caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/219049/062133_DisboPUR_304_13_kg.png

DisboPUR 304 2K-PU-Abdichtung

Pigmentirana, elastična 2-komponentna poliuretanska brtvena masa za balkone, terase i pergole prema DIN 18531, dio 5

Primjena

Brtvljenje za mineralne podne površine u vanjskom prostoru, kao npr., na balkonima, terasama, pergolama. Ispitano u Disbon Premium Balkonsystem prema DIN 18531-5 bez dodavanja vlakana.

Svojstva materijala

  • ispitan prema DIN 18531-5 bez dodavanja vlakana
  • elastičan na hladnoći, premošćuje pukotine
  • ne sadrži otapala

Osnova materijala

2K poliuretanska smola

Pakiranje/Veličina pakiranja

13 kg limeno kombi pakiranje

Nijanse

Sivo-zelena

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Stabilnost originalno zatvorene ambalaže je najmanje 12 mjeseci. 
Pri nižim temperaturama prije obrade materijal uskladištiti na 20°C.

Gustoća

ca. 1,2 g/cm3

Debljina suhog filma

ca. 85 µm/100 g/m2

Istezanje do pucanja prema DIN 53504

> 500 % (pri 20° C)

Viskozitet

ca. 8000 mPas

Prikladne podloge

Mineralne podloge i kompatibilni dvokomponentni premazi.
Podloga mora biti nosiva, stabilna oblika, čvrsta, bez nevezanih čestica, prašine, ulja, masnoće, tragova otiranja gume i ostalih tvari koje potiču odvajanje. Keramičke pločice potrebno je ispitati glede njihove podobnosti za premazivanje, te po potrebi izraditi probnu površinu na objektu. Vlačna čvrstoća površine podloge mora u prosjeku iznositi 1,5 N/mm2. Najmanja pojedinačna vrijednost ne smije biti manja od 1,0 N/mm2.

Priprema podloge

Podlogu je potrebno pripremiti prikladnim mjerama, npr. glodanjem ili dijamantnim brušenjem, tako da ispunjava postavljene zahtjeve. Jednokomponentne stare premaze i labave dvokomponentne premaze načelno treba odstraniti.
Keramičke pločice i 2-komponentne premaze treba očistiti, izbrusiti odnosno obraditi mlazom. Proboje i šupljine u podlozi zapuniti mortom Disbocret PCC-Mörtel ili, mjestimično i samo ograničeno, mortom Disboxid EP-Mörtel.
Na mat brušenim dvokomponentnim premazima na bazi epoksidne smole izvodi se potom brtvljenje sa DisboPUR 304 bez dodatnog grundiranja.
Nosive poliuretanske premaze te neupojne priključke od čelika, plemenitog čelika, aluminija, PVC-a ili poliestera grundirati sa DisboADD 901 1K-PU-Primer (vidjeti Tehničke informacije za DisboADD 901 1K-PU Primer).

Priprema materijala

Probijanjem pakiranja učvršćivača dodati komponentu B (učvršćivač) komponenti A (masa), te intenzivno miješati mješalicom u polaganom hodu (maks. 400 o/min.) dok ne nastane ravnomjeran ton boje bez pruga. Materijal prebaciti u drugu posudu i ponovo temeljito miješati (ne smije se raditi izravno iz pakiranja u kojem je materijal isporučen). Po potrebi se DisboPUR 304 može tiksotropirati s maks. 3 tež.% Disbon 913 PU-Stellmittel.
Napomena: DisboPUR 304 se smije tiksotropirati isključivo sa Disbon 913 PU-Stellmittel, budući da druga tiksotropna sredstva mogu dovesti do poremećaja stvrdnjavanja.

Omjer miješanja

Komp. A (masa) : Komp. B (učvršćivač) = 9:1 tež. dijelova

Način primjene

Odgovarajućom nazubljenom raklom

Sistem nanošenja na površinu

Za informacije o sastavu premaza kod Disbon Premium Balkonsystem pogledajte odgovarajuće Sistemske upute.


Grundiranje i grubo zaravnavanje (kratz)
Mineralne podloge grundirati sa DisboPOX W 402 tako da se zapune pore. Hrapave podloge se moraju dodatno ujednačiti grubim zaravnavanjem (kratz), uz miješanje DisboPOX W 402 s DisboADD 940 Füllstoff. 

Brtvljenje

AZamiješani materijal izliti na grundiranu ili grubo zaravnanu površinu (kratz) i ravnomjerno ga rasporediti nazubljenom raklom. Nakon čekanja od ca. 10 minuta odzračiti površinu bodljikavim valjkom križnim pokretima.
Na površinama s nagibom >2% kao i na okomitim površinama treba DisboPUR 304 tiksotropirati s ca. 0,5–3 tež.% DisboADD 913 Stellmittel za poliuretanske smole.

Napomena: pri aplikaciji s nazubljenom raklom odabrano trokutno ozubljenje ne dovodi automatski do održavanja zadanih vrijednosti potrošnje. Veličina zubaca ovisi o otpornosti rakle na habanje, temperaturi, stupnju punjenja i uvjetima podloge.

DisboPUR 304mora uvijek dobiti i završni sloj, budući da materijal nije otporan na UV zrake. Prikladni materijali su DisboTHAN 449 i DisboPUR 306. DisboPUR 306 se ne smije posipati kvarcnim pijeskom.

Potrošnja

ca. 1,2 kg/m2/mm

Kao brtveni sloj prema DIN 18531-5: ca. 2,4 kg/m2 (2 mm)

Obradivost

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka ca. 20 min. Navedeno vrijeme se kod viših temperatura skraćuje, a kod nižih produljuje.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, zraka i podloge: 
Min. 8 °C, max. 30 °C
Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3°C iznad temperature rosišta.

Vrijeme čekanja

Vrijeme čekanja između primjene DisboPUR 304 i sljedećeg sloja iznosi pri temperaturi od 20 °C min. 12 sati, a maks. 24 sata. U slučaju duljeg čekanja treba površinu obrađenu u prethodnom sloju grundirati sa DisboADD 901 1K-PU-Primer. Navedeno vrijeme se s višim temperaturama skraćuje, a s nižim produljuje.

Vrijeme sušenja

Pri 20°C i 60 % relativne vlažnosti zraka nakon ca. 4 sata otporno na kišu, prohodno nakon ca. 12 sati i može se premazivati, a nakon ca. 7 dana je sloj potpuno mehanički i kemijski opteretiv. Kod nižih temperatura odgovarajuće dulje vrijeme.  Tijekom procesa stvrdnjavanja (ca. 16 sati pri 20°C) nanešeni materijal zaštititi od vlage jer inače može doći od narušavanja izgleda površine i smanjenja moći prijanjanja.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe i kod duljih prekida u radu razrjeđivačem DisboADD 499 Verdünner.

Njemački certifikat

Aktualni certifikati dostupni su na upit.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Proizvod je namijenjen samo za profesionalnu primjenu.

Komp. A (masa):
Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Štetno ako se udiše. Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem. Ne udisati maglu/pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči. Nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava. AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje. Pri otežanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.

Komp.B (učvrščivač):
Štetno ako se proguta. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči. AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna. Sakupiti proliveno/rasuto.
Sadrži: 6-Metil-2,4-bis(metiltio)fenilen-1,3-diamin.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ostaci materijala: Pustiti osnovnu masu da se stvrdne s učvršćivačem i odlagati kao otpatke boja.

HOS

A(j); 500 g/l; maks. 10 g/l

GIS kod

PU60

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list. 
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata te obratiti pažnju na savjete za čišćenje i održavanje podova.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije