caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/122363/043056_IDS_Meistermoertel_Sack.png

Capatect IDS Meistermörtel

Mineralni mort za lijepljenje i armiranje i završna žbuka za filcanje za sustave za unutarnju izolaciju IDS Mineral i IDS Protect.

Primjena

Mineralni, tvornički pripremljeni suhi mort prema normi EN 998-1 za lijepljenje koji ispunjava cijelu površinu između izolacijske ploče i vanjskog zida, a čini i sastavni dio žbukanog sloja sposobnog za difuziju vodene pare, specijalno namjen za Capatect sustav za unutarnju izolaciju.    

Svojstva materijala

  • vrlo visoka paropropusnost
  • vrlo dobro prianjanje
  • velika snaga lijepljenja na masivnim mineralnim podlogama
  • zahvaljujući poboljšanju vlaknima, visok stupanj sigurnosti od pucanja i neznatno naprezanje
  • jednostavno i lako se obrađuje
  • dobra izdržljivost

Pakiranje/Veličina pakiranja

25 kg vreća

Nijanse

Naturweiß

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, zaštićeno od direktne sunčeve svjetlosti, uskladištivo 12 mj.

Gustoća

ca. 1,5 kg/dm3

Toplinska provodljivost

0,78 W/(mK)

Difuzijski otpor µ (H2O)

10

Difuzivno ekvivalentna debljina zračnog sloja sdH2O

ca. 0,05 m prema DIN EN 7783

čvrstoća na pritisak

5,3 N/mm2

Koeficijent apsorpcije vode

kapilarna vodoupojnost e ≤ 0,20 kg/(m2 · h0,5) prema EN 998-1Priprema podloge

Lijepljenje izolacijskih ploča:
Čvrsto prianjajući premazi, podloge od ziđa ili betona moraju biti čisti, suhi, nosivi i ne smiju sadržavati tvari koje potiču odvajanje (npr. ulje za oplate) kao ni nečistoće.
Oštećene i brtvene stare premaze ili obloge, te sve vrste gipsanih površina/gipsane žbuke treba u cijelosti odstraniti, jer su te podloge osjetljive na vlagu i neprikladne za sustave za unutarnju izolaciju. Mjesta s napuhnutom žbukom treba obiti i zažbukati mortom IDS Meistermörtel ili žbukom na bazi vapnenog cementa. Podloga mora odgovarati za horizontalno i vertikalno poravnavanje. Zidna površina koju se obrađuje mora biti osigurana protiv uzlazne vlage, mora se osigurati zaštita od pljuskova kiše u skladu s važećim zahtjevima i, ako je nužno,  zaštitu valja izvesti prikladnim mjerama njenog povećanja. Potrebno je osigurati da su ploče za unutarnju izolaciju zalijepljene po čitavoj površini.    
Na podlogama prikladnim za lijepljenje nije potrebno sustave za unutarnju izolaciju IDS Mineral i IDS Protect pričvrščivati pričvrsnicama. 

Grundiranje:
Grundiranje u pravilu nije potrebno.
Ako se veliku površinu izolacijskih ploča IDS Mineral i IDS Protect mora dodatno prebrusiti, može se prašina koja je nastala brušenjem prije nanošenja armirnog sloja vezati sredstvom  Sylitol Konzentrat 111.

Armirni sloj:
Ako eventualno postoje izbočine na spojevima ploča za unutarnju izolaciju, treba ih prethodno izbrusiti i zatim očistiti od prašine nastale brušenjem. 

Način primjene

Lijepljenje izolacijskih ploča:
Izolacijske ploče treba nazubljenim gleterom premazati po cijeloj površini. Količinu ljepila i visinu zubaca treba odabrati tako da se osigura da podloga bude zalijepljena po cijeloj površini. Pritom se može poravnati male neravnine, veće neravnine se može izjednačiti lijepljenjem „Floating-Buttering" postupkom, tj. da se dodatno na podlozi napravi posteljica nazubljenim gleterom okrenutom za 90°. Ploče za unutarnju izolaciju treba lijepiti povezano odozdo prema gore, tako da tijesno naliježu jedna na drugu, i dobro ih natisnuti, te ih laganim pritiskom utopiti u ljepilo uz istodobno bočno pomicanje tamo amo za ca. 2 cm. Mora se spriječiti unošenje ljepivog morta u spojeve ploča. Ploče za unutarnju izolaciju treba oblagati tako da budu horizontalno i vertikalno poravnane, mora se osigurati da su iste zalijepljene po svojoj čitavoj površini.
Ugrađeni konstrukcijski elementi, poput, primjerice, drvenog poda i stropova s drvenim gredama, kod kojih se može očekivati drukčije ponašanje što se tiče rastezanja i ugradnje, treba odvojiti trakama za razdvajanje (izolacijskim traka od konopljinih vlakana za unutarnju izolaciju).

Armirni sloj:

Nakon nanošenja toplinskog kutnika za unutarnju izolaciju na ugrađene zidne i stropne konstrukcijske elemente, te za zaštitu uglova na bridovima potrebno je mort IDS Meistermörtel nanijeti u širini trake armirne mrežice IDS Armierungsgewebe na ploču za unutarnju izolaciju u odgovarajućoj debljini sloja. Nakon toga treba armirnu mrežicu utisnuti s preklopom od ca. 10 cm i zagladiti je. Pritom mora ukupna debljina sloja iznositi ca. 5 mm. Valja voditi računa da armaturna mrežica za unutarnju izolaciju mora biti u cijelosti utopljena u mort i da mora ležati u vanjskoj trećini armaturnog sloja.

Završna žbuka:
Za izradu filcane završne žbuke potrebno je mort IDS Meistermörtel navući na postojeću podlogu u debljini od ca. 2 mm. Tijekom procesa stvrdnjavanja morta može se površinu trljati/filcati navlaženim filcem ili spužvom.
Svakako treba uzeti u obzir da se kod filcanih površina zbog površinskog nakupljanja veziva (sinterirani sloj) ne može sasvim isključiti stvaranje pukotina nastalih stezanjem. Ovo ne predstavlja nedostatak koji bi bio razlog za reklamaciju.

Napomena:
Upute o stručnoj obradi možete pročitati u brošuri „Capatect sustavi za unutarnju izolaciju".

Potrošnja

Lijpljenje:
ca. 6,0-7,0 kg/m2

Armirni sloj:
ca. 7,0 kg/m2 pri 5 mm debljine sloja

Filcanje:
ca. 2,8-3,0 kg/m2 bei 2 mm debljine sloja
Kod podataka o potrošnji radi se o orijentacionim vrijednostima, potrebno je uzeti u obzir odstupanja koja ovise o objektu ili su uvjetovana načinom obrade. Točne vrijednosti odrediti izradom probne površine na objektu.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Tijekom postupka i u fazi sušenja temperature okoline i podloge ne smiju biti niže od +5 °C niti veće od +30 °C.

Valja izbjegavati propuh u prostorijama.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka armirni sloj žbuke je površinski suh nakon 24 sata. Dodatno pričvrščivanje izolacijskih ploča pričvrsnicama smije se obaviti tek nakon dostatnog stvrdnjavanja – to znači nakon najmanje dana sušenja. Ljepilo je potpuno suho i opteretivo nakon 1-2 dana. Prije daljnje obrade armirnog sloja u pravilu je potrebno uzeti u obzir vrijeme čekanja od 1 dan po milimetru debljine sloja (ovisno o temperaturi i relativnoj vlazi zraka).

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe vodom.

Priprema materijala

Mort IDS Meistermörtel može se nanositi sa svim standardnim protočnim mješalicama, pužnim transporterskim pumpama i strojevima za žbukanje, međutim može se također i ručno, pomoću snažne mješalice s radom u polaganom hodu, s čistom, hladnom vodom pripremitii masa bez grudica. Zamiješani materijal treba ostaviti da zrije ca. 5 minuta i ponovo ga kratko promiješati. Ako je potrebno, konzistenciju se nakon ovog vremena sazrijevanja može prilagoditi s nešto vode.
Potrebno je ca. 5-6 l vode po vreći od 25 kg.
Ne smije se zamiješati više materijala od količine koju se može upotrijebiti u 2 sata.
Vrijeme postupka iznosi, ovisno o vremenskim uvjetima, kod ručno zamiješanog materijala maks. 2 sata, kod strojnog transportiranja maks. 60 minuta. Već stvrdnuti materijal ne smije se ni u kojem slučaju ponovo smekšavati vodom.

Napomena

Pri primjeni i izvedbi postupka treba poštivati normu DIN V 18550 te DIN 18350, VOB, dio C.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Ovaj mineralni proizvod u prahu s vodom reagira lužnato. Izaziva teška oštećenja oka. Čuvati izvan dohvata djece. Ne smije dospjeti u oči, na kožu ili na odjeću. Treba koristiti propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA SA OČIMA: nekoliko minuta pažljivo ispirati vodom. Po mogućnosti odstraniti kontaktne leće. Nastaviti sa ispiranjem. U SLUČAJU GUTANJA: isprati usta. NE SMIJE SE izazivati povraćanje. Potražiti savjet liječnika/liječničku pomoć. 

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične
materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu.
Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

GIS kod

ZP1

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Odobrenje

Napomena uz deklaraciju proizvoda/CE oznaku
Obilježavanje s CE oznakom prema normi EN 998-1 odnosno EN 15824 nanosi se na ambalažu kao i na listu tehničkih podataka uz deklaraciju proizvoda/CE oznaku.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije