caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/194580/056884_Capadur_TwinProof_5_L.png

Capadur Twinproof

Transparentna, vodorazrjediva lazura za drvo s visokim stupnjem zaštite od UV zračenja i vlage kod vanjskih radova. Za drvene elemente stabilnih, ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzija.

Primjena

Transparentna lazura za drvo za zaštitu od UV zračenja i vlage za drvene elemente stabilnih dimenzija kao što su prozori i vrata, za drvene elemente ograničeno stabilnih dimenzija kao što su drvene konstrukcije na utor i pero, prozorski kapci, kućna vrata (kapije), stolarija i sl., te za drvene elemente koji ne drže mjeru kao što su fasade od dasaka, balkonske ograde, vrtne ograde, itd.

Koristiti Capadur TwinProof po mogućnosti za svijetle četinjače, kao što je bor, smreka i jela. Prije nanošenja na tamno drvo poželjno je napraviti probni premaz (vidjeti dolje „Nijanse, Napomena).

Capadur TwinProof sadrži sredstvo za stvaranje zaštitnog, konzervacijskog filma protiv napada gljivica i algi. Konzervirajući film usporava njihovo taloženje. Ovisno o biološkoj izloženosti, na ekstremno ugroženim drvenim elementima kao npr. donje strane ravnih krovova i drveni materijali u obliku ploča (npr. ploče od primorske smreke) može se i prije isteka uobičajenih jamstvenih rokova računati s novim naslagama.
Nije prikladno za drvo koje je u stalnom dodiru sa zemljom i vodom.

Samo za vanjske radove! (unutarnje strane vanjskih prozora i vanjskih vrata se ubrajaju u vanjsko područje – vanjske radove).

Svojstva materijala

  • visoko transparentan
  • UV zaštita zahvaljujući nano tehnologiji
  • zaštita od vlage pomoću hidro-pearl efekta
  • zaštitni film protiv taloženja gljivica i plijesni
  • tankoslojna lazura koja olakšava radove na renoviranju
  • vodorazrjediva
  • modificirana poliuretanom
  • premazane površine se ne lijepe
  • konzistencija koja sprječava kapanje

Osnova materijala

Akrilna disperzija.

Pakiranje/Veličina pakiranja

750 ml, 5 l, 25 l

Nijanse

Bezbojna, visokotransparentna. 

Na dojam nijanse i sjaja utječe stanje površine drveta kao i broj premaza te nanešena količina.

Napomena:
UV zaštita se postiže pomoću mikroniziranog titan dioksida koji može dovesti do lagano bjelkastog obojenja na tamnom drvu prilikom primjene velikih količina materijala. Kod drva bogatog vlaknima kao npr. kod hrasta, može doći do diskoloracije stoga je poželjno probno premazivanje na takvim površinama.

Stupanj sjaja

Svilenkasto-mat.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu bez opasnosti od smrzavanja, min. 2 godine u originalno zatvorenoj ambalaži.

Gustoća

ca. 1,0 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Drveni elementi stabilnih, ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzija. Podloga mora biti čista, nosiva i bez tvari koje razdvajaju.
Vlažnost drveta ne smije prijeći kod elemenata stabilnih dimenzija 13%, a kod onih s ograničeno stabilnim i nestabilnim dimenzijama 15%.

Pridržavati se temeljnih pravila konstrukcijske zaštite drveta. Ista su preduvjet za trajnu zaštitu drveta sa premaznim materijalima. Prije premazivanja drvenih materijala u obliku ploča, kao npr. ploča od masivnog drveta, šper-ploča s furnirom, iverica ili ploča sa vlaknima, molimo obratiti pozornost na upute u BFS-Uputi br. 18, st. 2.2.3.

Uputa za održavanje premazanih drvenih elemenata:
Trajno očuvanje vrijednosti premazanih drvenih elemenata postiže se samo redovnim i stručnim održavanjem. Upute za održavanje i potrebne intervale održavanja se mogu pronaći u BFS-Uputi br. 18 saveznog odbora Boja i zaštita materijalnih vrijednosti, Prilog C.

Priprema podloge

Stare drvene površine:
Posivjele, vremenom istrošene drvene površine obrusiti do neugroženog, nosivog drveta i očistiti. Impregnirati sa Capacryl Holzschutz-Grundom.

Nove drvene površine:
Glatke, oblanjane površine obrusiti u smjeru vlakana i očistiti. Odstraniti sastojke u drvetu koji izbijaju, kao npr. smola. Impregnirati sa Capacryl Holzschutz-Grundom.

Priprema materijala

Capadur TwinProof je pripremljen za uporabu. Prije uporabe promiješati.
Za obradu kistom koristiti kist za akrilni lak s mješavinom poliesterskih i prirodnih dlaka (npr. Orelmix). Za nanošenje valjkom koristiti kratkodlake poliamidne valjke.
Capadur TwinProof ima sredstvo za stvaranje zaštitnog filma protiv taloženja gljivica i algi, stoga je špricanje dozvoljeno samo u zatvorenim pogonima.

Sistem nanošenja na površinu


PodlogaPrimjena

Priprema
podloge

ImpregniranjeGrundiranjeMeđu premazZavršni premaz
Nepremazani drveni elementisamo vani1)BFS- Uputa 
br. 18
Capacryl 
Holzscutz Grund
Capadur TwinProofCapadur TwinProofCapadur TwinProof
1) Unutarnje područje vanjskih prozora i vanjskih vrata se računa u vanjsko područje.

Potrošnja

70–100 ml/m2 po nanosu.
Stanje drvene površine (npr. hrapavost, upojnost, itd.) utječe na potrošnju. Točne vrijednosti potrošnje se mogu odrediti samo prethodnim probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge:
Min. 8 °C

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka slijedeće premazivanje može uslijediti najranije nakon 1 sat. Slaganje premazanih elemenata najranije nakon 8 sati. Potpuno prosušeno nakon ca. 2 dana. Pri nižim temperaturama i većoj vlažnosti zraka ili slaboj izmjeni zraka, npr. zbog gusto naslaganih elemenata, sušenje se produljuje.

Čišćenje alata

Nakon upotrebe, vodom.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece.
AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: nježno oprati velikom količinom sapuna i vode. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Ne udisati pare/aerosol. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Najbolje je nanositi četkom ili valjkom. Kod brušenja, korisiti filter prašine P2.

Ovim proizvodom se postupa u skladu s Uredbom EU 528/2012 (tretirani proizvod - nije biocidni proizvod) i sadrži sljedeće biocidne tvari: IPBC (3-jod-2-propinilbutilkarbamat) (CAS br. 55406-53-6) 

Sadrži: 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, smjesa od: a-3-(3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-terc-butil-4-hidroksifenil)propionil-x-hidroksipoli(oksietilen); a-3-(3-(2Hbenzotriazol-2-il)-5-terc-butil-4-hidroksifenil)propionil-x-3-(3-(2Hbenzotriazol-2-il)-5-terc-butil-4-hidroksifenil)propioniloksi poli(oksietilen), 3-jod-2-propinilbutilkarbamat, Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebacat. Može izazvati alergijske reakcije. 

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

HOS

A(e), 130 g/l: maks. 40 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-KH01 F

Deklaracija sadržaja

Poliakrilatna smola, titan dioksid, voda, glikol eter, ester alkohol, aditivi, konzervansi (metil / benzizotiazolinon), sredstvo za tvorbu filma (jodopropinil butilkarbamat)

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije