caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/98263/037392_EffektGrund_5L.png

Capadecor EffektGrund

Specijalno sredstvo za grundiranje koje se može nijansirati, za kasnije efektno premazivanje sa CapaGold ili CapaSilber.

Primjena

Temeljni pokrivni premaz velike propusnosti vodenih para koji se može nijansirati, za CapaGold i CapaSilber na organskim i mineralnim žbukama kao i lako strukturiranim podlogama, unutra i vani.

Svojstva materijala

  • razrjeđivanje vodom, neškodljivost za okoliš, slabi miris
  • poboljšava vezanje za podlogu
  • visoki stupanj difuzivnosti
  • primjenjivost po cijeloj površini na WDVS povezanim sustavima za toplinsku izolaciju

Osnova materijala

Disperzija umjetnih smola prema DIN 55945

Pakiranje/Veličina pakiranja

2,5 l, 5 l

Nijanse

Poluprozirna, nijansiranje na ColorExpress – kolekcija "CD EffektGrund"

Stupanj sjaja

Mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Gustoća

ca. 1,4 g/cm3

Dopunski proizvod

CapaGold/CapaSilber

Prikladne podloge

Podloge moraju biti bez onečišćenja, bez tvari koje razdvajaju i suhe. Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

Povezani sustavi za toplinsku izolaciju NEU (samo WDVS-B):
Izolacijski materijal: Fasadna izo-ploča Capatect-Dalmatiner Fassadendämmplatte160 (EPS).
Armiranje: Sukladno odobrenju WDV sustav sa Capatect-Klebe und Spachtelmasse 190, CT ZF-Spachtel 699 ili CarbonSpachtel.
Završna žbuka: ThermoSan ili AmphiSilan Fassadenputz prema Tehničkim informacijama u dostupnim veličinama zrna.
Temeljni premaz: Valjkom sa EffektGrund (vidjeti postupak nanošenja).
Povezani sustavi za toplinsku izolaciju ALT:
Potrebno je obratiti se stručnom savjetniku tvrtke Caparol ili odjelu za tehničku primjenu.

Priprema podloge

Što se tiče prikladnosti kao i pripreme različitih podloga pridržavati se tehničkih informacija br. 650 "Podloge i njihova priprema".

Način primjene

EffektGrund prije obrade temeljito promiješati. Materijal se može obrađivati kistom, valjkom ili prskanjem. Mjesta orezivanja bi trebalo naknadno prijeći valjkom.
Za obradu valjkom upotrebljavati valjke srednje duge dlake (duljina dlake 12 – 16 mm), na kojima se materijal ne nakuplja na rubovima.
Na nestrukturiranim površinama EffektGrund nakon nanošenja strukturirati četkom kako bi se izbjegle vidljive pruge odnosno tragovi valjka na gotovoj površini.
Airless nanošenje: Kod nanošenja špricanjem boju dobro promiješati i procijediti.
Kut prskanja: 50°   Sapnica: 0,023–0,027"   Pritisak: 150–180 bar   Nasadni filter za pištolj: 0,31 mm

Razrjeđivanje

EffektGrund se obrađuje nerazrjeđen.
Po potrebi se može podesiti na konzistenciju za obradu sa najviše 3 % vode.

Sistem nanošenja na površinu

Međupremaz:                                           Završni premaz:
2x EffektGrund nijansa: SilberGrund       1-2x CapaSilber
2x EffektGrund nijansa: GoldGrund         1-2x CapaGold

Potrošnja

Na glatkim površinama 150 – 200 ml/m2. Na hrapavim podlogama odgovarajuće više.
Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem na objektu.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica pri obradi i sušenju:
+5 0C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka može se dorađivati nakon 12 sati.
Pri nižoj temperaturi, većoj vlažnosti zraka i velikim količinama za nanošenje se vrijeme sušenja produljuje.

Čišćenje alata

Vodom odmah nakon uporabe.

Zabilješka

EffektGrund nije prikladan za vodoravne površine izložene djelovanju vode.

Njemački certifikat

  • RMI (Robert Murjahn Institut) stručno mišljenje 2009/107-16.

Obratiti pažnju

Čuvati izvan dohvata djece. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Kod nanošenja prskanjem ne udisati maglicu / aerosol. Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS kategorija i granična vrijednost:

A(a), 30 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži maks. 30 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-GP01

Deklaracija sadržaja

Poliakrilatna smola, pigmenti, silikati, kalcijev karbonat, voda, sredstvo za izradu filma, aditivi, konzervans.

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za korisnike

Tel.: 0 61 54 / 71 17 10
Fax: 0 61 54 / 71 17 11
E-Mail:  kundenservicecenter@caparol.de

Tehničke informacije