caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/186852/056297_Capadur_RenoTech_2_5L.png

Capadur RenoTech

Pokrivna alkidna boja za drvo za vanjsku primjenu

Primjena

Za oblikovanje u boji i kontrolu vlage kod dimenzijski nestabilnih drvenih dijelova, ograničeno stabilnog i stabilnog drva, kao što su npr. drvene fasade, obloge, nadstrešnice, grilje, vrata, okviri, prozori i vanjska vrata.

3u1 sustav: za temeljno, među i završno premazivanje svih drvenih površina.

Obratiti pažnju na BSF uputu br. 18 dio 2.2.3 i dio koji se odnosi na premazivanje drvenih materijala, odn. drvenih površina od punog drva ili furniranih obloga.

Napomena: pukotine u furniru, odvajanje slojeva, izloženost gljivicama/algama/plijesni kao i izbijanje obojenja iz drva ne mogu biti spriječeni bojom ili premazom.

Capadur RenoTech sadrži sredstva za zaštitu i štiti drvo od plijesni tvorenjem filma na površini. Stoga je dozvoljena primjena proizvoda samo na vanjskim površinama te na unutarnjim stranama prozora i vanjskih vrata.

Usprkos tome što sadrži sredstva za zaštitu drva, na drvenim površinama (npr. šperploča, furnir, laminirano drvo i dr.), nije moguće garantirati trajnu zaštitu od napada gljivica te je stoga potrebno, ovisno o izloženosti drva na licu mjesta, primijeniti odgovarajuću zaštitu drva (čak i prije opće preporučenih intervala obnavljanja).

Ne nanositi na horizontalne površine, kao npr. terase.

Svojstva materijala

  • tvori lagani film
  • ventilirajući (paropropustan) premaz
  • ekstremna zaštita od vlage, zbog „hydropearl" efekta
  • 3u1 sustav
  • izolirajuće djelovanje protiv izbijanja obojenja iz drva
  • tiksotropan, ne kapa
  • jednostavan za renoviranje
  • pogodan za upotrebu prilikom obnavljanja spomenika kulture
  • zaštita filmom od napada gljivica

Osnova materijala

Dugouljna alkidna smola, na bazi otapala.

Pakiranje/Veličina pakiranja

Bijela ca. RAL 9010:
750 ml, 2,5 l, 5,0 l

Nijanse u ColorExpress sustavu:
Bijela baza: 713 ml, 2,375 l, 4,75 l
Transparentna baza: 638 ml, 2,125 l, 4,25 l

Nijanse

Bijela - nakon sušenja ca. RAL 9010.
U ColorExpress sustavu moguće je nijansiranje prema 3D system ton karti, kao i ostalim kolekcijama ton karata. 

Postojanost tona boje prema BFS biltenu br. 26:
Vezivo: razred B
Pigmenti: skupina 1 do 3 ovisno o nijansi

Stupanj sjaja

Svilenkasto mat do svilenkasto sjajan.
Stupanj sjaja može ovisiti u površini drva.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Ambalažu držati čvrsto zatvorenu.

Gustoća

ca. 1,0 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Dimenzijski nestabilni drveni dijelovi, ograničeno stabilnog i stabilnog drva. Ne nanositi na horizontalne površine, kao npr. terase.
Podloga mora biti čista, suha, otprašena, nosiva i bez ostataka koji sprječavaju prionjivost premaza.
Maksimalna dozvoljena količina vlage: 12%.
Mora se voditi računa o načelima konstruktivne zaštite drveta. Ona su preduvjet za trajnu zaštitu drveta premaznim materijalima (vidi i BFSbilten br. 18).
Kod drva kod kojeg je moguće nastajanje obojenja, obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18363 i BFS-bilten br. 18, toč. 6.3.

Priprema podloge

Novi drveni dijelovi:
Grubo piljene, upojne drvene površine očistiti.
Obrađene drvene površine očistiti i ukloniti ostatke od brušenja
Očistiti i ukloniti sastojke drveta koji izbijaju na površinu, poput smole i smolastih čepova.
Oštre bridove zaobliti na radijus od 2-3 mm.

Staro neobrađeno drvo:
Posivjele, istrošene drvene površine obrusiti do zdravog, nosivog drva i temeljito očistiti.
Oštre bridove zaobliti na radijus od 2-3 mm.
Na drvu koje je ispucalo i oštećeno vremenskim prilikama preporučljivo je učvrstiti površinu i izjednačiti upojnost sa Capalac Holz-Imprägniergrund. 

Oštećeno drvo:

Oštećene dijelove popraviti i zamijeniti ili popraviti u Capadur Repair- System.
Godove drveta, rubove ploča i napukline na površini drva obraditi sa Capadur Repair H.

Premazano drvo:
Nenosive stare premaze treba u potpunosti odstraniti sve do nosivog drveta. Čvrsto prianjajuće stare premaze treba prebrusiti i očistiti.

Za intervale obarde drva i održavanje vidjeti Capadur Holzchronograph.

Način primjene

Capadur RenoTech je pripremljen za obradu. Capadur RenoTech se može nanositi kistom/četkom ili valjkom.
Capadur RenoTech ima zaštitni film protiv napada gljivica i algi. Stoga je dopušteno špricanje samo u zatvorenim uređajima uz poštivanje propisa o zaštiti okoliša i o zaštiti na radu.

Sistem nanošenja na površinu

PodlogaNamjenaPriprema podlogeImpregniranjeGrundiranjeMeđupremazZavršni premaz

Drveni elementi
vaniBFS br. 18Ako je potrebno:
Capalac Holz-
Imprägniergrund
Capadur RenoTechko je potrebno 1):
Capadur RenoTech
Capadur RenoTech
Nosivi alkidni lakovivaniObrusiti/

izlužiti

2)Capadur RenoTechAko je potrebno 1):
Capadur RenoTech
1)
2)
Ovisno o stanju i kvaliteti površine
Oštećenja na starim premazima treba pripremiti i grundirati u skladu s dotičnom podlogom.

Potrošnja

Obrađene drvene površine: ca. 80 - 120 ml/m2
Grubo rezane drvene površine: ca. 120 - 150 ml/m2
Vrijednosti potrošnje su orijentacione vrijednosti koje mogu odstupati ovisno o podlozi i njenom stanju i svojstvima. Točnu potrošnju odrediti prethodnim probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge:
Najmanje +5 0C.

Vrijeme sušenja

Pri 20°C i 65% relativne vlažnosti zrakaotporno na prašinumože se premazivatiotporno na kišu
nakon sati18 - 103 - 4

Pri nižim temperaturama i većoj vlažnosti zraka se vrijeme sušenja produljuje.

Čišćenje alata

Uljnim razrjeđivačem odmah nakon uporabe.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Učestalo izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na dobro prozračenom mjestu. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Čuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pušenje. Pri rukovanju ne jesti i ne piti. Ne udisati pare/ aerosol. Spriječiti dodir s kožom i očima. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Pridržavati se posebnih uputa/ Sigurnosno-tehnički list. Ako se proguta ne izazivati povraćanje, hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili ovaj spremnik. 

Sadrži: 2-Oktil-2H-izotiazol-3-on, Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebacat, 2-Butanonoksim, Kobaltbis(2-etilhekaanoat), Masne kiseline, C18-nezasićene, dimere, vezane sa Kokosalkilaminom, Metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilsebacat. Može izazvati alergijske reakcije.

Ovaj proizvod je "tretirani proizvod" sukladno EU-odredbi 528/2012 (nije biocidni proizvod) i sadrži sljedeće biocidne sastojke: 2-Oktil-2H-izotiazol-3-on (CAS-Nr. 26530-20-1).

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao stare boje na bazi vode, osušeni ostaci kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(e): 400 g/l: maks. 400 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-KH02F

Deklaracija sadržaja

Alkidna smola, laneno ulje, titan dioksid, pigmenti u boji, silikati, alifati, sredstvo za tvorbu filma (Oktillizotiazolinon).

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije