caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/187744/056488_Disboxid_924_PHS-Versiegelung_N.png

Disboxid 924 PHS-Versiegelung N

Pigmentirani, žilavo-elastični 2K poliuretanski premaz koji ne žuti, za primjenu kao pokrivni sloj u Disboxid Parkhaus-System UV OS 11 a + b Neu.

Primjena

Pokrivni sloj u sustavu Disboxid Parkhaus-System UV OS 11a + b Neu.

Svojstva materijala

 • otpornost na atmosferilije
 • trajna otpornost na vlagu
 • ne žuti
 • otpornost na smrzavanje / otopine soli
 • otpornost na UV utjecaje
 • ispunjava zahtjeve norme DIN EN 1504-2 i DIN V 18026: Površinski zaštitni sustavi za beton

Osnova materijala

Žilavo-elastični 2K poliuretan

Pakiranje/Veličina pakiranja

32,5 kg pakiranje (masa: 25,35 kg limena kanta, učvršćivač 7,15 kg limena doza)

Nijanse

Kieselgrau
Posebne nijanse na upit

Promjene u nijansi i kredne pojave moguće pod utjecajem UV zraka i atmosferilija.
Organska bojila (npr. kava, crno vino ili lišće) kao i razne kemikalije (npr. sredstva za dezinfekciju, kiseline i sl.) mogu uzrokovati promjene u nijansi.
Kod brušenja može doći do pojave ogrebotina na površini, što ne utječe na funkcionalnost proizvoda.

Stupanj sjaja

Svilenkasto mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Originalno zatvorena ambalaža se može skladištiti najmanje 1 godinu. Pri nižim temperaturama materijal prije obrade skladištiti na ca. 20 0C.

Gustoća

ca. 1,45 g/cm3

Udio čvrste tvari

ca. 84 %

Omjer miješanja

Osnovna masa : učvrščivač = 78 : 22 težinskih dijelova

Sistem nanošenja na površinu

Vidjeti sistemsku uputu Disboxid Parkhaus-System OS 11a + b Neu.

Njemački certifikat

 • 1-1106: Izvještaj o ispitivanju UV OS 11a Neu
  Polymer-Institut, Flörsheim
 • 1-1108: Izvještaj o ispitivanju UV OS 11b Neu
  Polymer-Institut, Flörsheim

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Proizvod namijenjen samo za industrijsku primjenu.
Masa:
Zapaljiva tekućina i para. Nadražuje kožu. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Uzrokuje teške ozljede oka. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti. Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Ne udisati maglu/pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči.
Sadrži Bis(1,2,2,6,6-pentametil-piperidil)sebacat, metil-(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebacat, anhidrid heksahidrometilftalne kiseline – može izazvati alergijske reakcije.

Učvrščivač:
Zapaljiva tekućina i para. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Može nadražiti dišni sustav. Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Ne udisati maglu/pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.
Sadrži izocianate. Može izazvati alergijsku reakciju.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

HOS

A(j); 500 g/l; maks. 270 g/l.

GIS kod

PU 50

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

CE označavanje

EN 13813
Norma DIN EN 13813 "Mortovi za estrih, mase za estrih i estrisi – Mortovi za estrih i mase za estrih – Svojstva i zahtjevi" utvrđuje zahtjeve u pogledu mortova za estrih koji se koriste za kontrukcije podova u unutarnjim prostorima. Ova norma obuhvaća i premaze od umjetne smole.
EN 1504-2
Norma EN 1504-2 "Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravljanje nosivih betonskih konstrukcija – Dio 2: Površinski zaštitni sustavi za beton", utvrđuje zahtjeve za postupke površinske zaštite.
Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati CE oznaku. Oznaka se stavlja na ambalažu, a nalazi se i u odgovarajućim uputama koje se mogu pronaći na Internet adresi www.caparol.de
Sukladnost se dokazuje oznakom Ü na ambalaži. Nadalje se ista dokazuje kroz sustav dokazivanja sukladnosti 2+ putem kontrola i ispitivanja od strane proizvođača i ovlaštenih ispitnih tijela.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list

Tehnička informacija