Disboxid 921 PHS-Zwischenschicht

Pigmentirani, vrlo elastični, samorazljevajući 2K poliuretan za
primjenu kao međusloj u sustavima Disboxid Parkhaus-System OS 11a + b Neu.

Primjena

Međusloj za zatvaranje pukotina u sustavu Disboxid Parkhaus-System OS 11a Neu.
Međusloj za zatvaranje pukotina i habajući sloj za Disboxid Parkhaus-System OS 11b Neu.

Svojstva materijala

 • trajna otpornost na vlagu
 • premošćuje odnosno zatvara pukotine
 • ispunjava zahtjeve norme DIN EN 1504-2 i DIN V 18026: Površinski zaštitni sustavi za beton

Osnova materijala

Dvokomponentni poliuretan.

Pakiranje/Veličina pakiranja

30 kg pakiranje (masa: 9 kg limena kanta, učvršćivač 21 kg limena doza)

Nijanse

Kieselgrau

Promjene u nijansi i kredne pojave moguće pod utjecajem UV zraka i atmosferilija.
Organska bojila (npr. kava, crno vino ili lišće) kao i razne kemikalije (npr. sredstva za dezinfekciju, kiseline i sl.) mogu uzrokovati promjene u nijansi.
Kod brušenja može doći do pojave ogrebotina na površini, što ne utječe na funkcionalnost proizvoda.

Skladištenje

Na hladnom, suhom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Originalno zatvorena ambalaža se može skladištiti najmanje 12 mjeseci. Pri nižim temperaturama materijal prije obrade skladištiti na ca. 20 0C.

Gustoća

ca. 1,2 g/cm3

Shore tvrdoća (A/D)

A > 55

Istezanje do pucanja prema DIN 53504

ca. 650 %

Uvod

Vidjeti sistemsku uputu Disboxid Parkhaus-System OS 11a + b Neu.

Omjer miješanja

Osnovna masa : učvrščivač = 10 : 23 težinska dijela

Njemački certifikat

 • 1-1105: Izvještaj o ispitivanju OS 11a Neu
  Polymer-Institut, Flörsheim
 • 1-1106: Izvještaj o ispitivanju UV OS 11a Neu
  Polymer-Institut, Flörsheim
 • 1-1107: Izvještaj o ispitivanju OS 11b Neu
  Polymer-Institut, Flörsheim
 • 1-1108: Izvještaj o ispitivanju UV OS 11b Neu
  Polymer-Institut, Flörsheim

Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

Proizvod namijenjen samo za industrijsku primjenu.
Osnovna masa:
U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost.
Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi.
Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika.
Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode i sapuna.
Ne smije dospijeti u kanalizaciju / vodene tokove ili plodno tlo.
Ako se proguta odmah pozvati liječnika i pokazati pakiranje ili etiketu.
Koristiti samo u dobro prozračivanim prostorima.
Pri radu nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice.

Učvrščivač:
Štetno ako se udiše.
Ako se udiše može izazvati preosjetljivost.
Ne smije dospijeti djeci u ruke.
Ne udisati paru / aerosol.
Izbjegavati dodir s kožom i očima.
Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika.
Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno sapuna i vode.
Ne smije dospijeti u kanalizaciju / vodene tokove ili plodno tlo.
Ako se proguta odmah pozvati liječnika i pokazati pakiranje ili etiketu.
Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima.
Učvršćivač i premazni materijali gotovi za uporabu mogu nadražiti kožu, izazvati preosjetljivost i alergijske reakcije. Za vrijeme i nakon obrade osigurati stalni dovod svježeg zraka. Ne udisati pare / aerosol. Ne smije se prskati ili raspršivati. Osobe koje su alergične i osobe koje su sklone oboljenjima dišnih putova se ne smiju angažirati za rad s ovim premaznim materijalom.
Sadrži izocijanate. Pridržavati se posebnih uputa/Sigurnosno-tehnički list.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ostaci materijala: Pustiti osnovnu masu da se stvrdne s učvršćivačem i odlagati kao otpatke boja.

HOS kategorija i granična vrijednost:

A(j); 500 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži maks. 40 g/l.

GIS kod

PU 50

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

CE označavanje

EN 13813
Norma DIN EN 13813 "Mortovi za estrih, mase za estrih i estrisi – Mortovi za estrih i mase za estrih – Svojstva i zahtjevi" utvrđuje zahtjeve u pogledu mortova za estrih koji se koriste za kontrukcije podova u unutarnjim prostorima. Ova norma obuhvaća i premaze od umjetne smole.

EN 1504-2
Norma EN 1504-2 "Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravljanje nosivih betonskih konstrukcija – Dio 2: Površinski zaštitni sustavi za beton", utvrđuje zahtjeve za postupke površinske zaštite.
Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati CE oznaku. Oznaka se stavlja na ambalažu, a nalazi se i u odgovarajućim uputama koje se mogu pronaći na Internet adresi www.caparol.de.
Sukladnost se dokazuje oznakom Ü na ambalaži. Nadalje se ista dokazuje kroz sustav dokazivanja sukladnosti 2+ putem kontrola i ispitivanja od strane proizvođača i ovlaštenih ispitnih tijela.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15 tel: 01/3373-731 fax: 01/3373-733 mail: info@caparol.hr Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list

Tehnička informacija