Disboxid 924 PHS-Versiegelung N

Pigmentirani, žilavo-elastični 2K poliuretan koji ne žuti, za primjenu kao pokrivni sloj u Disboxid Parkhaus-System UV OS 11 a + b Neu.

Primjena

Pokrivni sloj u sustavu Disboxid Parkhaus-System OS 11a + b Neu.

Svojstva materijala

 • otpornost na atmosferilije
 • trajna otpornost na vlagu
 • ne žuti
 • otpornost na smrzavanje / otopine soli
 • otpornost na UV utjecaje
 • ispunjava zahtjeve norme DIN EN 1504-2 i DIN V 18026: Površinski zaštitni sustavi za beton

Osnova materijala

Žilavo-elastični 2K poliuretan

Pakiranje/Veličina pakiranja

32,5 kg pakiranje (masa: 25,35 kg limena kanta, učvršćivač 7,15 kg limena doza)

Nijanse

Kieselgrau
Posebne nijanse na upit

Promjene u nijansi i kredne pojave moguće pod utjecajem UV zraka i atmosferilija.
Organska bojila (npr. kava, crno vino ili lišće) kao i razne kemikalije (npr. sredstva za dezinfekciju, kiseline i sl.) mogu uzrokovati promjene u nijansi.
Kod brušenja može doći do pojave ogrebotina na površini, što ne utječe na funkcionalnost proizvoda.

Stupanj sjaja

Svilenkasto mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Originalno zatvorena ambalaža se može skladištiti najmanje 1 godinu. Pri nižim temperaturama materijal prije obrade skladištiti na ca. 20 0C.

Gustoća

ca. 1,45 g/cm3

Udio čvrste tvari

ca. 84 %

Omjer miješanja

Osnovna masa : učvrščivač = 3 : 1 težinskih dijelova

Sistem nanošenja na površinu

Vidjeti sistemsku uputu Disboxid Parkhaus-System OS 11a + b Neu.

Njemački certifikat

 • 1-1106: Izvještaj o ispitivanju UV OS 11a Neu
  Polymer-Institut, Flörsheim
 • 1-1108: Izvještaj o ispitivanju UV OS 11b Neu
  Polymer-Institut, Flörsheim

Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

Proizvod namijenjen samo za industrijsku primjenu.
Osnovna masa:
Zapaljivo. Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Čuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pušenje Ne udisati pare / aerosol. Ne smije dospijeti u kanalizaciju / vodene tokove ili plodno tlo. Nositi zaštitne rukavice. U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav. Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima. Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na dobro prozračenom mjestu.
Sadrži Bis(1,2,2,6,6-pentametil-piperidil)sebacat, metil-(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebacat, anhidrid heksahidrometilftalne kiseline – može izazvati alergijske reakcije.
Učvrščivač:
Zapaljivo. Nadražuje dišni sustav. U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Učestalo izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože. Pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Čuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pušenje. Ne udisati pare / aerosol. Ne smije dospijeti u kanalizaciju / vodene tokove ili plodno tlo. Nositi zaštitne rukavice. U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav. Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima. Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na dobro prozračenom mjestu.
Učvršćivač i premazni materijali gotovi za uporabu mogu nadražiti kožu i dišne putove,
izazvati preosjetljivost i alergijske reakcije. Za vrijeme i nakon obrade osigurati stalni dovod svježeg zraka. Ne udisati pare / aerosol. Ne smije se prskati ili raspršivati. Osobe koje su alergične i osobe koje su sklone oboljenjima dišnih putova se ne smiju angažirati za rad s ovim premaznim materijalom.
Sadrži izocijanate. Pridržavati se posebnih uputa/Sigurnosno-tehnički list.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

HOS kategorija i granična vrijednost:

A(j); 500 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži maks. 270 g/l.

GIS kod

PU 50

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

CE označavanje

EN 13813
Norma DIN EN 13813 "Mortovi za estrih, mase za estrih i estrisi – Mortovi za estrih i mase za estrih – Svojstva i zahtjevi" utvrđuje zahtjeve u pogledu mortova za estrih koji se koriste za kontrukcije podova u unutarnjim prostorima. Ova norma obuhvaća i premaze od umjetne smole.
EN 1504-2
Norma EN 1504-2 "Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravljanje nosivih betonskih konstrukcija – Dio 2: Površinski zaštitni sustavi za beton", utvrđuje zahtjeve za postupke površinske zaštite.
Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati CE oznaku. Oznaka se stavlja na ambalažu, a nalazi se i u odgovarajućim uputama koje se mogu pronaći na Internet adresi www.caparol.de
Sukladnost se dokazuje oznakom Ü na ambalaži. Nadalje se ista dokazuje kroz sustav dokazivanja sukladnosti 2+ putem kontrola i ispitivanja od strane proizvođača i ovlaštenih ispitnih tijela.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15 tel: 01/3373-731 fax: 01/3373-733 mail: info@caparol.hr Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list

Tehnička informacija