caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/185179/055849_CAPALAC_2K-EP-Haftgrund_2,5L.png

Capalac 2K-EP-Haftgrund

Dvokomponentni adhezivni temeljni premaz od epoksidne smole za kritične podloge i antikorozivnu zaštitu željeza i čelika u vanjskom i unutarnjem prostoru.

Primjena

Temeljni premaz koji osigurava prianjanje jednokomponentnih i dvokomponentnih pokrivnih premaza na neupojnim, krutim podlogama kao što su površine od melaminske smole, tvrdog polivinilklorida, praškasti premazi, dvokomponentni stari premazi, aluminij (nije za eloksirani aluminij), cinčani lim,  vruće pocinčani čelik te mnoge druge podloge nakon prethodnog pokusa prianjanja. Premaz za antikorozivnu zaštitu konstrukcijskih elemenata od željeza i čelika. Nije namijenjen za premaze na krovnim površinama. 

Svojstva materijala

  • velika čvrstoća prianjanja
  • izvrsna antikorozivna zaštita
  • pogodan za premazivanje svim vrstama lakova

Osnova materijala

Dvokomponentna epoksidna smola s pigmentima za antikorozivnu zaštitu. Sadrži otapala.

Pakiranje/Veličina pakiranja

1 kg, 10 kg limeno kombi pakiranje
400 ml 2K doza

Nijanse

  • ca. RAL 7035 Lichtgrau

Stupanj sjaja

Mat

Skladištenje

Na suhom, hladnom, bez opasnosti od smrzavanja. Stabilnost u skladištenju originalno zatvorene ambalaže najmanje 1 godina. Zatvorenu dozu skladištiti obvezno sa priloženom kapom za dozu.


Gustoća

Kombi pakiranje: ca. 1.6 g/cm3, doza: ca. 0,7 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Površine od melaminske smole, tvrdi PVC, praškasti premazi, nosivi dvokomponentni stari premazi, željezo, čelik, aluminij (nije za anodizirani odnosno eloksirani aluminij), cinčani lim, vruće pocinčani čelik te mnoge druge podloge nakon prethodne provjere prionjivosti.

Zbog velikog  broja različitih praškasti premaza s različitim formulama preporuka je uvijek napraviti provjere prionjivosti podloge.

Priprema podloge

Podloga mora biti nosiva, suha, čista, čvrsta, odmaštena, otprašena, nosiva, te ne smije sadržavati tvari koje razdvajaju.

Površine od melaminske smole:
Obrusiti, očistiti.

Tvrdi PVC:
Pranje dispergirajućim sredstvom na bazi amonijaka prema tehničkom biltenu BFS br. 22.

Praškasti premazi:
Obrusiti, očistiti finim brusnim papirom odnosno brusnom mrežicom prema tehničkom biltenu BFS br. 22.

Nosivi dvokomponentni stari premazi:
Obrusiti, očistiti finim brusnim papirom odnosno brusnom mrežicom.

Cinčani lim i vruće pocinčani čelik:
Pranje dispergirajućim sredstvom na bazi amonijaka ili jakim mlazom prema tehničkom biltenu BFS br. 5.

Aluminij:
Obrusiti brusnom tkaninom i čišćenje nitrorazrjeđivačem ili fosfornom kiselinom prema tehničkom biltenu BFS br. 6.

Željezo i čelik:
Skinuti hrđu mlazom do stupnja čistoće SA 21/2 prema normi DIN EN ISO 12944, dio 4. 

Omjer miješanja

masa : učvrščivač = 9 : 1 tež. dijelova

Način primjene

Capalac 2K-EP-Haftgrund može se premazivati, nanositi valjkom ili špricati. Dodati učvrščivač temeljnoj masi. Intenzivno miješati ručno ili miješalicom u polaganom hodu (maks. 400 o/min.). Nakon toga prebaciti u drugu posudu i ponovo temeljito miješati dok ne nastane ravnomjerna nijansa boje.Temperatura materijala obje komponenata treba iznositi  15–20 °C.  
Ne smije se razrjeđivati pri nanošenju valjkom ili premazivanjem. Za nanošenje špricanjem po potrebi podesiti konzistenciju za prskanje pomoću razrjeđivača Disboxid 419. Nakon vremena sušenja od najmanje 16 sati mora se daljnje slojeve nanijeti najkasnije 24 sata nakon premaza, kako ne bi došlo do problema sa prianjanjem. U slučaju da vrijeme čekanja iznosi više od 24 sata, potrebno je površinu premazanu sa Capalac 2K-EP-Haftgrund obrusiti.

Aktiviranje doze
Prije aktiviranja doze treba istu temeljito tresti najmanje 2 minute, pri čemu morate čuti metalne kuglice koje se nalaze u njoj.
Skinuti zaštitni poklopac na dnu doze i pomoću uložnog prstena izvući zatik do graničnika. Zakretanjem prstena za  360°u dozi se oslobađa učvrščivač. Snažnim protresanjem doze pomiješat će se učvrščivač s temeljnom masom. Udaljenost špricanja od površine elementa treba iznositi 20-30 cm. Ravnomjerno u tankom sloju špricati po površini križnim potezima. Nakon sušenja u trajanju od najmanje 16 sati potrebno je nanijeti daljnje premaze najkasnije u roku od 24 sata nakon nanošenja grunda, kako ne bi došlo do problema s prianjanjem. U slučaju da vrijeme čekanja iznosi više od 24 sata, treba površinu premazanu sa Capalac 2K-EP-Haftgrund obrusiti.

Sistem nanošenja na površinu

PodlogaPrimjenaPriprema podlogeGrundiranjeMeđupremazZavršni sloj
Površine koje sadrže melaminsku smoluunutraobrusitiCapalac
2K-EP-Haftgrund
Capalac ili Capacryl
Weiß- ili Buntlacke
Capalac ili Capacryl
Weiß- ili Buntlacke
Tvrdi PVCunutra/vaniBFS Nr. 22
Praškasti premaziunutra/vaniBFS Nr. 24 
Cinčani lim i vruće pocinčani čelikunutra/vaniBFS-Nr. 5
Željezo, čelikunutra/vaniSA 21/2, DIN EN ISO 12944 T 4
Aluminijunutra/vaniBFS-Nr. 6
Nosivi 2K-premaziunutra/vaniobrusiti, očistiti

Potrošnja

Ca. 120–170 g/m2
Kod nanošenja špricanjem, potrošnja je veće ca. 30 %. Sa dozom je moguće napraviti ca. 1,5 m2. Vrijednosti potrošnje su okvirne i mogu odstupati, ovisno o podlozi. Točnu potrošnju odrediti izradom probnog premaza na objektu.

Obradivost

(Vrijeme upotrebljivosti)
  • Kombi-pakiranje:
    Ca. 8 sati pri 20 °C. Više tempe­rature skraćuju, a niže produljuju vrijeme upotrebljivosti.
  • Doza:
    Ca. 2 dana pri 20 °C. Više tempe­rature skraćuju, a niže produljuju vrijeme upotrebljivosti.
Ako unutar vremena uporabe dođe do duljeg prekida rada, potrebno je ventil doze špricanjem isprazniti. Dozu treba okrenuti naglavce i pritiskati ventil sve dok više ne izlazi ni najmanja količina materijala.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Najmanje 8 0C, najviše 30 0C.
Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3 0C iznad temperature rošenja.

Vrijeme sušenja

Otporno na lijepljenje prašine: nakon ca. 40 min. (doza s raspršivačem: 10 minuta). Pogodno za premazivanje: najranije nakon 16 sati, a svakako unutar 24 sata premazati sa istim proizvodom ili pokrivnim lakovima. Nakon više od 24 sata potrebno je obrusiti površinu.
Navedene vrijednosti su orijentacione vrijednosti pri relativnoj vlažnosti zraka od 20 °C i 60 %. Više temperature, npr. uslijed sunčeva zračenja, znatno skraćuju vrijeme stvrdnjavanja. Stoga treba odgovarajuće ranije nanijeti završni premaz ili temeljni premaz brušenjem pripremiti za daljnje premazivanje.

Čišćenje alata

Nakon uporabe razrjeđivačem Disboxid 419 Verdünner.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Proizvod namijenjen samo za industrijsku primjenu.

Masa:
Zapaljiva tekućina i para. Nadražuje kožu. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti. Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Sadrži vezivo na bazi epoksidne smole.

Učvrščivač:
Zapaljiva tekućina i para. Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

2-K doza:
Visoko zapaljivo. Djeluje nadražujuće. Sadrži etilendiamin. Može izazvati alergijske reakcije. Nadražuje oči. Pri uporabi je moguće stvaranje eksplozivnih/lako zapaljivih smjesa pare-zraka. Pare mogu prouzročiti pospanost i ošamućenost. Čuvati izvan dohvata djece. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima. Ne udisati aerosol. Za vrijeme fumigacije / prskanja nositi odgovarajuće zaštitno sredstva za dišni sustav. Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik.
Pozor: spremnik je pod pritiskom. Čuvati od sunčeva zračenja i temperatura iznad 50 °C.
Ni nakon uporabe ne smije se silom otvarati ni spaljivati. Ne smije se prskati prema plamenu ili užarenim predmetima. Držati dalje od izvora paljenja – ne pušiti. Bez dostatnog prozračivanja moguće je stvaranje eksplozivnih smjesa. Čuvati spremnike na dobro prozračenom mjestu.

Mjere u slučaju nezgode:

Pri udisanju raspršene maglice osigurati dovod svježeg zraka.
Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno sapuna i vode.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ostaci materijala: Pustiti osnovnu masu da se stvrdne s učvršćivačem i odlagati kao otpatke boja.

HOS

(A/j): 500 g/l; max. 500 g/l.

GIS kod

RE3

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije