caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/206852/060180_DisboCRET_Disbon_515_15L.png

DisboCRET 515 1K-Acryl-Betonanstrich

Visokovrijedni zaštitni premaz za prekrivanje pukotina vrlo velike pokrivne moći specijalno za beton – čak i sa starim premazom.

Primjena

Premaz za zaštitu od prodora štetnih tvari i vode i za jaka opterećenja na novim, starim i popravljenim betonskim i armirano-betonskim površinama.

Svojstva materijala

 • idealna svojstva obrade
 • otpornost na atmosferilije
 • otpornost na alkalne tvari
 • otpornost na UV zrake
 • prekrivanje površinskih pukotina < 0,1 mm
 • paropropusnost
 • sprječava prodiranje štetnih plinova CO2 i SO2
 • jako dobro zapunjuje i dobro se razlijeva
 • kod izravnavanja-ispune cijele površine sa Disbo­CRET 505 Feinspachel bez grundiranja može se nanositi već nakon ca. 6 sati
 • u spoju sa DisboXAN 450 Fassadenschutz ili DisboXAN 451 ImprägnierCreme kao OS 2 (OS-B) i sa DisboCRET 505 Feinspachtel odn. DisboCRET 510 Füllschicht kao OS-4 (OS-C) ispitan prema ZTV-ING.
 • ispunjava zahtjeve norme EN 1504-2 i DIN V 18026: Sustavi za površinsku zaštitu betona

Osnova materijala

Stirolakrilatna disperzija.

Pakiranje/Veličina pakiranja

 • Standard:
  15 l plastična kanta
 • ColorExpress:
  12 l kanta

Nijanse

Bijela.
Posebne nijanse na upit.
U ColorExpress sustavu može se tonirati u velikom broju nijansi.

Postojanost nijansi prema BFS Uputi br. 26:
Vezivo: Klasa A
Pigmentacija: Grupa 1 do 3, ovisno o nijansi

Stupanj sjaja

Mat prema DIN EN 1062.

Skladištenje

Na hladnom i suhom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Originalno zatvorena ambalaža stabilna u skladištenju najmanje 1 godinu.

Gustoća

ca. 1,4 g/cm3

Udio čvrste tvari

ca. 65 tež. %

Debljina suhog filma

ca. 40–50 µm/100 ml/m2

Difuzijski otpor µ (H2O)

5.500

Difuzijski otpor µ (CO2)

2.300.000

Difuzivno ekvivalentna debljina zračnog sloja sdH2O

ca. 0,88 m (prii 160 µm debljine suhog filma)

Difuzivno ekvivalentna debljina zračnog sloja sdCO2

ca. 368 m (pri 160 µm debljine suhog filma)

Permeabilnost vode (w-vrijednost)

< 0,02 kg/(m2 · h0,5) Klasa w3 (niska) prema DIN EN 1062

Prikladne podloge

Beton, DisboCRET mase za ispunu, mineralne žbuke i stari premazi.
Srednja vrijednost otpornosti podloge na otkidanje mora iznositi ≥ 1,0 N/mm2, najmanja pojedinačna vrijednost 0,5 N/mm2.

Priprema podloge

Mineralne podloge:
Podloga mora biti čista i bez dijelova koji se odvajaju. Tvari koje razdvajaju (npr. ulje, masnoća) ukloniti prikladnim postupkom. Jaka zaprljanja, npr. mahovina, alge i staklastu nenosivu cementnu masu odstraniti npr. sačmarenjem, pjeskarenjem. Podloga mora biti bez sastojaka koji pospješuju koroziju (npr. klorida).

Premazane podloge:
Starim premazima ispitati vezanje za podlogu. Stare premaze koji ne vežu čvrsto i elastične disperzivne premaze za premošćivanje pukotina odstraniti prikladnim načinom, npr. sačmarenjem. Nosive, stare premaze koji nisu kredasti i čvrsto ne vežu očistiti npr. mlazom vode ili pare. Kako se u praksi mogu pojaviti najrazličitiji stari premazi, mora se planiranom premaznom sastavu prethodno utvrditi funkcionalnost, tako da se izradi probni uzorak.

Izboji, pore i rupe:
Kako bi se ostvario ravnomjerni i dovoljno debeli zaštitni premaz, mjesta s izbojima, pukotinama, neravninama, udubinama, porama i rupama se moraju popraviti materijalima iz sustava DisboCRET u skladu s propisima za rad.

Priprema materijala

Materijal je pripremljen za uporabu. Prije obrade promiješati.
Ovisno o postupku nanošenja, podlozi i vremenskim prilikama, razrjediti sa najviše 5% vode.
Za nanošenje špricanjem po potrebi podesiti na konzistenciju za špricanje s max. 2% vode.

Način primjene

Materijal se može nanositi kistom, valjkom ili špricanjemm.
Kod Airless uređaja treba paziti na to da se filteri češće čiste kako bi se izbjeglo miješanje s punilima (veličina dizne 0,018-0,021 inča).
Materijal se između ostaloga ne bi trebaio nanositi pri izravnom suncu, po kiši, jakom vjetru, na zagrijane površine itd. Ako je potrebno, primijeniti zaštitne cerade.
Pridržavati se uputa VOB Dio C DIN 18 363 st. 3.

Debljina sloja

Za djelotvornu zaštitu površine je potrebna debljina suhog filma od najmanje 80 µm.

Sistem nanošenja na površinu

PodlogaTemeljni premaz
Upojne, mineralne podloge (npr. beton, žbuka)DisboXAN 450
Djelomično izravnavanje sa mit DisboCRET 506CapaSol LF Konzentrat
1 : 4 razrjeđen vodom
Ispuna i izravnavanje sa DisboCRET 505otpada
Izravnavanje sa DisboCRET 510otpada
Tvrdi stari premaz koji čvrsto vežeCapagrund Universal
Lak premaz koji čvrsto vežeDisbon 481 2K-EP-Universalprimer

Horizontalne nepremazane površine po kojima se ne hoda grundirati s DisboXID 420 i pospipati pijeskom s DisboADD 942 te zatim nanijeti međupremaz i završni sloj.

Potrošnja

Ca. 200 ml/m2 po nanosu.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, okoline i podloge:
Min. 5 °C, max. 40 °C

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon ca. 4 sata suho na prašinu, nakon ca. 6 sati otporno na kišu, a nakon ca. 12 sati se može premazivati.

Napomena:
Kod zbijenih, hladnih podloga ili pri produljenom sušenju uslijed vremenskih uvjeta mogu zbog izlaganja vlazi (kiša, rosa, magla) na površini premaza nastati žućkasti/prozirni, malo sjajni i ljepljivi tragovi pomoćnih materijala.
Ti pomoćni materijali su vodotopivi i mogu se ukloniti sa dovoljno vode ili samostalno nestati, npr. nakon nekoliko jačih pljuskova. To ne utječe negativno na kvalitetu osušenog premaza. Ako unatoč tomu uslijedi izravna obrada, onda tragove curenja / pomoćne tvari prethodno namočiti i nakon kratkog djelovanja isprati bez ostatka. Potrebno je izvesti dodatno grundiranje sa CapaGrund Universal. Kod izvedbe premaza u pogodnim klimatskim uvjetima se tragovi curenja ne pojavljuju.

Čišćenje alata

Nakon uporabe vodom.

Njemački certifikat

Aktualni certifikati na upit.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, smjesu od 5-Klor-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EG br. 247-500-7] i 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekuće ostatke materijala odlagati kao otpatke boja na bazi vode, osušene ostatke materijala odlagati kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A/c: 40 g/l; maks. 40 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-DF02

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
Kod obrade materijala obratiti pažnju na upute za obradu Disbon zaštita objekata.

CE označavanjeEN 1504-2
ce-logo
1119
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50 
64372 Ober-Ramstadt
09
DIS-515-001189
EN 1504-2:2004
Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija - Sustavi površinske zaštite
 OS 2 (OS B) OS 4 (OS C)
EN 1504-2: ZA.1d i ZA.1e
Rešetkasti presjek≤ GT2
CO2-propusnostSD > 50 m
ParopropusnostKlasa I
Kapilarna apsorpcija vode i vodopropusnostw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Postojanost na temperaturne promjene≥ 1,0 (0,7) N/mm2
Ispitivanje otkidanja radi ocjene čvrstoće prianjanja≥ 1,0 (0,7) N/mm2
Reakcija na požarKlasa E
Umjetno starenjenema vidljivih promjena

EN 1504-2

EN 1504-2 "Proizvodi i sustavi za zaštitu i obnavljanje betonskih nosivih konstrukcija – dio 2: sustavi za zaštitu betonskih površina” utvrđuje zahtjeve za postupke zaštite površine. Proizvode koji odgovaju gore navedenoj normi obilježava se CE oznakom. Oznaka se postavlja na pakiranje.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list

Tehnička informacija