caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/142134/047027_Capatect_kd_buntsteinputz_fein_25kg_HR.png

Capatect KD-Buntsteinputz fein

Fina žbuka za područje sokla vezana umjetnom smolom sa obojenim, premazanim zrnom za dekorativne premaze otporne na habanje

Primjena

Za dekorativne vanjske premaze podnožja fasada, stupova, foajea, okvira vrata i prozora, kao i za unutarnje dekorativne premaze.

Svojstva materijala

  • otpornost na grebanje i udarce
  • postojanost na svjetlost
  • otpornost na atmosferilije
  • ne propušta udare kiše
  • velika elastičnost
  • propustnost vodene pare i CO2
  • mala sklonost prljanju

Pakiranje/Veličina pakiranja

25 kg kanta

Nijanse

Manhatten
Moguće tvorničko nijansiranje u željenu nijansu.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, uskladištivo 12 mj.

Tehnički podaci

  • čisto akrilatno vezivo
  • vodoupojnost w prema EN 1062-3: ≤ 0,25 [kg/m2/h0,5)] W2 srednja 

Kod vrijednosti u tehničkim podacima, radi se o prosječnim odnosno približnim vrijednostima.
Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima mogu se kod pojedinih isporuka pojaviti neznatna odstupanja navedenih vrijednosti, no isto ne umanjuje valjanost proizvoda.

Gustoća

1.700 kg/m³

Toplinska provodljivost

λ10, suho EN 1745: 0,75 W/(m.K) Tablična srednja vrijednost (P=50%)

Difuzijski otpor µ (H2O)

ca. 290 V2 srednja paropropusnost

Ponašanje u požaru

Klasa B-s1, d0

Konzistentnost

pastozna

Vlačna čvrstoća

>= 0,3 MPa

Prikladne podloge

Vidjeti dio "Namjena”. Na podnožjima se Capatect KD-Buntsteinputz fein smije nanositi samo na cementne žbuke ili na armirane slojeve Capatect izolacijskog sustava.

Priprema podloge

Podloga mora biti ravna, čista, nosiva, suha, bez onečišćenja i tvari koje razdvajaju. Nove žbuke u podlozi ostaviti najmanje 3 do 4 tjedna da se prosuše. Kod primjene u Capatect izolacijskom sustavu armirni sloj mora biti dobro vezan i suh.
Grundiranje:
Za Capatect KD-Buntsteinputz fein je uvijek potrebno grundiranje te se iz tog razloga nanosi Capatect Putzgrund, u nijansi približnoj završnom sloju, najbolje valjkom.
Grundirani sloj mora biti suh.

Priprema materijala

Capatect KD-Buntsteinputz fein je pripremljen za obradu i treba ga samo kratko promiješati. Pri toplom vremenu moguće je regulirati konzistenciju dodavanjem malih količina vode.

Način primjene

Materijal treba prije nanošenja dobro promiješati!
Capatect KD-Buntsteinputz fein gleterom od nehrđajućeg čelika nanijeti cijelom površinom i razvući na veličinu zrna i odmah potom čeličnim gleterom ravnomjerno zagladiti. Radi sprječavanja vidljivih nastavaka potrebno je na svakom položaju na skeli postaviti dostatan broj radnika i kontinuirano raditi metodom "mokro na mokro". Uvijek je potrebno bez prekida ožbukati čitave površine ili dijelove fasade koji predstavljaju cjelinu.
Primjenom prirodnih sirovina moguće su neznatne oscilacije u nijansi boje te se stoga mora na dijelovima koji predstavljaju cjelinu upotrebljavati samo materijal sa istim proizvodnim brojem ili se materijal s različitim proizvodnim brojevima mora međusobno izmiješati.
Općenito, vrijede "Capatect upute za obradu" te aktualne Smjernice za izradu ETICS sustava (HUPFAS).

Sistem nanošenja na površinu

Kao temeljni premaz Capatect Putzgrund treba nanositi u približno istoj nijansi boje kao što je žbuka. Nakon sušenja od ca. 12 sati može se nanijeti Capatect KD-Buntsteinputz fein.

Potrošnja

Capatect Buntsteinputz fein: ca. 3,5 kg/m2
Potrošnja ovisi o svojstvima podloge i načinu nanošenja (okvirne vrijednosti bez jamstva, točnu potrošnju utvrditi izradom probne površine).
Nijansiranjem su moguća odstupanja od gore navedenih podataka o potrošnji, te mogu dovesti i do 15 % veće potrošnje.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Nije dopušteno nanošenje materijala pri temperaturama ispod + 5°C (temperatura objekta, materijala i okolnog zraka) kao ni po izravnom suncu, jakom vjetru, kiši bez prikladnih zaštitnih mjera, magli odnosno ispod temperature rosišta. Ovih se uvjeta mora pridržavati najmanje 2 dana nakon napravljenog premaza. Oprez u slučaju noćnog mraza!

Vrijeme sušenja

Pri + 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka je Capatect KD-Buntsteinputz fein nakon 24 sata površinski suh. Potpuno osušen nakon 2 do 3 dana i može se opteretiti i premazivati.
Žbuka se suši fizikalnim putem, tj. tvorbom filma disperzije i isparavanjem vode. Pri nižim temperaturama i većoj vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe vodom.

Napomena

Tamni tonovi boje mogu uslijed nijansiranja dovesti do povećane potrošnje, koja može iznositi i do 15% više po m2.
Potrebno je uzeti u obzir da su zbog upojnosti, vrste i strukture podloge kao i pojedinih slojeva, utjecaja iz okoline i svjetlosnih uvjeta te zbog fluktuacije u opskrbi sirovinama moguća neznatna odstupanja kod boje i pojava sićušnih pukotina tankih poput vlasi odnosno poput uboda iglom.
Prilikom nanošenja odn. zbog zaglađivanja zrna može doći do pojave svjetlijih, sjenovitih mjesta, odn. neujednačenosti (KD-Bunsteinputz Manhattan zaglađuje se samo u jednom smjeru.)
Međutim, iz tih razloga nije moguće prihvatiti odštetne zahtjeve odnosno reklamacije zbog odstupanja u tonu boje. Radi spriječavanja djelovanja kiše tijekom faze sušenja fasadu po potrebi treba prekriti ceradama. Po jakom vjetru ili izloženosti suncu preporučamo fasadu zaštititi zastiranjem. Capatect KD-Buntsteinputze nije prikladan za primjenu na vodoravnim površinama na kojima se zadržava voda. Okolinu površina koje se premazuju, osobito staklo, keramiku, klinker, prirodni kamen i metal treba prekriti. Onečišćenja treba odmah isprati vodom te se ne smije čekati da se osuše. Prije nanošenja treba ispitati da li zamiješani materijal odgovara originalnom uzorku boje, budući da nije moguće priznati naknadne reklamacije

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Proizvod ne podliježe obvezi označavanja na temelju EU-smjernica/uredbe o opasnim materijalima. Pridržavati se uobičajenih mjera opreza prilikom rukovanja s kemikalijama.
Čuvati izvan dohvata djece.
Sadrži 5-Klor-2-metil-2H-izotiazol-3-on i 2-Metil-2H-izotiazol-3-on (3:1). Može izazvati alergijske reakcije.

Obratiti pažnju

Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

Ostali podaci

Šifra otpada; 57 303 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 08 01 12
Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.hr ili na upit.
Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list