Proizvodi | Lakovi i lazure | Specijalni proizvodi | Capalac 2K-EP-Haftgrund

Capalac 2K-EP-Haftgrund

Dvokomponentni adhezivni temeljni premaz od epoksidne smole za kritične podloge i antikorozivnu zaštitu željeza i čelika u vanjskom i unutarnjem prostoru.

  Primjena

  Temeljni premaz koji osigurava prianjanje jednokomponentnih i dvokomponentnih pokrivnih premaza na neupojnim, krutim podlogama kao što su površine od melaminske smole, tvrdog polivinilklorida, praškasti premazi, dvokomponentni stari premazi, aluminij (nije za eloksirani aluminij), cinčani lim,  vruće pocinčani čelik te mnoge druge podloge nakon prethodnog pokusa prianjanja. Premaz za antikorozivnu zaštitu konstrukcijskih elemenata od željeza i čelika. Nije namijenjen za premaze na krovnim površinama. 

  Svojstva materijala

  • velika čvrstoća prianjanja
  • izvrsna antikorozivna zaštita
  • pogodan za premazivanje svim vrstama lakova

  Osnova materijala

  Dvokomponentna epoksidna smola s pigmentima za antikorozivnu zaštitu. Sadrži otapala.

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  1 kg, 10 kg limeno kombi pakiranje
  400 ml 2K doza

  Nijanse

  • ca. RAL 7035 Lichtgrau

  Stupanj sjaja

  Mat

  Skladištenje

  Na suhom, hladnom, bez opasnosti od smrzavanja. Stabilnost u skladištenju originalno zatvorene ambalaže najmanje 1 godina. Zatvorenu dozu skladištiti obvezno sa priloženom kapom za dozu.


  Gustoća

  Kombi pakiranje: ca. 1.6 g/cm3, doza: ca. 0,7 g/cm3

  unutra 1 unutra 2 unutra 3 vani 1 vani 2
  + +
  (–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

  Prikladne podloge

  Površine od melaminske smole, tvrdi PVC, praškasti premazi*, nosivi dvokomponentni stari premazi, željezo, čelik, aluminij (nije za anodizirani odnosno eloksirani aluminij), cinčani lim, vruće pocinčani čelik te mnoge druge podloge nakon prethodne provjere prionjivosti.

  * Zbog velikog  broja različitih praškasti premaza s različitim formulama preporuka je uvijek napraviti provjere prionjivosti podloge.

  Priprema podloge

  Podloga mora biti nosiva, suha, čista, čvrsta, odmaštena, otprašena, nosiva, te ne smije sadržavati tvari koje razdvajaju.

  Površine od melaminske smole:
  Obrusiti, očistiti.

  Tvrdi PVC:
  Pranje dispergirajućim sredstvom na bazi amonijaka prema tehničkom biltenu BFS br. 22.

  Praškasti premazi:
  Obrusiti, očistiti finim brusnim papirom odnosno brusnom mrežicom prema tehničkom biltenu BFS br. 22.

  Nosivi dvokomponentni stari premazi:
  Obrusiti, očistiti finim brusnim papirom odnosno brusnom mrežicom.

  Cinčani lim i vruće pocinčani čelik:
  Pranje dispergirajućim sredstvom na bazi amonijaka ili jakim mlazom prema tehničkom biltenu BFS br. 5.

  Aluminij:
  Obrusiti brusnom tkaninom i čišćenje nitrorazrjeđivačem ili fosfornom kiselinom prema tehničkom biltenu BFS br. 6.

  Željezo i čelik:
  Skinuti hrđu mlazom do stupnja čistoće SA 21/2 prema normi DIN EN ISO 12944, dio 4. 

  Omjer miješanja

  masa : učvrščivač = 9 : 1 tež. dijelova

  Način primjene

  Capalac 2K-EP-Haftgrund može se premazivati, nanositi valjkom ili špricati. Dodati učvrščivač temeljnoj masi. Intenzivno miješati ručno ili miješalicom u polaganom hodu (maks. 400 o/min.). Nakon toga prebaciti u drugu posudu i ponovo temeljito miješati dok ne nastane ravnomjerna nijansa boje.Temperatura materijala obje komponenata treba iznositi  15–20 °C.  
  Ne smije se razrjeđivati pri nanošenju valjkom ili premazivanjem. Za nanošenje špricanjem po potrebi podesiti konzistenciju za prskanje pomoću razrjeđivača Disboxid 419. Nakon vremena sušenja od najmanje 16 sati mora se daljnje slojeve nanijeti najkasnije 24 sata nakon premaza, kako ne bi došlo do problema sa prianjanjem. U slučaju da vrijeme čekanja iznosi više od 24 sata, potrebno je površinu premazanu sa Capalac 2K-EP-Haftgrund obrusiti.

  Aktiviranje doze
  Prije aktiviranja doze treba istu temeljito tresti najmanje 2 minute, pri čemu morate čuti metalne kuglice koje se nalaze u njoj.
  Skinuti zaštitni poklopac na dnu doze i pomoću uložnog prstena izvući zatik do graničnika. Zakretanjem prstena za  360°u dozi se oslobađa učvrščivač. Snažnim protresanjem doze pomiješat će se učvrščivač s temeljnom masom. Udaljenost špricanja od površine elementa treba iznositi 20-30 cm. Ravnomjerno u tankom sloju špricati po površini križnim potezima. Nakon sušenja u trajanju od najmanje 16 sati potrebno je nanijeti daljnje premaze najkasnije u roku od 24 sata nakon nanošenja grunda, kako ne bi došlo do problema s prianjanjem. U slučaju da vrijeme čekanja iznosi više od 24 sata, treba površinu premazanu sa Capalac 2K-EP-Haftgrund obrusiti.

  Sistem nanošenja na površinu

  Podloga Primjena Priprema podloge Grundiranje Međupremaz Završni sloj
  Površine koje sadrže melaminsku smolu unutra obrusiti Capalac
  2K-EP-Haftgrund
  Capalac ili Capacryl
  Weiß- ili Buntlacke
  Capalac ili Capacryl
  Weiß- ili Buntlacke
  Tvrdi PVC unutra/vani BFS Nr. 22
  Praškasti premazi unutra/vani BFS Nr. 24 
  Cinčani lim i vruće pocinčani čelik unutra/vani BFS-Nr. 5
  Željezo, čelik unutra/vani SA 21/2, DIN EN ISO 12944 T 4
  Aluminij unutra/vani BFS-Nr. 6
  Nosivi 2K-premazi unutra/vani obrusiti, očistiti

  Potrošnja

  Ca. 120–170 g/m2
  Kod nanošenja špricanjem, potrošnja je veće ca. 30 %. Sa dozom je moguće napraviti ca. 1,5 m2. Vrijednosti potrošnje su okvirne i mogu odstupati, ovisno o podlozi. Točnu potrošnju odrediti izradom probnog premaza na objektu.

  Obradivost

  (Vrijeme upotrebljivosti)
  • Kombi-pakiranje:
   Ca. 8 sati pri 20 °C. Više tempe­rature skraćuju, a niže produljuju vrijeme upotrebljivosti.
  • Doza:
   Ca. 2 dana pri 20 °C. Više tempe­rature skraćuju, a niže produljuju vrijeme upotrebljivosti.
  Ako unutar vremena uporabe dođe do duljeg prekida rada, potrebno je ventil doze špricanjem isprazniti. Dozu treba okrenuti naglavce i pritiskati ventil sve dok više ne izlazi ni najmanja količina materijala.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Temperatura materijala, zraka i podloge:
  Najmanje 8 0C, najviše 30 0C.
  Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3 0C iznad temperature rošenja.

  Vrijeme sušenja

  Otporno na lijepljenje prašine: nakon ca. 40 min. (doza s raspršivačem: 10 minuta). Pogodno za premazivanje: najranije nakon 16 sati, a svakako unutar 24 sata premazati sa istim proizvodom ili pokrivnim lakovima. Nakon više od 24 sata potrebno je obrusiti površinu.
  Navedene vrijednosti su orijentacione vrijednosti pri relativnoj vlažnosti zraka od 20 °C i 60 %. Više temperature, npr. uslijed sunčeva zračenja, znatno skraćuju vrijeme stvrdnjavanja. Stoga treba odgovarajuće ranije nanijeti završni premaz ili temeljni premaz brušenjem pripremiti za daljnje premazivanje.

  Čišćenje alata

  Nakon uporabe razrjeđivačem Disboxid 419 Verdünner.

  Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

  Proizvod namijenjen samo za industrijsku primjenu.

  Masa:
  Zapaljiva tekućina i para. Nadražuje kožu. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti. Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Sadrži vezivo na bazi epoksidne smole.

  Učvrščivač:
  Zapaljiva tekućina i para. Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

  2-K doza:
  Visoko zapaljivo. Djeluje nadražujuće. Sadrži etilendiamin. Može izazvati alergijske reakcije. Nadražuje oči. Pri uporabi je moguće stvaranje eksplozivnih/lako zapaljivih smjesa pare-zraka. Pare mogu prouzročiti pospanost i ošamućenost. Čuvati izvan dohvata djece. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima. Ne udisati aerosol. Za vrijeme fumigacije / prskanja nositi odgovarajuće zaštitno sredstva za dišni sustav. Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik.
  Pozor: spremnik je pod pritiskom. Čuvati od sunčeva zračenja i temperatura iznad 50 °C.
  Ni nakon uporabe ne smije se silom otvarati ni spaljivati. Ne smije se prskati prema plamenu ili užarenim predmetima. Držati dalje od izvora paljenja – ne pušiti. Bez dostatnog prozračivanja moguće je stvaranje eksplozivnih smjesa. Čuvati spremnike na dobro prozračenom mjestu.

  Mjere u slučaju nezgode:

  Pri udisanju raspršene maglice osigurati dovod svježeg zraka.
  Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno sapuna i vode.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ostaci materijala: Pustiti osnovnu masu da se stvrdne s učvršćivačem i odlagati kao otpatke boja.

  HOS kategorija i granična vrijednost:

  (A/j): 500 g/l; max. 500 g/l.

  GIS kod

  RE3

  Detaljniji podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije