caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/206418/059916_Capatect_AmphiSilan_Fassadenputz_NQG_Sprinter_K30.png

Capatect AmphiSilan Fassadenputz NQG

Za obradu pripremljena strukturna fasadna žbuka s nano-kvarc tehnologijom za čiste fasade prema DIN EN 15824.

Primjena

Za obradu pripremljena strukturna žbuka na bazi silikona sa nano-kvarc-mrežnom tehnologijom.
Primjenjiva kao završni sloj za:
- Capatect ETICS sustav
- Capatect ETICS sustav Natur+
- beton, nepremazani
- podložne žbuke iz skupine mortova PII + PIII prema DIN 18550-1 / EN 998-1
- mat, nosive premaze disperzivnih boja
- nosive mineralne premaze

Nije za nanošenje na drvo i plastične podloge kao niti sa podloge sa slanim izbojima.

Svojstva materijala

  • reakcija na požar: A2-s1, d0 prema DIN EN 13501-1
  • velika propusnost vodene pare
  • otpornost na atmosferilije, odbija vodu
  • jednostavna obrada
  • neškodljiva za okoliš, slabog mirisa
  • vezivo: silikonske smole
  • uravnotežena kombinacija pigmenata postojanih na svjetlo, punila i granulata
  • razrjeđuje se vodom
  • dodatna zaštita od algi i gljivica

Pakiranje/Veličina pakiranja

25 kg kanta

Nijanse

Bijela.

Tvorničko nijansiranje moguće prema CaparolColor ili Caparol 3D ton kartama, kao i strojno na ColorExpress mašinama za toniranje.

Ostale posebne nijanse sa svjetlosnom granicom >20 na upit. (Svjetlosna granica < 20 nije prikladna za fasadne sustave).

Ukoliko se iz dizajnerskih razloga zahtjeva ton sa svjetlosnom granicom < 20, može se postići dvostrukim premazivanjem sa Muresko CoolProtect.

Nijansiranje malih količina moguće dodavanjem CaparolColor Vollton- und Abtönfarben ili Amphibolin Vollton- und Abtönfarben (max. 2 %, kako bi se izbjegla niska konzistencija).

Stupanj sjaja

Mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu bez opasnosti od smrzavanja.
Zaštititi od direktnog sunca.

Vlačna čvrstoća vezanja

≥ 0,3 MPa prema DIN EN 15824

Ponašanje u požaru

A2-s1, d0 prema DIN EN 13501-1

Konzistentnost

pastozno

Permeabilnost vode (w-vrijednost)

≤  0,10 kg/(m2·h0,5), Klasa W3 (niska) prema DIN EN 1062-3

Permeabilnost vodene pare (sd-vrijednost)

< 0,14 m, Klasa V1 (visoka) prema DIN EN ISO 7783-2

Proizvod br.

Proizvod br.StrukturaVeličina zrna
(mm)
ca. potrošnja 
(kg/m2)
Capatect AmphiSilan Fassadenputz NQGR20 Reibeputz-Struktur2,02,6
Capatect AmphiSilan Fassadenputz NQGR30 Reibeputz-Struktur3,03,5
Capatect AmphiSilan Fassadenputz NQGK15 Kratzputz-Struktur1,52,5
Capatect AmphiSilan Fassadenputz NQGK20 Kratzputz-Struktur2,03,2
Capatect AmphiSilan Fassadenputz NQGK30 Kratzputz-Struktur3,04,1

Kod podataka o potrošnji se radi o orijentacionim vrijednostima bez gubitka kod rasipa i stezanja.
Odstupanja uvjetovana objektom ili obradom se trebaju uzeti u obzir.

Priprema podloge

Podloga mora biti ravna, čista, suha, čvrsta, nosiva i bez tvari koje razdvajaju. Pridržavati se upute VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

Nenosivi premazi laka, disperzivnih boja ili umjetne smole kao i nenosivi mineralni premazi moraju se odstraniti bez ostatka. Premaze koji čvrsto vežu očistiti na suho ili mokro.

Površine s naslagama plijesni, mahovine ili algi očistiti mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa. Proprati sa Capatox i pustiti površine da se dobro osuše. Površine zaprljane industrijskim plinovima ili čađi očistiti mlazom vode pod pritiskom uz dodatak prikladnog sredstva za čišćenje i pridržavanje zakonskih propisa.

Način primjene

Žbuku nanijeti po cijeloj površini žlicom od nehrđajućeg čelika i razvući do zrnatosti. Neposredno nakon toga plastičnom letvom ili letvom za ribanje od stiropora kratz žbuku ravnomjerno izravnati uokolo, ribanu žbuku po izboru strukturirati okomito, vodoravno ili u krug.

Izbor alata za rad utječe na profil hrapavosti površine, zato uvijek raditi sa istim pločama za strukturiranje. Kod nanošenja špricanjem, sapnica koja se bira ovisi o veličini zrna. Radni pritisak bi trebao iznositi 0,3-0,4 MPa (3-4 bara).

Kod nanošenja špricanjem posebno pripaziti na to da nanos materijala bude ravnomjeran i da se izbjegavaju preklapanja na nivoima skele. Za postizanje ravnomjerne strukture bi povezane površine uvijek trebao izvoditi isti izvođač, kako bi se izbjegla odstupanja u strukturi uslijed različitih načina rada. Radi izbjegavanja nasjeda na svakoj skeli treba angažirati dovoljan broj ljudi i raditi "mokro na mokro" u jednom potezu.

Zbog primjene prirodnih dodataka su moguća neznatna odstupanja u nijansi. Zato na povezanim površinama treba raditi sa materijalom istog proizvodnog broja ili materijal sa različitim proizvodnim brojem prethodno međusobno pomiješati.

Capatect AmphiSilan Fassadenputze NQG nije prikladan za horizontalne površine izložene vodi.

Sistem nanošenja na površinu

Putzgrund koji se primjenjuje kao temeljni premaz tonirati u nijansi završne žbuke. Temeljni odnosno međupremazi moraju prije daljnje dorade biti suhi.

Capatect-WDVS B i Capatect-VHF-System:
Nove mineralne mase za armiranje
- grundirati Putzgrundom.

Nove mase za armiranje bez cementa
- grundiranje nije potrebno.
- uslijed duljeg stajanja (npr. preko zime) vremenom načete armirne slojeve grundirati Putzgrundom.

Žbuke iz grupe mortova PII i PIII:
Nove žbuke se mogu premazivati nakon dovoljno stajanja, u pravilu nakon 2 tjedna, pri ca. 200C i 65% relativne vlažnosti zraka. Kod nepovoljnijih vremenskih uvjeta, npr. pod utjecajem vjetra ili kiše, vrijeme stajanja mora biti znatno dulje.
Dodatnim temeljnim premazom sa CapaGrund Universal se smanjuje rizik od vapnenog cvjetanja, tako da se završna žbuka može premazivati već nakon stajanja od 7 dana.

Stare žbuke
Naknadno žbukana mjesta moraju dobro vezati i biti suha. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se lagano osipaju temeljni premaz napraviti sa OptiGrund E.L.F. Međupremaz Putzgrundom. Na brašnjavim žbukama koje se jako osipaju temeljni premaz sa Dupa-grund. Međupremaz Putzgrundom.

Beton:

Betonske površine sa naslagama prljavštine ili brašnjavim slojem očistiti mehanički ili mlazom vode pod pritiskom, uz pridržavanje zakonskih propisa. Na grubo poroznim površinama koje se lako osipaju odnosno koje su upojne obavlja se temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. Na brašnjavim površinama temeljni premaz sa Dupa-grund. Međupremaz Putzgrundom.

Nosivi, mat premazi disperzivnih boja:
Mat, slabo upojni premazi se direktno obrađuju. Zaprljane, kredaste stare premaze očistiti mlazom vode pod pritiskom uz poštivanje zakonskih propisa. Kod drugih načina čišćenja (pranje, četkanje, prskanje) temeljni premaz sa Dupa-grund. Međupremaz Putzgrundom.

Nosive silikatne boje:
Premazivati sa Sylitol ili AmphiSilan materijalima.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Tijekom obrade i u fazi sušenja ne smije temperatura okoline i podloge biti ispod +50C ili preko +300C.
Ne raditi na direktnom suncu, po magli, vjetru ili visokoj vlažnosti zraka. U vezi s tim upućujemo Vas
na uputu "Žbukanje na visokim i niskim temperaturama" njemačkog saveza za izradu štukatura.

Vrijeme sušenja

Pri 200C i 65% relativne vlažnosti zraka je žbuka nakon 24 sata suha po površini. Potpuno prosušena, opteretiva i može se premazivati nakon 2-3 dana.

Žbuka se suši fizikalno, isparavanjem vlage. Pri većoj vlažnosti je stoga dulje vrijeme sušenja, posebno u hladnijim godišnjim dobima. Za zaštitu od kiše tijekom faze sušenja, skele po potrebi prekriti ceradama.

Čišćenje alata

Vodom odmah nakon uporabe.

Priprema materijala

Sadržaj temeljito zamiješati mješalicom koja se polagano okreće. Po potrebi za reguliranje konzistencije razrjediti vodom; kod ručnog nanošenja najviše 1%, kod nanošenja špricanjem najviše 2 %.

Napomena

Capatect AmphiSilan-Fassadenputz NQG sadrži biocide kako bi se spriječilo nastajanje algi i gljivica na fasadi. Ovaj zaštitni sloj predstavlja dugotrajnu, ali ne i vječnu zaštitu jer vrijeme trajanja zaštite ovisi o raznim čimbenicima (jačini i stupnju izloženosti, vremenskim uvjetima...). Stoga trajna prevencija od nastajanja algi i gljivica nije moguća.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Ne sadrži opasne tvari niti mješavine. Držati izvan dohvata djece. Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

Sadrži:1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, smjesu 5-klor-2-metil-2Hisotiazol-3-on [247-500-7] i 2-Metil-2Hizotiazol-3-on [220-239-6] (3:1), 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

Ovaj proizvod je "tretirani proizvod" prema EU-uredbi 528/2012 (ne biocidni proizvod) i sadrži sljedeće biocidne aktivne tvari: Karbendazim (CAS-Br. 10605-21-7), Izoproturon (CAS-Br. 34123-59-6), Terbutrin (CAS-Br. 886-50-0), Oktilizotiazolinon (CAS-Br. 26530-20-1).

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostatka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće. EAK 080112

Rizici i oznake za transport

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list, kao i Sigurnosno-tehničke listove za slijedeće proizvode:
Nr. 659 Putzgrund 610
Nr. 195 Sylitol-Fassadenfarben
Nr. 145 AmphiSilan
Nr. 295 Sylitol Modellier- und Spachtelputz
Nr. 652 Dupa-grund
Nr. 660 OptiGrund E.L.F

GIS kod

BSW50

Kod proizvoda boja i lakova

stari: M-SF01 F

Odobrenje

Z-33.41-130
Z-33.42-131
Z-33.43-132
Z-33.47-859

Napomena o CE oznaci
Označavanje proizvoda sa CE oznakom prema EN 998-1 kao i EN 15824 navedeno je na pakiranju kao i u podatkovnom listu o CE oznakama.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije