caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/186860/056304_UniversalLasur_2_5L.png

Capadur UniversalLasur

Lazura za drvo sa zaštitom od obojenja, vlage i UV zračenja. Za drvene elemente stabilnih i nestabilnih dimenzija, za vanjske radove. Efekt vodenih perli za bolje odbijanje vode.

Primjena

Za oblikovanje u boji te zaštitu od vlage i UV zračenja drvenih elemenata stabilnih dimenzija kao što su prozori i vrata, ograničeno stabilnih dimenzija kao što su konstrukcije od dasaka spojenih utorima i perima, okapnice, vrata, stolarski proizvodi i slično te drvenih elemenata nestabilnih dimenzija kao što su konstrukcije dasaka, kućne i balkonske ograde, šindra, oplate, pergole, itd. Samo za vanjsku uporabu, budući da sadrži tvari za tvorbu filma koji štiti drvo od napada plijesni i gljivica.

Napomena: Zaštitni film protiv gljivica i plijesni pruža samo privremenu zaštitu. Kod jače opterećenih površina može ranije doći do pojave gljivica i plijesni. Zaštitni sloj ne suzbija uzrok njihove pojave. Vrijeme trajanja djelotvorne zaštite se ne može predvidjeti jer ovisi o biološkom opterećenju opojedinačnog objekta.

Ne služi za zaštitu drvenih elemenata koji dodiruju tlo. Vanjski prozori i vrata smiju se premazivati sa Capadur UniversalLasurom i s unutarnje strane. Capadur UniversalLasur je dekorativan premaz koji štiti od vlage i UV zračenja. Prije premazivanja drvenih materijala u formi ploče, kao npr. ploča od masivnog drveta i furniranih ljepljenih dasaka i šperploča, molimo obratiti pažnju na upute u BFS Uputi br. 18 st. 2.2.3.

Svojstva materijala

 • sistem sve u jednom za drvene elemente stabilnih, ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzija
 • otapalo bez aromata
 • tanki sloj premaza
 • poroznost
 • velika difuzivnost
 • visoki stupanj UV zaštite
 • zaštita filmom od plijesni i gljivica
 • visoki stupanj zaštite od atmosferilija
 • efekt vodenih perli poboljšava odbijanje vode
 • tiksotropan i ne kaplje
 • laka i ugodna obrada
 • jednostavan za renoviranje

Osnova materijala

Alkidna smola s otapalom bez aromata.

Pakiranje/Veličina pakiranja

375 ml ne u svim nijansama, 1 l, 2,5 l, 5 l
Posebne nijanse toniranjem na Capalac mix mašinama.
Tvorničko nijansiranje i u pakiranju od 25 l.

Nijanse

Standardne nijanse:
Kiefer, Eiche hell, Walnuß, Nußbaum, Palisander, Teak, Mahagoni, Eben­holz, Farblos (bezbojna).
Renovierfarbton nijansa kod tehnike obnove tamnog, starog i istrošenog drva.
Sve nijanse se međusobno mogu miješati u bilo kojem omjeru.

ColorExpress:
Na ColorExpress mašinama (Capalac mix) može se nijansirati i u 89 posebnih nijansi iz 3D ton karte, kao i u brojnim nijansama iz drugih ton karata. 

Napomena: Pojedine nijanse se samo uvjetno mogu koristiti za vanjske radove. Informacije o tome se mogu dobiti na ColorExpress mašinama. Bezbojnu lazuru Capadur UniversalLasur koristiti samo kao temeljni premaz ispod lazure u boji radi izjednačavanja upojnosti drvene podloge, jer inače nije zajamčena dovoljna UV zaštita.

Stupanj sjaja

Svilankasto-mat.
Ovisno o drvenoj površini, stupanj sjaja može varirati.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Spremnike čuvati čvrsto zatvorene.

Gustoća

ca. 0,9 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Upojni drveni elementi stabilnih, ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzija.
Podloga mora biti čista, nosiva i bez tvari koje razdvajaju.
Vlažnost drveta kod drvenih elemenata stabilnih dimenzija ne smije prijeći 13%, a kod drvenih elemenata ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzija smije iznositi najviše 15%.
Pridržavati se temeljnih načela konstruktivne zaštite drveta. Ista su preduvjet za trajnu zaštitu drveta premaznim materijalima.

Priprema podloge

Novi drveni elementi:
Glatke drvene površine obrusiti u smjeru vlakana, temeljito očistiti, odstraniti sastojke u drvetu koji izbijaju, kao npr. smole i smolne kvržice.

Staro drvo, neobrađeno:
Posivjele, istrošene drvene površine obrusiti do zdravog, nosivog tkiva i temeljito očistiti.

Premazano drvo:
Nosive premaze lazura na bazi alkidnih smola obrusiti i očistiti. Nenosive premaze odstraniti.

Sistem nanošenja na površinu

Obrada:
Capadur UniversalLasur prije uporabe promiješati.
Capadur UniversalLasur se nanosi kistom.

Struktura premaza:

Drveni elementi stabilnih dimenzijaDrveni elementi ograničeno stabilnih dimenzijaDrveni elementi nestabilnih dimenzija

Temeljni premaz


Međupremaz i završni premaz

1x Capalac Holz-Imprägniergrund

3x Capadur UniversalLasur

1x Capalac Holz-Imprägniergrund

3x Capadur UniversalLasur

1x Capalac Holz-Imprägniergrund

3x Capadur UniversalLasur


Premazivanje na nepremazanom drvetu kod vanjskih radova:
Za optimalnu UV zaštitu se lazura "u boji" mora nanijeti najmanje 3x. Bezbojnu lazuru koristiti samo kao dodatak za izjednačavanje upojnosti. Renoviranje na nosivim premazima lazura na bazi alkidne smole: 1–2x Capadur UniversalLasur.

Maserier tehnika za vanjske drvene elemente:


za prošarane drvene površine koje više nije moguće direktno premazivati lazurom

1x Capalac Holz-Imprägniergrund

1-2 x Capadur UniversalLasur u Renovierfarbton nijansi kao alternativa neki od standarnih tonova:
1-2 x Capalac Grundierweiß u Renovierfarbton nijansi dostupnoj na ColorExpress  mašinama

1-2 x Capadur UniversalLasur

Potrošnja

Nanošenje kistom / četkom na glatkim drvenim površinama: ca. 80 – 120 ml/m2 po nanosu.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min. 5 °C

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka se nakon 12–16 sati može premazivati, a nakon 24 sata je potpuno suho. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka se vrijeme sušenja produljuje.
Kod vrsta drva koja sadrže drvene sastojke poput smole, voska, masti ili taninske kiseline (kao npr. hrast) moguće je regulirati vrijeme sušenja.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Zapaljiva tekućina i para. Može uzrokovati dugotrajne štetne učinke na vodeni okoliš. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti. Ne udisati maglu/pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.
Sadrži: 4,5-Diklor-2-oktil-3(2H)izotiazolon, Bis(1,2,2,6,6-pentametil-piperidil) sebacat. Može izazvati alergijsku reakciju.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Ambalažu s ostacima materijala odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

HOS

A(e), 400 g/l; maks. 380 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-KH02F

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno - tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list