Proizvodi | Žbuke i mase za ispunu | Silikonske žbuke | Capatect SH-Reibputz 15,...

Capatect SH-Reibputz 15,20,30

Strukturna žbuka vezana silikonskom smolom s mineralnim karakterom, namijenjena za fasadne površine i kao završni premaz u povezanom sustavu za toplinsku izolaciju Capatect.
Hidrofobna, vrlo velike paropropusnosti.

  Primjena

  Dekorativna strukturna žbuka sa površinom jednake zrnatosti za premazivanje fasada. Prikladna kao završni premaz u povezanom sustavu za toplinsku izolaciju Capatect kao i u Capatect sistemu za sanaciju. Capatect SH-Reibputze je visoko difuzivna (paropropusna), a nakon sušenja postaje hidrofobna. Zbog toga posjeduju vrlo malu sklonost prema prljanju i dugotrajno je otporna na industrijske ispušne plinove i utjecaj mikroorganizama.

  Svojstva materijala

  • laka za obradu
  • paropropusna
  • slabo naprezanje
  • otporna na vremenske nepogode
  • mehanički opteretiva 
  • može se nanositi ručno i strojno
  • disperzija na bazi silikonske smole

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  25 kg kanta

  Nijanse

  Bijela, kao roba sa skladišta.
  Toniranje u Color Express sustavu.

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, uskladištivo 12 mj.

  Gustoća

  1.95 g/cm³

  Toplinska provodljivost

  λ10, suho: 1,09 W/(m.K) (EN 1745) Tablična srednja vrijednost (P=50%)

  Difuzijski otpor µ (H2O)

  μ = ca. 50 VI visoka paropropusnost

  Stopa propusnosti vode

  w ≤ 0,1 [kg/m²/h0,5)] W3 niska vodoupojnost (EN 1062-3)

  Ponašanje u požaru

  Klasa A2

  Dopunski proizvod

  Capatect Putzgrund.

  Prikladne podloge

  • Lagane žbuke (nakon gletanja i armiranja mrežicom)
  • Capatect sistem saniranja žbuka
  • Žbuke u povezanom sustavu za toplinsku izolaciju (EPS- i perlitne žbuke) nakon gletanja

  Nove vapnene, vapneno-cementne i cementne žbuke grupe P Ic, P II i P III: Nove žbuke treba, ovisno o vremenu ostaviti nepremazane 2 – 4 tjedna radi vezanja. Površine koje se osipaju i eventualnu zapečenu koru treba odstraniti.

  Stare čvrste vapnene, vapneno-cementne i cementne žbuke grupe P Ic, P II i P III: 
  Jako zaprljane ili algama prekrivene površine temeljito očistiti snažnim četkanjem ili oprati pod visokim pritiskom.

  Naslage mahovine i algi:
  Mehanički ukloniti, napadnute površine natopiti sa Capatoxom i pustiti da se temeljito osuši.

  Žbuke koje se osipaju po površini:
  Očetkati na suho i cijelu površinu dobro očistiti vodom. Temeljni premaz sa Primasil Grundkonzentrat pomiješanim s vodom 1:1.

  Premazi stare mineralne i disperzivne boje:
  Stare premaze koji dobro drže i nisu istrošeni vremenom očistiti na suho ili na mokro. Istrošene premaze koji više ne drže obrusiti odnosno ostrugati, neutralizirati od kiseline ili temeljito odstraniti pod visokim tlakom.

  Popravci na žbuci:
  Kod popravljanja otvorenih pukotina i oštećenih površina žbuke paziti na to da mort za popravak odgovara po čvrstoći i strukturi žbuci s kojom se radi. Popravci u žbuci moraju prije premazivanja dobro vezati i biti suhi..

  Priprema podloge

  Podloga mora biti ravna, čista, suha, čvrsta, nosiva i bez tvari koje razdvajaju. Nove žbuke ovisno o vremenu trebaju ostati nepremazane 3-4 tjedna radi boljeg vezivanja. Kod jako upojnih, osipajućih ili istrošenih podloga, prethodno gundirati s Primasil Grundkonzentrat pomiješanim s vodom 1:1 (potrošnja ca. 150 do 300 ml/m2).

  Priprema materijala

  Ako je potrebno, prilagoditi konzistenciju za obradu s maks. 1% čiste vode.

  Sistem nanošenja na površinu

  Capatect SH-Reibputz treba nanijeti nehrđajućim čeličnim gleterom, razvući na zrnatost i još u mokrom stanju strukturirati plastičnim gleterom ili gleterom od plemenitog čelika. Radi sprječavanja vidljivih nastavaka mora se na svakom položaju na skeli postaviti dostatan broj radnika i kontinuirano raditi metodom mokro na mokro. Uvijek se mora bez prekida ožbukati čitave površine ili dijelove fasade koji predstavljaju cjelinu. Primjenom prirodnih sirovina moguće su neznatne oscilacije u nijansi boje te se stoga mora na dijelovima koji predstavljaju cjelinu upotrebljavati samo materijal sa istim proizvodnim brojem ili se materijal s različitim proizvodnim brojevima mora međusobno izmiješati.

  Potrošnja

  Capatect SH-Reibputz 15: ca. 2,4 kg/m²
  Capatect SH-Reibputz 20: ca. 2,9 kg/m²
  Capatect SH-Reibputz 30: ca. 3,9 kg/m²
  Capatect SH-Reibputz 60*: ca. 5,5 kg/m²
  Potrošnja ovisi o svojstvima podloge i načinu nanošenja (okvirne vrijednosti bez jamstva, točnu potrošnju utvrditi izradom probne površine).
  *najbolje je špricati pištoljem s lijevkom odnosno sa OPUS III.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Nije dopušteno nanošenje materijala pri temperaturama ispod + 5°C (temperatura objekta, materijala i okolnog zraka) kao ni po izravnom suncu, jakom vjetru, kiši bez prikladnih zaštitnih mjera, magli odnosno ispod temperature rosišta. Ovih se uvjeta mora pridržavati najmanje 2 dana nakon napravljenog premaza. Oprez u slučaju noćnog mraza!

  Vrijeme sušenja

  Pri + 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka je žbuka nakon 24 sata suha po površini. Potpuno prosušena, opteretiva i može se premazivati nakon 2-3 dana. Pri nižim temperaturama i većoj vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje.

  Čišćenje alata

  Odmah nakon uporabe vodom.

  Napomena

  Valja imati u vidu da su zbog ponašanja podloge glede upojnosti, njene vrste i strukture, kao i pojedinačnih premaza, utjecaja okoline i uvjeta osvjetljenja, te zbog neznatnih odstupanja djelovanja boje do kojih dolazi zbog oscilacija pri dobavi sirovina, moguće sićušne pukotine odnosno rupice. Iz ovog razloga može biti potreban ujednačavajući premaz fasadnom bojom CarboSol odnosno Primasil Fassadenfarbe. Odstupanja u nijansi boje uvjetovana navedenim razlozima ne mogu biti temelj za odštetne zahtjeve odnosno reklamacije. Radi sprječavanja djelovanja kiše tijekom faze sušenja treba objekt zaštititi ceradama. U slučaju jakog vjetra ili sunčevog zračenja preporučujemo da se fasada zaštiti prekrivanjem folijom.
  Nije prikladno za vodoravne površine na kojima zaostaje voda. Okolinu površina koje se premazuje, a posebno staklo, keramiku, klinker, prirodni kamen i metal) treba prekriti. Onečišćenja se mora odmah isprati s puno vode. Ne smije se čekati da se osuši. Prije nanošenja valja provjeriti da li smjesa odgova a originalnom uzorku boje. Ne možemo priznati naknadne reklamacije.

  Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

  Čuvati izvan dohvata djece. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Ne udisati maglu/pare/aerosol. Spriječiti dodir s kožom. Nositi zaštitne rukavice.
  Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, smjesu od: 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-on i 2-Metil-2H-izotiazol-3-on (3:1). Može izazvati alergijsku reakciju.

  Obratiti pažnju

  Proizvod ne podliježe obvezi označavanja na temelju EU-smjernica/uredbe o opasnim materijalima. Pridržavati se uobičajenih mjera opreza prilikom rukovanja s kemikalijama.

  Odlaganje

  Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

  Ostali podaci

  Šifra otpada: 57 303 (prema ÖNORM S 2100)
  EWC/EAK: 08 01 12
  Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
  Popis sigurnosno-tehničkih listova dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.hr
  Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr