Capacoll GK

Disperzivno ljepilo bez otapala za obloge od staklenih vlakana i vune.

  Primjena

  Gotovo disperzivno ljepilo za lijepljenje svih vrsta Capaver pletiva sa staklenim vlaknima, AkkordVliese, FantasticFleece i drugih zidnih obloga za unutarnje zidove.

  Svojstva materijala

  • bez štetnih tvari, otapala i plastifikatora
  • velika početna moć vezanja
  • dugo otvoreno vrijeme
  • mala potrošnja
  • teško zapaljivo prema DIN 4102, B1, u spoju sa Capaver pletivom od staklenih vlakana
  • negorivo prema DIN 4102, A2 u spoju sa Capaver pletivom sa staklenim vlaknima i Caparol završnim bojama

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  • 16 kg

  Nijanse

  Transparentna, bijela

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom, bez opasnosti od smrzavanja.
  Načetu ambalažu držati dobro zatvorenu.

  Tehnički podaci

  • sd-vrijednost u kombinaciji sa Capaver Akkordvlies Z150K sd= 0,03m  = Klasa v1 prema DIN EN 1062-1

  Gustoća

  Ca. 1,10 g/cm3

  Dopunski proizvod

  CapaColl VK

  Podloge

  Podloge moraju biti čiste, čvrste, suhe, nosive i bez tvari koje razdvajaju. Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.
  Obratiti pažnju na tehničku informaciju br. 650

  Način primjene

  Obrađuje se kistom, valjkom i Airless aparatima.

  Airless nanošenje:
  Kut špricanja: 40–50°   sapnica: 0,017–0,019"   tlak: 180–200 bar
  Kod primjene standardnog pakiranja podesiti konzistenciju za špricanje  sa 10-15% vode ili koristiti CapaColl VK.

  Lijepljenje:
  Nanijeti Capacoll GK valjkom od janjeće dlake odnosno Airless aparatom obilno i ravnomjerno u širini ca. 1 – 3 trake. Materijal odmah položiti i lopaticom odnosno valjkom za tapeciranje istisnuti mjehuriće. Na slabo upojnim podlogama, kod niže temperature ili visoke vlažnosti zraka ljepilo prije polaganja gusto tkanih i kaširanih tapeta sa staklenim vlaknima obilato odzračiti.

  Sistem nanošenja na površinu

  Prije polaganja zidnih obloga bezuvjetno pogledati tehničke informacije komponenti ovoga sistema!

  Potrošnja

  Staklena pletiva:
  Fina struktura: ca. 150 g/m2
  Srednja struktura: ca. 100–250 g/m2
  Gruba struktura: ca. 250–300 g/m2

  Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
  +5 °C za podlogu i zrak.

  Vrijeme sušenja

  Pri +20° C i 65 % relativne vlažnosti zraka suho po površini i može se premazivati nakon ca. 6-12 sati. Potpuno suho nakon 3 dana. Kod veće vlažnosti zraka, nižih temperatura i većih količina potrošnje se vrijeme sušenja može produljiti.

  Zabilješka

  Razrjediti Capacoll GK sa 20 % vode za lijepljenje staklenih pletiva kao 1100K, i 1100 VB.
  U tu svrhu razrjediti Capacoll GK iz standardne ambalaže, nanijeti kratkodlakim valjkom od janjeće dlake i obilno odzračiti. Alternativni proizvod CapaColl VK može biti nanešen nerazrjeđen.
  Lijepljenje FantasticFleece i Capaver AkkordVliese: Velika potrošnja može dovesti do odvajanja rubova i treba je izbjegavati. Iz tih razloga, preporučamo upotrebu CapaColl VK.
  Obrada površina od gipsa: osiguranje velike brzine sušenja podrazumijeva adekvatnu ventilaciju i temperaturu kako bi se izbjeglo bubrenje i stvaranje mjehura, uzrokovano dugotrajnom izloženošću vlazi.

  Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

  Čuvati izvan dohvata djece. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Sadrži: 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

  GIS kod

  D1

  Deklaracija sadržaja

  Polivinilna smola, voda, aditivi, konzervans.

  Detaljniji podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

  Tehnička podrška

  U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
  Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije