caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/187742/056486_Disboxid_921_PHS-Zwischenschicht_N.png

Disboxid 921 PHS-Zwischenschicht

Pigmentirani, vrlo elastični, samorazljevajući 2K poliuretanski premaz za primjenu kao međusloj u sustavima Disboxid Parkhaus-System OS 11a + b Neu.

Primjena

Međusloj za premoštavanje pukotina u sustavu Disboxid Parkhaus-System OS 11a Neu.
Međusloj za premoštavanje pukotina i habajući sloj za Disboxid Parkhaus-System OS 11b Neu.

Svojstva materijala

  • trajna otpornost na vlagu
  • premošćuje odnosno zatvara pukotine
  • ispunjava zahtjeve norme DIN EN 1504-2 i DIN V 18026: Površinski zaštitni sustavi za beton

Osnova materijala

Dvokomponentni poliuretan.

Pakiranje/Veličina pakiranja

30 kg pakiranje (masa: 9 kg limena kanta, učvršćivač 21 kg limena doza)

Nijanse

Kieselgrau

Promjene u nijansi i kredne pojave moguće pod utjecajem UV zraka i atmosferilija.
Organska bojila (npr. kava, crno vino ili lišće) kao i razne kemikalije (npr. sredstva za dezinfekciju, kiseline i sl.) mogu uzrokovati promjene u nijansi.
Kod brušenja može doći do pojave ogrebotina na površini, što ne utječe na funkcionalnost proizvoda.

Skladištenje

Na hladnom, suhom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Originalno zatvorena ambalaža se može skladištiti najmanje 12 mjeseci. Pri nižim temperaturama materijal prije obrade skladištiti na ca. 20 0C.

Gustoća

ca. 1,2 g/cm3

Shore tvrdoća (A/D)

A > 55

Istezanje do pucanja prema DIN 53504

ca. 650 %

Uvod

Vidjeti sistemsku uputu Disboxid Parkhaus-System OS 11a + b Neu.

Omjer miješanja

Osnovna masa : učvrščivač = 3 : 7 težinska dijela

Njemački certifikat

Aktualni certifikati dostupni su na upit.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Proizvod namijenjen samo za industrijsku primjenu.
Osnovna masa:
Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna.

Učvrščivač:
Štetno ako se udiše. Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem. Čuvati izvan dohvata djece. Izbjegavati udisanje plina/magle/pare/aerosola. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. [U slučaju nedovoljne ventilacije] nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava. AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje. U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika. Pri otežanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika. Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
Sadrži izocijanate. Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ostaci materijala: Pustiti osnovnu masu da se stvrdne s učvršćivačem i odlagati kao otpatke boja.

HOS

A(j); 500 g/l; maks. 40 g/l.

GIS kod

PU 50

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

CE označavanje

Logo 25 (CAPL000034_CE-Kennzeichen.pdf)
Disbon GmbH 
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

11

DDIS-921-010162 
EN 13813:2002
Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi)
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
Reakcija na požarEfl
Otpuštanje korozivnih tvariSR
Propusnost vodeNPD
Otpornost na otiranje≤ AR1
Prionjivost≥ B1,5
Otpornost na udar≥ IR4

EN 13813
Norma DIN EN 13813 "Mortovi za estrih, mase za estrih i estrisi – Mortovi za estrih i mase za estrih – Svojstva i zahtjevi" utvrđuje zahtjeve u pogledu mortova za estrih koji se koriste za kontrukcije podova u unutarnjim prostorima. Ova norma obuhvaća i premaze od umjetne smole.

Logo 25 (CAPL000034_CE-Kennzeichen.pdf)
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

11

1119

DIS-921-010162
EN 1504-2:2004
Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija - Sustavi površinske zaštite
EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e, ZA.1f i ZA.1g
Disboxid PHS-System OS 11 a+b / Fa+b
Otpornost na habanjeGubitak mase
CO2-propusnostSD > 50 m
ParopropusnostKlasa III
Kapilarna apsorpcija vode i vodopropusnostw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Postojanost na temperaturne promjene≥ 1,5 (1,0) N/mm2
Otpornost na vrlo agresivno djelovanje kemikalijaGubitak tvrdoće < 50%
Sposobnost premoštavanja pukotinaB 3.2 (-20°C)
Udarna čvrstoćaKlasa I
Ispitivanje otkidanja radi ocjene čvrstoće prianjanja≥ 1,5 (1,0) N/mm2
Reakcija na požarKlasa Efl
PrionjivostKlasa III


EN 1504-2
Norma EN 1504-2 "Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravljanje nosivih betonskih konstrukcija – Dio 2: Površinski zaštitni sustavi za beton", utvrđuje zahtjeve za postupke površinske zaštite.
Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati CE oznaku. Oznaka se stavlja na ambalažu, a nalazi se i u odgovarajućim uputama koje se mogu pronaći na Internet adresi www.caparol.de.
Za primjenu u Njemačkoj u prostorima za koje je važna stabilnost vrijede dodatne norme. Ovo se dodatno dokazuje sustavom dokazivanja sukladnosti 2+ putem kontrola i ispitivanja od strane proizvođača i priznatih zavoda za ispitivanje proizvoda (notified body).

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list

Tehnička informacija