caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/264669/070500_CapaDIN_15_L.png

CapaDin

Dokazana kvaliteta – mat unutarnja boja.

Primjena

Za raznovrsne unutarnje zidne i stropne premaze. Zbog jednostavne obrade i visoke učinkovitosti CapaDIN je iznimno prikladan za korištenje na većim objektima.

Svojstva materijala

  • Minimalna emisija štetnih tvari, bez otapala i slabog mirisa
  • Ne sadrži aktivne tvari koje izazivaju zamagljivanje
  • Razrjeđuje se vodom, ekološki prihvatljiva boja
  • Paropropustna
  • sd-vrijednost < 0,1 m
  • Lako se obrađuje

Osnova materijala

Disperzija umjetnih smola prema DIN 55945.

Pakiranje/Veličina pakiranja

  • Standardna roba: 5 l, 12,5 l, 15 l. Airfix: 15 l, 25 l bačva, 120 l ličilačka bačva, 750 l kontejner od recikliranog materijala
  • Altweiß 10: 12,5 l. Airfix: 25 l bačva

Nijanse

  • Bijela
  • Altweiß 10 (odgovara RAL 9010)

Tonira se samostalno sa AmphiColor® Vollton- und Abtön­farben ili CaparolColor Vollton- und Abtönfarben. Kod ručnog toniranja potrebno je pomiješati ukupnu količinu materijala kako bi se izbjegle razlike u nijansi.
Kod naručivanja 100 litara i više u jednoj nijansi i jednoj narudžbi, na upit se isporučuje i tvornički tonirana. Radi prepoznavanja mogućih grešaka, prije obrade molimo porvjeriti točnost nijanse. Na međusobno povezanim površinama koristiti samo nijanse iz iste izrade (šarže).

Stupanj sjaja

G4 - Mutno mat (prema DIN EN 13 300)

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Tehnički podaci

Karakteristike prema DIN EN 13 300:
Uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.

Klasa otiranja na mokro

R-Klasa 3

Omjer kontrasta

H10- Klasa: 2 uz izdašnost od 6 m2/l

Maksimalna veličina čestica

S1 fina (< 100 µm)

Gustoća

cca. 1,6 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čiste, suhe i bez tvari koje razdvajaju.
Pridržavati se uputa VOB, dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Žbuke grupe CS II - CS IV / minimalna tlačna čvrstoća sukladno normi DIN EN 998-1 / s min. 2 N/mm2Čvrste, normalno upojne podloge premazivati bez prethodne pripreme. Na lagano osipajućim, upojnim žbukama temeljni premaz sa OptiSilan TiefGrund, CapaSol RapidGrund ili Sylitol RapidGrund 111. Na jako osipajućim, upojnim žbukama temeljni premaz sa OptiSilan TiefGrund.

Gipsane žbuke prema normi DIN EN 13279-1 / tlačna čvrstoća min. 2 N/mm2: Gipsane žbuke sa sinteriranim slojem obrusiti, odstraniti prašinu, temeljni premaz sa OptiSilan TiefGrund.

Građevinske gips ploče: Na upojnim pločama temeljni premaz sa OptiSilan TiefGrund (za ploče vidi također gips-kartonske ploče).

Gipsane ploče (gips-kartonske ploče): Obrusiti neravnine od gletanja. Pobrušene plohe gleta na bazi gipsa kao i gips-kartonskih ploča premazati sa OptiSilan TiefGrund, CapaSol RapidGrund ili Sylitol RapidGrund 111. U slučaju veće upojnosti grundirati sa OptiSilan TiefGrund. Kod ploča s vodotopivim sastojcima koji puštaju boju temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund fein (proučiti Tehničku informaciju br. 384) ili Caparol-Filtergrund grob (proučiti Tehničku informaciju br. 845).

Beton: Odstraniti eventualne ostatke tvari koje razdvajaju kao i tvari koje se brašnaju i osipaju. Temeljni premaz sa OptiSilan TiefGrund, CapaSol RapidGrund ili Sylitol RapidGrund 111.

Nosivi premazi: Mat, slabo upojne premaze direktno obraditi. Sjajne površine i lak premaze ohrapaviti.

Nenosivi premazi: Odstraniti nenosive premaze lak i disperzivnih boja ili žbuke na bazi umjetne smole. Na grubo poroznim površinama koje se osipaju, odnosno upijaju, temeljni premaz sa OptiSilan TiefGrund. Nenosive premaze mineralnih boja mehanički ukloniti i odstraniti prašinu s površine. Temeljni premaz sa OptiSilan TiefGrund.

Premazi boja s ljepilom: Temeljito oprati. Temeljni premaz sa Dupa-Putzfestiger. Alternativno ukloniti mehanički, oprati i grundirati sa OptiSilan TiefGrund.

Nepremazane tapete s grubim vlaknima, reljefne ili štampane tapete od papira: Ukloniti bez ostatka. Ljepilo i makulaturu oprati. Temeljni premaz sa OptiSilan TiefGrund.

Površine s mrljama od nikotina, vode, čađi ili masnoća: Nikotinska zaprljanja kao i mrlje od čađi ili masnoća oprati vodom uz dodatak sredstva za odmašćivanje i čišćenje u domaćinstvu i ostaviti da se dobro osuše. Sasušene mrlje od vode očistiti na suho četkom. Izolirajući temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund fein (proučiti Tehničku informaciju br. 384) ili Caparol-Filtergrund grob (proučiti Tehničku informaciju br. 845).

Drvo i drveni materijali: Nanijeti kao temeljni premaz Capacryl Holz-Isogrund. Na pločama tvornički obloženim melaminskom smolom nanijeti temeljni premaz Capacryl-Haftprimer. Spojevi ploča se ne mogu ponovno obraditi bez mogućnosti pojave pukotina. U slučaju većih optičkih zahtjeva preporuča se izvesti dilataciju s tankim gips pločama uz odgovarajuću ispunu.

Stari slojevi vapnenih tehnika: Brušenjem ukloniti sinter sloj sa površine. U slučaju negativnog testa upijanja vode na brušenoj površini, potrebno je ukloniti cijeli sloj i podlogu obnoviti u skladu s tim. U slučaju pozitivnog testa upijanja vode, grundirati sa OptiSilan TiefGrund.

Oštećenja: Prethodno sanirati u skladu sa veličinom oštećenja.

Napomena za izravnavanje Q2/Q3 gletanje / tanki slojevi žbuke < 0,5mm: Kod upotrebe hidraulički vezivnih izravnavajućih masa na bazi gipsa u razini kvalitete Q2/Q3 preporučuje se transparentni temeljni premaz na bazi vode. Za ovo se pozivamo na informacijski list za soboslikare i lakirere br. 2 -9/2020 "Poremećaji prianjanja premaza na ožbukane gipsane (kartonske) ploče" Savezne udruge za boju, dizajn, zaštitu građenja i Saveznog odbora za zaštitu boje i imovine. Kao alternativa gletanju Q3 na bazi gipsa, mase s pastoznim punilima su se pokazale učinkovitijima.

Način primjene

Nanosi se kistom/četkom, valjkom ili špricanjem.

Airless nanošenje:

Razrjeđivanjemax. 5% sa vodom
Airless uređaj
Tlak špricanja150 - 180 bar
Kut špricanja50°
Veličina mlaznice u Inch-ima0,021" - 0,025"
Filter pištolja u MWcca. 0,31mm
Raspršivač boje u sistemu valjka
Tlak špricanja80 - 120 bar
Filter pištolja MWcca. 0,31mm


Nakon uporabe oprati vodom i sapunom.

Sistem nanošenja na površinu

Bogat, ravnomjeran sloj CapaDIN-a, razrijeđenog s najviše 5 % vode. Na površinama s visokim kontrastom nanijeti CapaDIN razrijeđen s najviše 10 % vode kao temeljni sloj. Na različito upojnim podlogama kao temeljni premaz nanijeti Haftgrund EG.

Potrošnja

Cca. 150 - 160 ml/m2 po nanosu na glatkim površinama. Na strukturiranim površinama odgovarajuće više. Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica tijekom obrade i sušenja:
+5 °C za okolni zrak i podlogu

Vrijeme sušenja

Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon 4–6 sati suho po površini i može se premazivati.
Potpuno suho i može se opteretiti nakon cca. 3 dana. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje.

Napomena

Radi izbjegavanja vidljivih slojeva premaza, premazivati mokro na mokro u jednom prolazu. Kod nanošenja Airlessom boju dobro promiješati i procijediti. Kod površina s nepovoljnim odnosima svjetla (svjetlo sa strane, tračci svjetla) preporučamo uporabu proizvoda CapaSilan. Isticanje popravljivih mjesta na površini ovisi o brojnim čimbenicima, pa je stoga neizbježno (BFS uputa br. 25).

Obratiti pažnju

Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. Čuvati izvan dohvata djece. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe. Sadrži: 2-Metil-2H-izotiazol-3-on, 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on. Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekuće ostatke materijala predati na sabirnom mjestu starih boja/lakova, osušene ostatke materijala odložiti kao građevinski otpad ili kao komunalni otpad ili kao kućni otpad.

HOS

Ovog proizvoda (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Ovaj proizvod sadrži < 1 g/l HOS.

GIS kod

BSW20

Deklaracija sadržaja

Polivinil acetatna smola, kalcijev karbonat, silikati, titanov dioksid, voda, aditivi, konzervansi.

Tehnička podrška

U ovim Tehničkim informacijama nije moguće obraditi sve podloge koje se pojavljuju u praksi I njihovu tehničku obradu. Ako namjeravate obrađivati podloge koje nisu navedene u ovim Tehničkim informacijama, obavezno se konzultirajte s nama ili našim prodajnim predstavnicima. Pružit ćemo Vam detaljne savjete za konkretni objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr