caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/167447/051473_Capatect_minera_eco_leicht_20kg_SI.png

Capatect Minera ECO leicht

Mineralni specijalni gotovi suhi mort vrhunske izdašnosti, namijenjen za izradu armirnog sloja u Capatect izolacijskim fasadnim sustavima

Primjena

Capatect Minera Eco leicht je mineralni gotovi suhi mort na bazi vapnenog bijelog cementa sa specifičnim lakim dodacima, koji se primjenjuje kao mort za armiranje u Capatect izolacijskom fasadnom sustavu.

Svojstva materijala

 • vezivo: bijeli cement, hidratizirano vapno
 • izvanredna obradivost
 • prilagođen za ručno i strojno nanošenje
 • vrlo velika izdašnost
 • može se koristiti na svim izolacijskim materijalima
 • kvalitativno visokovrijedno mineralno vezivo
 • izrazito paropropustan
 • vrlo mala težina 

Pakiranje/Veličina pakiranja

20 kg vreća

Nijanse

Naturweiß

Skladištenje

6 mjeseci, na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja (kao cement)

Tehnički podaci

 • Sirova gustoća čvrstog morta prema ÖN EN 1015-10: ca. 0,9 g/cm³
 • Razred morta prema ÖN EN 998-1: CS II
 • Vlačna čvrstoća prianjanja prema ÖN EN 1015-12: ≥ 0,3N/mm2
 • Vlačna čvrstoća prianjanja prema MW ETAG 004: ≥ 0,08 N/mm2 ili zakazivanje u izolacijskom materijalu
 • Apsorpcija vode prema ÖN EN 998-1: razred Wc 2
 • Apsorpcija vode prema ETAG 004: ≤ 0,5 kg/m2/24h
 • Koeficijent otpora difuziji vodene pare µ prema EN ISO 7783: ca. 20
 • Toplinska provodljivost prema EN 1745: 0,25 W/(m.K) Tablična srednja vrijednost (P=50%)
 • Reakcija na požar prema ÖN EN 13501-1: euroklasa A1

Prikladne podloge

Neožbukani zidovi i zidovi ožbukani mineralnim materijalom. Organske podloge je potebno  zasebno ispitati. Nosive mineralne premaze treba ohrapaviti kako bi se poboljšalo prianjanje.

Priprema podloge

Podloga mora biti suha, nosiva, čista te bez nevezanih čestica i tvari koje potiču odvajanje (voditi računa o ÖNORM-i). Oštećene mineralne premaze koji se ljušte ili strukturnu žbuku treba ukloniti u najvećoj mogućoj mjeri. Šupljine u žbuci treba obiti i ožbukati prikladnim materijalom u ravnini s podlogom. Brašnaste mineralne površine koje se osipaju treba najtemeljitije očistiti sve do čvrste podloge i grundirati sa Primalon Tiefgrund LF.

Priprema materijala

Capatect Minera ECO leicht može se pripremiti sa svim standardnim protočnim mješalicama, ali i manuelnim putem prikladnom mješalicom u polaganom hodu (maks. 400 o/min.) te zamiješati s čistom hladnom vodom u glatku tjestastu masu bez grudica. Ostaviti da masa zrije ca. 10 minuta i ponovo je kratko promiješati. Ako je potrebno, konzistenciju nakon vremena zrenja prilagoditi s malo vode. Po vreći od 20 kg potrebno je ca. 8 litara vode. Materijal koji se već stvrdnuo nikako se ne smije omekšavati vodom.

Sistem nanošenja na površinu

Nanošenje armirnog sloja:
Eventualno postojeće pomake na spojevima izolacijskih ploča obbrusiti i odstraniti prašinu koja je ostala nakon brušenja, odnosno sa Capatect Minera ECO leicht ujednačiti postojeće neravnine u podlozi.
Nakon postavljanja zaštite za rubove na otvorima prozora i na bridovima kao i dijagonalne armature na kutovima fasadnih otvora, Capatect Minera ECO leicht nanijeti u širini mrežice, u 2/3 potrebne debljine sloja, i utisnuti mrežicu Capatect Glasgewebe s preklopom od min. 10 cm. Nakon toga "mokro na mokro” ponovo obraditi mortom Capatect Minera ECO leicht na način da je mrežica sigurno pokrivena po cijeloj površini. Nazivna debljina armirnog sloja iznosi 5 mm, pri čemu se staklena mrežica Capatect Glasgewebe prekriva s trećinom ukupne debljine sloja.

Strojno nanošenje:
Capatect Minera ECO leicht može se pomoću strojne tehnike OPUS I nanositi na fasadne površine koje se obrađuju.

Obnova fasada:

Capatect Minera ECO leicht nanijeti u širini mrežice i utisnuti Capatect Glasgewebe s preklopom od min. 10 cm. Nakon toga "mokro na mokro” ponovo obarditi sa Capatect Minera ECO leicht na način da je mrežica sigurno pokrivena po cijeloj površini, pri čemu se staklena mrežica Capatect prekriva s trećinom ukupne debljine sloja.
Općenito vrijede upute za obradu koje se odnose na Capatect izolacijske fasadne sustave i pribor.

Potrošnja

Armiranje - preporučena debljina sloja 5 mm: ca. 6,0 kg/m2
Navedene količine potrošnje pojedinih proizvoda počivaju na iskustvenim vrijednostima i nemaju za nas obvezujući značaj. Stvarna potrošnja ovisi o mnogim čimbenicima. Točnu potrošnju moguće je odrediti samo izradom probne površine.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Nije dopušteno nanositi materijal pri temperaturama ispod +5°C (temperatura objekta, materijala i zraka). Na izravnom suncu, kiši, magli odnosno na temperaturama ispod točke rosišta materijal se smije nanositi samo uz prikladne mjere zaštite. Ovih se uvjeta treba pridržavati najmanje 2 dana nakon nanošenja. Oprez u slučaju opasnosti od noćnog mraza.

Vrijeme sušenja

Pri + 20°C i 65% relativne vlažnosti najmanje ca. 5 dana. Standardna vrijednost vremena sušenja u standardnim uvjetima: 1 dan po 1 mm debljine sloja. Kod niže temperature i veće vlažnosti zraka odgovarajuće dulje.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe vodom.

Napomena

Radi spriječavanja vidljivih sastavaka treba raditi postupkom "mokro na mokro” u jednom potezu. Kako bi se zadržala specijalna svojstva, Capatect Minera ECO leicht se ne smije koristiti skupa s drugim proizvodima. Materijal nije prikladan za vodoravne površine na kojima se zadržava voda. Za sprječavanje djelovanja kiše treba po potrebi tijekom faze sušenja površine zaštititi ceradama. Po jakom vjetru ili intenzivnom suncu preporučujemo zaštitu fasade prekrivanjem.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Nadražuje kožu. Uzrokuje teške ozljede oka. Može nadražiti dišni sustav. Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči. AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika. Potrebna je posebna liječnička obrada (vidi... na ovoj naljepnici). Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Skladištiti pod ključem. Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/međunarodnim odredbama. Sadrži cement

Obratiti pažnju

Sadržaj kroma nizak prema RL 2003/53/EG. Rok trajanja uz dodatak sredstva protiv starenja do 6 mjeseci od datuma proizvodnje (vidjeti broj šarže).

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

Ostali podaci

Šifra otpada; 31 409 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 17 09 00
Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.hr ili na upit.
Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije