caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/224711/063107_histolith_nhl_kalkporengrundputz_HR.png

Histolith® NHL Kalkporengrundputz

Hidrofilna NHL temeljna porozna vapnena žbuka namijenjena za umjereno vlažne zidove koji sadrže soli

Opis proizvoda

Tvornički gotov pripremljen suhi mort za ručnu obradu sa izvrsnim svojstvima paropropusnosti i visokim stupnjem poroznosti, namijenjen za umjereno vlažne zidove koji sadrže soli kao i za renoviranje starih zgrada i održavanje spomenika. Prikladan i za novogradnje vrijedne u građevinsko-biološkom smislu. Posebno usklađen sa sustavima žbuke Histolith NHL (Histolith NHL-Putzsystem).

Funkcija

Sanirna žbuka u Histolith Sanierputzsystem (Histolith sustav sanacijskih žbuka), za renoviranje umjereno vlažnih zidova koji sadrže soli, te postizanje površina bez izboja soli, u vanjskom i unutarnjem prostoru.

Svojstva materijala

  • granulacija: od 0 do 4mm
  • udio pora zraka u svježem mortu: oko 20% volumena
  • zapremina pora: oko 35% volumena
  • gustoća: oko 1650 kg/m³
  • tlačna čvrstoća: oko 1,5 N/mm2
  • koeficijent difuzijskog otpora μ: <9
  • propusnost vodene pare: SD = 0,27
  • dodatak vode: oko 6,0 l vode za 1 vreću

Pakiranje/Veličina pakiranja

40 kg vreća

Skladištenje

Na suhom mjestu, zaštićeno od vlage, min. 6 mjeseci od datuma proizvodnje.

Prikladne podloge

Umjereno vlažni i sa soli opterećeni zidovi, za unutarnje i vanjske površine.

Priprema podloge

Postojeću staru ili oštećenu žbuku treba potpuno otući najmanje 100 cm iznad granice vlage odn. zone izbijanja soli (eflorescencije). Istrošene dijelove, nečistoću, prašinu, stare bitumenske premaze i druge tvari koje potiču odvajanje treba odstraniti. Istrošeni mort za fuge treba izgrebati najmanje 2 cm duboko. Otučenu staru žbuku koja sadrži sol treba odmah ukloniti. Nakon toga treba zidove najtemeljitije očistiti. Nanijeti u obliku mreže Histolith NHL Kalkvorspritzer  tankoslojni vapneni mort kao adhezivni most i pustiti da se stvrdne (najmanje 24 sata).

Priprema materijala

Po svakoj vreći od 40 kg dodati u mješalicu sa slobodnim padom potrebnu količinu hladne, čiste vode (ca. 6 l) i ca. 8 – 10 minuta miješati kako bi se dobila smjesa bez gruvica. Najprikladnije za izradu smjese su prisilne mješalice. Najprije se priredi oko ¾ potrebne vode, zatim se napuni suhim mortom i tijekom procesa miješanja dodaje preostala voda. Vrijeme miješanja: ca. 3 minute. Ako je potrebno, može se konzistencija nakon kratkog vremena zrenja prilagoditi za nanošenje s malo vode (paziti da se mort ne miješa prekomjerno).

Način primjene

Histolith Kalkporengrundputz nanosi se sa ukupnom debljinom sloja od min. 20 mm ili u više slojeva (po sloju žbuke maks. 20 mm). Izgrebane fuge u zidovima mogu se prekriti i zapuniti u jednom sloju.

Potrošnja

Ca. 15,0 kg/m2/cm debljine nanosa. Kod ovih se podataka o potrošnji radi o orijentacijskim vrijednostima bez gubitka rasipom ili stezanjem. Potrebno je uzeti u obzir odstupanja ovisno o podlozi i načinu obrade, a zbog neravnina na zidovima treba uračunati i povećanu potrošnju.

Vrijeme sušenja

Zbog atmosferskih utjecaja treba uzeti u obzir da vrijeme čekanja mora iznositi ca. 10 dana po cm debljine nanosa (1 dan/mm debljine Histolith Kalkporengrundputz) .

Žbuku je potrebno čuvati od prebrzog isušivanja. Ako joj se preuranjeno oduzme zamiješana voda, ometa se odvijanje vezivanja te s time i proces stvrdnjavanja i dolazi do pojave pukotina i osipanja. Po potrebi treba površine opreznim vlaženjem održavati vlažnima i eventualno ih zasjeniti, da ne bi došlo do prebrzog sušenja. Da bi se izbjegla pojava pukotina, ne smiju se prostorije tijekom stvrdnjavanja NHL-žbuka kratkotrajno zagrijati.

U podrumskim prostorijama postoji u zraku za vrijeme obrade i kratko nakon nje vrlo visoka vlaga. Temeljna porozna vapnena žbuka se doduše stvrdnjava, ali ne postaje suhom. Preko vlažnog filma unutar nje mogu soli s podloge dospjeti na površinu. Treba dakle voditi računa o odvođenju vlažnosti iz prostorije da bi moglo doći do sušenja žbuke. To se može postići prozračivanjem, odvlaživanjem ili po potrebi opreznim zagrijavanjem. Relativna vlaga zraka treba biti u toj fazi <65 %.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe vodom.

Napomena

Za sprječavanje djelovanja kiše tijekom faze sušenja po potrebi postaviti zaštitne folije. U slučaju visoke vlažnosti zraka, npr. u podrumskim prostorijama, može se sušenje pospješiti sušilicama. Unutarnji prostori se nakon žbukanja ne smiju prebrzo zagrijavati, kako bi se spriječila pojava pukotina nastalih stezanjem.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Nadražuje kožu. Uzrokuje teške ozljede oka. Može nadražiti dišni sustav. Čuvati izvan dohvata djece. Izbjegavati udisanje prašine. Nakon uporabe temeljito oprati vodom. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode. AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika. U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika. U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika. Skinuti zagađenu odjeću. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Skladištiti pod ključem. Odložiti sadržaj/spremnik na za to predviđenom mjestu.

Obratiti pažnju

Samo za profesionalnu uporabu!

Odlaganje

Samo potpuno ispražnjene vreće (bez ostataka) reciklirati. Stvrdnuti materijal odložiti kao miješani
građevinski otpad.

Deklaracija sadržaja

Smjesa prirodnog hidrauličnog vapna, vapnenog pijeska, aditiva.

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije