caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/187745/056489_Disboxid_926_PHS-Deckschicht.png

Disboxid 926 PHS-Deckschicht

Pigmentirani elastični dvokomponentni epoksidni završni premaz za sustav Disboxid Parkhaus-Systeme OS 11 a + b Neu.

Primjena

Završni premaz u sustavu Disboxid Park­haus-Systeme OS 11 a + b Neu.

Svojstva materijala

  • otporan na vremenske uvjete
  • trajan i izdržljiv
  • za premoštavanje pukotina
  • postojan na zamrzavanje/odleđivanje u slanom okruženju
  • ispunjava zahtjeve DIN EN 1504-2 i njemačkog standarda 18026: Površinska zaštita betonskih sustava

Osnova materijala

Elastificirana dvokomponentna epoksidna smola, "total solid” prema Deutscher Bauchemie.

Pakiranje/Veličina pakiranja

30 kg pakiranje (komp. A (Masa): 24,6 kg kanta, komp. B (učvršćivač): 5,4 kg doza)

Nijanse

Kieselgrau
Posebne nijanse na upit

Promjene u nijansi i kredne pojave moguće pod utjecajem UV zraka i atmosferilija.
Organska bojila (npr. kava, crno vino ili lišće) kao i razne kemikalije (npr. sredstva za dezinfekciju, kiseline i sl.) mogu uzrokovati promjene u nijansi.
Kod brušenja može doći do pojave ogrebotina na površini, što ne utječe na funkcionalnost proizvoda.

Stupanj sjaja

Sjajan

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Originalno zatvorena ambalaža se može skladištiti najmanje 1 godinu. Pri nižim temperaturama materijal prije obrade skladištiti na ca. 20 0C.

Gustoća

ca. 1,40 g/cm3

Shore tvrdoća (A/D)

ca. D 75

Uvod

Vidjeti Sistemsku uputu za Disboxid Park­haus-Systeme OS 11 a + b Neu.

Omjer miješanja

Komp. A (masa) : komp. B (učvršćivač) = 82 : 18 tež. dijelova

Njemački certifikat

Aktualni certifikati na upit.

Čišćenje i održavanje

Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Proizvod namijenjen samo za industrijsku primjenu.

Masa:
Nadražuje kožu. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Nakon uporabe temeljito oprati. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči. U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika. Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
Sadrži: Reakcijski produkt - Bishenol-A-Epiklorhidrinsku smolu prosječne molekulske mase <= 700. Sadrži epoksidne spojeve. Može izazvati alergijske reakcije.


Učvrščivač:
Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Ne udisati maglu/pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Nakon uporabe temeljito oprati. Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
Sadrži: Polioksipropilendiamin.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

HOS

A(j); 500 g/l; maks. 500 g/l.

GIS kod

RE1

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.

CE označavanje

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

13

DIS-926-012896
EN 13813:2002
Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi)
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
Reakcija na požarEfl
Otpuštanje korozivnih tvariSR
Otpornost na otiranje≤AR1
Prionjivost≥ B1,5
Otpornost na udar≥ IR4

EN 13813

DIN EN 13813 "Mortovi za estrihe, mase za estrihe i estrisi – mortovi za estrihe i mase za estrihe – svojstva i zahtjevi” (siječanj 2003.) utvrđuje zahtjeve koje mora ispunjavati mort za estrihe koji se koriste za podne konstrukcije u unutarnjim prostorima.
Ovom su normom obuhvaćeni i premazi i impregnacije od umjetne smole.
Proizvode koji odgovaraju gore navedenoj normi trebaju nositi CE oznaku.

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

13

1119

DIS-926-012896
EN 1504-2:2004
Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija - Sustavi površinske zaštite
EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e, ZA.1f i ZA.1g
DIN EN 1504-2:2004
Disboxid PHS-System OS 11 a+b / F a+b
Otpornost na habanjeGubitak mase
CO2-propusnostSD > 50 m
ParopropusnostKlasa III
Kapilarna apsorpcija vode i vodopropusnostw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Postojanost na temperaturne promjene> 1,5 (1,0) N/mm2
Otpornost na vrlo agresivno djelovanje kemikalijaGubitak tvrdoće  < 50%
Sposobnost premoštavanja pukotinaB 3.2 (-20°C)
Udarna čvrstoćaKlasa I
Ispitivanje otkidanja radi ocjene čvrstoće prianjanja≥ 1,5 (1,0) N/mm2
Reakcija na požarKlasa Efl
PrionjivostKlasa III

EN 1504-2

EN 1504-2 "Proizvodi i sustavi za zaštitu i obnavljanje betonskih nosivih konstrukcija – dio 2: sustavi za zaštitu betonskih površina” utvrđuje zahtjeve za postupke zaštite površine. Proizvode koji odgovaju gore navedenoj normi obilježava se CE oznakom. Oznaku se nanosi na pakiranje. Izjava o svojstvima proizvoda prema BauPVO (uredbi o građevinskim proizvodima) može se dobiti na zahtjev. Za primjenu u Njemačkoj u prostorima za koje je važna stabilnost vrijede dodatne norme. Sukladnost se potvrđuje Ü oznakom na pakiranju. Ovo se dodatno dokazuje sustavom dokazivanja sukladnosti 2+ putem kontrola i ispitivanja od strane proizvođača i priznatih zavoda za ispitivanje proizvoda (notified body).

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije