditi na izravnom suncu, kiši ili jakom vjetru. Pazite ako postoji rizik od noćnog mraza!

Vrijeme sušenja

Pri +20°C i 65% relativne vlažnosti zraka nakon 6-8 sati površinski suho i može se premazivati. Pri nižim temperaturama i većoj vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje.

Čišćenje alata

Vodom odmah nakon uporabe.

Napomena

Kako bi se sačuvala posebna svojstva ovog proizvoda, ne smije se miješati s drugim proizvodima.

Posebna napomena
U hladnjacima i zamrzivačima:
Osigurajte da je vrijeme sušenja i provjetravanja dovoljno dugo kako bi se izbjeglo narušavanje okusa živežnih namirnica.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Izbjegavati udisanje magle/pare/aerosola. Zagađena radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora. Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode. Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika. Potrebna je posebna liječnička obrada (vidi... na ovoj naljepnici). Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/međunarodnim odredbama.

Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, smjesu od: 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-on i 2-Metil-2H-izotiazol-3-on (3:1). Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(h): 30 g/l; maks. 0,3 g/l

Deklaracija sadržaja

Akrilna smola, voda, aditivi, sredstvo za konzerviranje.

Detaljniji podaci

Kod otpada: 57303 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 08 01 12
Klasa ugrožavanja vode: WGK 1 slabo zagađuje vodu

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije