AmphiSilan-Fassadenputz R i K

Za obradu pripremljena strukturna fasadna žbuka na bazi silikona s nano-kvarc tehnologijom za čiste fasade prema EN 15824.

Primjena

Za obradu pripremljena strukturna žbuka na bazi silikona za:
 • Capatect ETICS sustav za toplinsku izolaciju B
 • Capatect-VHF sustav
 • beton, nepremazani
 • donje žbuke iz skupine mortova PII + PIII prema DIN V 18550
 • mat, nosive premaze disperzivnih boja

Nije za nanošenje na drvo i plastične podloge kao niti sa podloge sa slanim izbojima.

Svojstva materijala

 • reakcija na požar: B1 (teško zapaljivo), prema DIN 4102/ DIN EN 13 501
 • uravnotežena količina punila i svjetlostalnih pigmenata
 • velika propusnost vodene pare
 • otpornost na atmosferilije, odbija vodu
 • vezivo: silikonske smole
 • razrjeđuje se vodom
 • neškodljiva za okoliš, slabog mirisa
 • jednostavna obrada
 • sadrži sredstvo za zaštitu od algi i gljivica

Pakiranje/Veličina pakiranja

25 kg kanta

Nijanse

Bijela.
Tvorničko nijansiranje moguće prema CaparolColor ili Caparol 3D ton kartama, kao i ColorExpress sustavu. Ostale posebne nijanse sa svjetlosnom granicom >20 na upit.
Za nijanse svjetlosne granice manje od 15, koristiti mase za armiranje CarboNit ili CarbonSpachtel. Svjetlosna granica < 15 nije prikladna za povezane sustave za toplinsku izolaciju.
Nijansiranje malih količina moguće dodavanjem CaparolColor Vollton- und Abtönfarben ili Amphibolin Vollton- und Abtönfarben (max. 2 %, kako bi se izbjegla niska konzistencija).

Stupanj sjaja

Mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu bez opasnosti od smrzavanja.
Zaštititi od direktnog sunca.

Difuzivno ekvivalentna debljina zračnog sloja sdH2O

≤ 0,12 m, klasa V1 (visok) prema DIN EN ISO 7783-2

Koeficijent apsorpcije vode

w < 0,10 kg / (m² · h0,5), klasa W3 (nizak) prema DIN EN 1062-1

Konzistentnost

pastozna

Proizvod br.

Proizvod Struktura Veličina zrna
(mm)
ca. potrošnja
(kg/m2)
AmphiSilan-Fassadenputz R20 Reibe 2,0 2,6
AmphiSilan-Fassadenputz R30 Reibe 3,0 3,5
AmphiSilan-Fassadenputz K15 Kratz 1,5 2,5
AmphiSilan-Fassadenputz K20 Kratz 2,0 3,2
AmphiSilan-Fassadenputz K30 Kratz 3,0 4,1

Kod podataka o potrošnji se radi o orijentacionim vrijednostima bez gubitka kod rasipa i stezanja. Odstupanja uvjetovana objektom ili obradom se trebaju uzeti u obzir.

Priprema podloge

Podloga mora biti ravna, čista, suha, čvrsta, nosiva i bez tvari koje razdvajaju. Pridržavati se upute VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

Nenosivi premazi laka, disperzivnih boja ili umjetne smole kao i nenosivi mineralni premazi moraju se odstraniti bez ostatka. Premaze koji čvrsto vežu očistiti na suho ili mokro.

Površine s naslagama plijesni, mahovine ili algi očistiti mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa. Proprati sa Capatox i pustiti površine da se dobro osuše. Površine zaprljane industrijskim plinovima ili čađi očistiti mlazom vode pod pritiskom uz dodatak prikladnog sredstva za čišćenje i pridržavanje zakonskih propisa.

Način primjene

Žbuku nanijeti po cijeloj površini žlicom od nehrđajućeg čelika ili odgovarajućom opremom za strojno nanošenje i razvući do zrnatosti. Neposredno nakon toga plastičnom letvom ili letvom za ribanje od stiropora kratz žbuku ravnomjerno izravnati uokolo, ribanu žbuku po izboru strukturirati okomito, vodoravno ili u krug.
Izbor alata za rad utječe na profil hrapavosti površine, zato uvijek raditi sa istim pločama za strukturiranje.

Kod nanošenja špricanjem, sapnica koja se bira ovisi o veličini zrna. Radni pritisak bi trebao iznositi 0,3-0,4 MPa (3-4 bara). Kod nanošenja špricanjem posebno pažljivo paziti na to da nanos materijala bude ravnomjeran i da se izbjegavaju preklapanja na nivoima skele. Za postizanje ravnomjerne strukture bi povezane površine uvijek trebao izvoditi isti izvođač, kako bi se izbjegla odstupanja u strukturi uslijed različitih načina rada. Radi izbjegavanja nasjeda na svakoj skeli treba angažirati dovoljan broj ljudi i raditi "mokro na mokro" u jednom potezu.

Zbog primjene prirodnih dodataka su moguća neznatna odstupanja u nijansi. Zato na povezanim površinama treba raditi sa materijalom istog proizvodnog broja ili materijal sa različitim proizvodnim brojem prethodno međusobno pomiješati.

Sistem nanošenja na površinu

Putzgrund koji se primjenjuje kao temeljni premaz tonirati u nijansi završne žbuke. Temeljni odnosno međupremazi moraju prije daljnje dorade biti suhi.

Capatect-WDVS B i Capatect-VHF-System:
Nove mineralne mase za armiranje
- grundirati Putzgrundom.
Nove mase za armiranje bez cementa
- grundiranje nije potrebno.
- uslijed duljeg stajanja (npr. preko zime) vremenom načete armirne slojeve grundirati Putzgrundom.

Žbuke iz grupe mortova PII i PIII:
Nove žbuke se mogu premazivati nakon dovoljno stajanja, u pravilu nakon 2 tjedna, pri ca. 200C i 65% relativne vlažnosti zraka. Kod nepovoljnijih vremenskih uvjeta, npr. pod utjecajem vjetra ili kiše, vrijeme stajanja mora biti znatno dulje.
Dodatnim temeljnim premazom sa CapaGrund Universal se smanjuje rizik od vapnenog cvjetanja, tako da se gornja žbuka može premazivati već nakon stajanja od 7 dana.

Stare žbuke
Naknadno žbukana mjesta moraju dobro vezati i biti suha. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se lagano osipaju temeljni premaz napraviti sa OptiGrund E.L.F. Međupremaz Putzgrundom. Na brašnjavim žbukama koje se jako osipaju temeljni premaz sa Dupa-grund. Međupremaz Putzgrundom.

Beton:

Betonske površine sa naslagama prljavštine ili brašnjavim slojem očistiti mehanički ili mlazom vode pod pritiskom, uz pridržavanje zakonskih propisa. Na grubo poroznim površinama koje se lako osipaju odnosno koje su upojne obavlja se temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. Na brašnjavim površinama temeljni premaz sa Dupa-grund. Međupremaz Putzgrundom.

Nosivi, mat premazi disperzivnih boja:
Mat, slabo upojni premazi se direktno obrađuju. Zaprljane, kredaste stare premaze očistiti mlazom vode pod pritiskom uz poštivanje zakonskih propisa. Kod drugih načina čišćenja (pranje, četkanje, prskanje) temeljni premaz sa Dupa-grund. Međupremaz Putzgrundom.

Nosive silikatne boje:
Premazivati sa Sylitol ili AmphiSilan materijalima.

Površine žbuke ili betona s pukotinama:
Premazati sa Cap-elast.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Tijekom obrade i u fazi sušenja ne smije temperatura okoline i podloge biti ispod +50C ili preko +300C. Ne raditi na direktnom suncu, po magli, vjetru ili visokoj vlažnosti zraka. U vezi s tim upućujemo Vas na uputu "Žbukanje na visokim i niskim temperaturama" njemačkog saveza za izradu štukatura.

Vrijeme sušenja

Pri 200C i 65% relativne vlažnosti zraka je žbuka nakon 24 sata suha po površini. Potpuno prosušena, opteretiva i može se premazivati nakon 2-3 dana.
Žbuka se suši fizikalno, isparavanjem vlage. Pri većoj vlažnosti je stoga dulje vrijeme sušenja, posebno u hladnijim godišnjim dobima. Za zaštitu od kiše tijekom faze sušenja, skele po potrebi prekriti ceradama.

Čišćenje alata

Vodom odmah nakon uporabe.

Priprema materijala

Sadržaj temeljito zamiješati mješalicom koja se polagano okreće. Po potrebi za reguliranje konzistencije razrjediti vodom; kod ručnog nanošenja najviše 1%, kod nanošenja špricanjem najviše 2 %.

Zabilješka

AmphiSilan-Fasadenputz sadrži mikro biocide kako bi se spriječilo djelovanje algi i gljivica na fasadi. Ovaj zaštitni sloj predstavlja dugotrajnu, ali ne vječnu zaštitu. Vrijeme trajanja zaštite ovisi o raznim čimbenicima (jačini i stupnju izloženosti, vremenskim uvjetima).
AmphiSilan Fassadenputz ne nanositi na horizontalne površine koje s izložene vodi i vlazi.

Obratiti pažnju

Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Prilikom korištenja ne jesti, piti ili pušiti. AKO SE PROGUTA: hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati pakiranje ili etiketu, s obzirom na to da  isprati usta. NE izazivati povraćanje. U KONTAKTU S OČIMA ILI KOŽOM: temeljito isprati vodom. Alate nakon uporabe odmah očistiti vodom i sapunicom.
Proizvod sadrži slijedeće biocidne tvari: karbendazim (CAS br. 10605-21-7), terbutrin (CAS br. 886-50-0), izoproturon (CAS br. 34123-59-6), 2-oktil-2H-izotiazol-3-on (CAS br. 26530-20-1).

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostatka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

Rizici i oznake za transport

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list, kao i Sigurnosno-tehničke listove za slijedeće proizvode:
Nr. 160 Cap-elast
Nr. 659 Putzgrund 610
Nr. 195 Sylitol-Fassadenfarben
Nr. 145 AmphiSilan
Nr. 295 Sylitol Modellier- und Spachtelputz
Nr. 652 Dupa-grund
Nr. 660 OptiGrund E.L.F

Kod proizvoda boja i lakova

M-SF01 F

Odobrenje

Z-33.41-130
Z-33.42-131
Z-33.43-132
Z-33.47-859
Z-33.84-995
Z-33.49-1071
Z-33.84-1018
ETA-07/0184
ETA-10/0160

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15 tel: 01/3373-731 fax: 01/3373-733 mail: info@caparol.hr Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije