caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/165083/051261_Carbosol_grund_12kg_SI.png

CarboSol Grund

Sredstvo za grundiranje bez otapala, slabog mirisa

Opis proizvoda

Specijalno sredstvo za grundiranje, za hidrofobno grundiranje i izjednačavanje upojnosti različito ili jako upojnih površina kod vanjskih i unutarnjih radova, namijenjenih za kasnije premazivanje sa CarboSol proizvodima za fasade te drugim proizvodima na bazi silikonske smole.

Svojstva materijala

  • osnova materijala: silan – akrilatna baza

Pakiranje/Veličina pakiranja

12 kg

Nijanse

Plava mliječna, kad se osuši gotovo bezbojna.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Originalno zatvoreno uskladištivo 12 mjeseci.

Gustoća

ca. 1,02 g/cm³

Prikladne podloge

Podloge moraju biti suhe, čiste, otprašene i odmaštene, kao i bez prljavštine odnosno tvari koje sprječavaju prionjivost. Obratiti pozornost na ÖNORM B 3430, dio 1.

Priprema podloge

Nove vapnene, vapnenocementne i cementne žbuke iz skupine mortova PIc, PII i P III:
Nove žbuke moraju na površini biti suhe i maksimalno vezane. Za neutralizaciju fluatirati sa Histolith Fluat. Površine koje se otiru, odnosno brašnaste površine i eventualnu zapečenu koricu treba ukloniti, grundirati sa nerazrijeđenim Carbosol Grund.

Stare, čvrste vapnene, vapnenocementne i cementne žbuke iz skupine mortova PIc, PII i P III:
Jako onečišćene ili prljave podloge temeljito očistiti energičnim četkanjem ili mlazom vruće pare. Površine sa mahovinom i algama mehanički očistite, te potom obardite nerazrijeđenim Capatoxom. Ostaviti da se dobro osuši te grundirati sa nerazrijeđenim Carbosol Grund.

Žbuke koje se osipaju na površini:
Očetkati na suho i čitavu površinu grundirati sa nerazrijeđenim Carbosol Grund.

Stari mineralni premazi:
Čvrsto prianjajuće, neistrošene stare premaze očistiti suhim ili mokrim postupkom. Istrošene mineralne premaze treba ukloniti, te grundirati sa nerazrijeđenim Carbosol Grund.

Stare disperzivne boje i žbuke:
Kod čvrsto prianjajućih disperzivnih boja i žbuka, odnosno takvih koje se ne osipaju, treba imati u vidu da paropropusnost zbog postojećeg starog sloja u određenoj mjeri ne postoji. Slabo prianjajuće disperzivne boje i žbuke potrebno je ukloniti jetkanjem i obradom mlazom pare.

Vlaknasto cementne ploče:
Pri premazivanju nepremazanih vlaknasto-cementnih ploča može kod ploča koje još nisu dostatno karbonatizirane, posebno pri izvedbi srednje tamnih do tamnih tonova boje, doći do pojave izbijanja soli. U tom slučaju preporučamo izolacijski, odnosno impregnacijski premaz sa Capalac 2K-Uniprimer 481.

Pojava algi i gljivica:
Pri pojavi algi i gljivica treba površine najprije očistiti mokrim mlazom vodeći računa o zakonskim propisima. Nakon toga površine obilno premazati sredstvom Capatox i pustiti da se osuše. VAŽNO! Površina se ne smije prati.

Popravci žbuke:
Pri popravljanju otvorenih pukotina i oštećenih mjesta na žbuci treba voditi računa da reparacijski mort po čvrstoći i strukturi odgovara postojećoj žbuci. Popravljena mjesta na žbuci moraju prije premazivanja biti maksimalno vezana i osušena. Za neutralizaciju treba popravljena mjesta fluatirati sa Histolith Fluat. Manje nedostatke moguće je popraviti sa Synthesa- ili Silitol- Fassadenspachtel.

Način primjene

Kistom/četkom, špricanjem.

Sistem nanošenja na površinu

Temeljni premaz:
Na normalno upojnim podlogama nerazrijeđeno. Na jako upojnim površinama nanijeti jednom nerazrijeđeno, ali ipak zasićeno.

Potrošnja

ca. 100 – 150 g/m2 , ovisno o upojnosti podloge. 
(približna vrijednost bez jamstva, točnu potrošnju odrediti izradom probne površine na objektu).

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura obrade i sušenja za okolni zrak, materijal i podlogu:
Ne nanositi na temperaturi ispod +5 °C, po direktnom suncu, kiši ili jakom vjetru. Oprez kad postoji opasnost od noćnog mraza!

Vrijeme sušenja

Pri + 20°C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon 6 - 8 sati površinski suho i može se premazivati. Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje.

Čišćenje alata

Vodom odmah nakon uporabe.

Priprema materijala

Nanositi nerazrijeđeno.

Airless nanošenje

Kut špricanja: 20 – 50° 
Dizna: 0,015" 
Tlak: 60 bara

Napomena

Obratite pažnju:
Radi očuvanja specijalnih svojstava proizvoda, ne smije se miješati sa drugim proizvodima.
Proizvod nije prikladan za nanošenje na lakirane površine, kao niti za površine sa izbojima soli, plastiku i drvo.

Mjere pokrivanja:
Prekriti okolinu površina koje se premazuje, osobito od stakla, keramike, laka, klinkera, prirodnog kamena i metala. Tragove boje treba odmah isprati čistom vodom.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
Sadrži smjesu 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-on i 2-Metil-2H-izotiazol-3-on (3:1). Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

HOS

A(h) 30 g/l; < 1 g/l

Ostali podaci

Šifra otpada: 57 303 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 08 01 12
Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.hr

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije