caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/152629/049553_Capatect_sockelflex_18_kg_HR.png

Capatect Sockelflex Carbon

Kvalitetna 2-komponentna masa za lijepljenje i armiranje, ojačana karbonskim vlaknima.

Primjena

Za lijepljenje izolacijskih ploča za podnožja i perimetarsko područje, osobito na bitumenskim podlogama, te za armiranje ekspandiranih i ekstrudiranih izolacijskih ploča od polistirola za podnožja i ispod razine zemlje. Služi kao prikladna zaštita od vlage u vidu predpremaza ili izravnavajućeg sloja na armirnim masama i na strukturnoj žbuci ispod razine zemlje. 

Svojstva materijala

 • ojačana karbonskim vlaknima
 • vodonepropusna
 • otporna na mraz
 • otporna na neutralne soli i otopine soli za odmrzavanje
 • sposobna za difuziju vodene pare - paropropusna
 • otporna na alkalije
 • vrlo elastična (premošćuje pukotine)

Pakiranje/Veličina pakiranja

18 kg kanta
Komponenta A: 9,0 kg, Komponenta B: 9,0 kg (3 x 3,0 kg)

Skladištenje

Na hladnom i suhom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, godinu dana,
Zaštititi od izravnog sunca.

Difuzijski otpor µ (H2O)

1350

Difuzivno ekvivalentna debljina zračnog sloja sdH2O

2,7 m (DIN 52615)

Koeficijent apsorpcije vode

razred III, nizak, prema DIN EN 1062-3

Konzistentnost

Nezamiješani materijal: prah i tekućina, zamiješani: pastozno

Kapilarno upijanje vode

< 0,02 kg/m2h0,5 prema DIN EN 1062
zajamčena granična vrijednost: 0,1 kg/m2 h0,5

Prikladne podloge

Podloga mora biti suha, čista, ravna, nosiva te ne smije sadržavati ostatke koji smanjuju prianjanje (poštivati ÖNORM-u). Bitumenske podloge moraju biti dostatno odzračene i prosušene.

Sistem nanošenja na površinu

Građevinski preduvjet
Preduvjet za postavljanje izolacije za podnožje odnosno perimetarske izolacije jest građevinski izvedeno brtvljenje protiv vlage, koje je prilagođeno opterećenjima kojima je objekt najčešće izložen, u skladu ili ekvivalentno normi DIN 18195 u odnosu na stupnjeve opterećenja „vlažnost tla", „neizloženo pritisku vode" i „izloženo pritisku vode". Eventualno potrebne mjere za odvođenje vode drenažom prema normi DIN 4095 u slučaju „zadržane vode" ili „vode koja dugotrajno vrši pritisak" nemaju veze s mjerama u svrhu osiguranja brtvljenja i toplinske izolacije. Prema normi DIN 18195 treba vertikalnu prepreku za vlagu voditi do ca. 30 cm iznad gornjeg ruba terena. 

Lijepljenje izolacijskih ploča
Capatect Sockelflex Carbon nanosi se na stražnju stranu izolacijskih ploča rubno-točkastom metodom (po rubu okolo naokolo nanijeti traku širine ca. 6 cm, u sredini 3 hrpice veličine dlana). Količinu ljepila koje se nanosi i njegovu visinu treba prilagođavati tako da se postigne najmanje 40 % lijepljene kontaktne površine.

Neravnine do +/-1 cm mogu se izjednačiti. Kod ravnih podloga ispod razine zemlje može se ljepilo nanijeti na podlogu i nazubljenom lopaticom sa zupcima 10 x 10 mm. Kako bi se spriječilo stvaranje korice smije se nanijeti samo toliko ljepila, koliko se može odmah nanijeti na izolacijske ploče. Izolacijske ploče treba lijepiti u povezanom sustavu odozdo prema gore i laganim pomicanjem lijevo desno čvrsto pritiskati na podlogu. Masa za lijepljenje ne smije dospjeti u spojeve ploča. Pri polaganju ploča strogo voditi računa o poštivanju okomice i horizontale.

Nanošenje armirnog sloja
Nakon postavljanja zaštite za rubove na prozorskim otvorima i rubovima kao i dijagonalnog armiranja uglova na fasadnim otvorima treba Capatect Sockelflex Carbon pomoću nazubljene lopatice (10 x 10 mm) nanijeti u širini trake armaturne mrežice i staklenu mređicu Capatect Glasgewebe utisnuti s preklopom od min. 10 cm. Nakon toga postupkom „mokro u mokro" ponovo nanijeti Capatect Sockelflex Carbon, tako da je osigurano potpuno prekrivanje mrežice. Ukupna debljina armirnog sloja iznosi 3 mm, pri čemu je mrežica Capatect Glasgewebe uložena otprilike po sredini.

Zaštita od vlage u vidu premaza/izravnavajućeg sloja
Kad se primjenjuje kao premaz, Capatect Sockelflex Carbon kistom ili četkom nanijeti razrijeđen s maks. 10% čiste vode (potrošne količine ne smiju biti manje). Kao izravnavajući sloj Capatect Sockelflex Carbon nanositi u debljini sloja od minimalno 2 mm (potrošne količine ne smiju biti manje).

Potrošnja

 • Lijepljenje: ca. 4,0 kg/m2 (pri debljini sloja od 3 mm)
 • Armiranje: ca. 4,2 kg/m2 (pri debljini sloja od 3 mm)
 • Zaštita od vlage u vidu premaza: ca. 1,0 kg/m2
 • Zaštita od vlage u vidu izravnavajućeg sloja: ca. 1,4 kg/m2/ po svakom mm debljine sloja

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Za vrijeme obrade i u fazi sušenja ne smiju se temperature okoline i podloge spustiti ispod + 50C ili biti preko + 300C. Ne raditi na izravnom suncu, po vjetru, magli ili velikoj vlažnosti zraka.

Vrijeme sušenja

Pri 200C i 65% relativne vlažnosti zraka je armirni sloj suh na dodir nakon 24 sata. Suh i može se izlagati opterećenjima nakon 2 – 3 dana.
Niže temperature i veće vlažnosti zraka produljuju ove vrijednosti.

Čišćenje alata

Vodom odmah nakon uporabe.

Napomena

Radi izbjegavanja vidljivih spojeva potrebno je raditi u jednom potezu postupkom „mokro na mokro". Za očuvanje specijalnih svojstava Capatect Sockelflex Carbon se ne smije miješati s drugim proizvodima. Za sprječavanje djelovanja kiše tijekom faze sušenja treba po potrebi objekt zaštititi ceradama. U slučaju jakog vjetra ili sunčeva zračenja preporučujemo također zaštititi fasadu. Za izbjegavanje zadržavanja vode oborinsku vodu konstrukcijski je potrebno odvoditi sa zgrade.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Komponenta A:
Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti. Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Komponenta B:
Nadražuje kožu. Uzrokuje teške ozljede oka. Može nadražiti dišni sustav. Ne udisati prašinu. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Zatražiti savjet/pomoć liječnika. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.

Obratiti pažnju

Sadržaj kroma nizak prema RL 2003/53/EG. Rok trajanja uz dodatak sredstvaprotiv starenja do 6 mjeseci od datuma proizvodnje (vidjeti broj šarže).

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostatka. Tekući ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

Ostali podaci

Šifra otpada; 57 303 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 08 04 11
Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.hr ili na upit
Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15
tel: 01/3373-731
fax: 01/3373-733
mail: info@caparol.hr
Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije