Proizvodi | Lakovi i lazure | Lakovi | Ekološki lakovi na bazi ... | Capacryl PU-Vorlack

Capacryl PU-Vorlack

Vodorazrjedivi, poliuretanski akrilni međupremaz za drvo i grundirane podloge. Izvanredno se brusi. Za vanjske i unutarnje radove.

  Primjena

  Za međupremaze koji zapunjuju i dobro se razlijevaju, na drvenim elementima stabilnih dimenzija, grundiranom metalu, izravnanim i obrušenim površinama kao i na starim premazima koji dobro vežu te lak premazima, prije nanošenja proizvoda Capacryl PU Gloss/Satin ili Capalac PU-Alkyd.

  Svojstva materijala

  • razrjeđuje se vodom
  • slabog mirisa
  • laka i ugodna obrada
  • velika pokrivna moć
  • brusi se kao alkidni temeljni lak
  • difuzivan
  • dobro zapunjuje
  • poboljšava vezanje kasnijih lak premaza
  • brzo se suši
  • prikladan za dječje igračke prema DIN EN 71-3
  • može se premazivati vodorazrjedivim lakovima na bazi alkidnih i akrilnih smola i lakovima od alikidne smole koji sadrže otapala

  Osnova materijala

  Poliuretanska akrilna disperzija.

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  • Bijela:
   375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l
  • ColorExpress:
   350 ml, 700 ml, 2,4 l, 9,6 l

  Nijanse

  Bijela

  Ostale nijanse se mogu tonirati na ColorExpress (Capamix) uređajima. Kod nanošenja intenzivnih nijansi koje teže pokrivaju poput crvene, narančaste i žute, preporučamo temeljni premaz u odgovarajućem tonu žavršnog sloja.

  Stupanj sjaja

  Mat

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Originalno zatvorena ambalaža u skladištu stabilna 12 mjeseci.

  Gustoća

  ca. 1,45 g/cm3

  Prikladne podloge

  Grundirani drveni elementi stabilnih dimenzija, metal i tvrdi PVC. Podloga mora biti čista, nosiva, suha i bez tvari koje razdvajaju. Vlažnost drveta kod drvenih elemenata stabilnih dimenzija ne smije prijeći 13%.

  Priprema podloge

  Drveni elementi:
  Drvenu površinu obrusiti u smjeru vlakana, temeljito očistiti, a sastojke koji cure, kao npr. smola i grudice smole, odstraniti. Oštre rubove odlomiti (vidjeti i stručnu uputu BFS br. 18)

  Željezo, čelik:
  Željezo i čelik pripremiti na normirani stupanj čistoće SA 2½ (mlazom) ili ST3 (strojno) prema DIN EN ISO 12 944-4.

  Cink, tvrdi PVC:
  Abrazivnom spužvom oprati sredstvom za močenje na bazi amonijaka prema BFS br. 5 i 22.

  Aluminij (ne eloksirani), bakar:
  Čišćenje nitro razrjeđivačem ili fosfornom kiselinom sa brusnom spužvom prema BFS br. 6.

  Stari premazi:
  Stari premaz obrusiti i/ili očistiti lužinom. Nenosive stare premaze odstraniti.

  Način primjene

  Naputci za nanošenje prskanjem:
  Ø mlaznice Pritisak prskanja Pritisak zraka Razrjeđenje
  Airless 0,011–0,015 inča 200 bar max. 5 %
  Airmix/Aircoat 0,011–0,015 inča 120 bar 2,5 bar max. 5 %
  Niski pritisak 1,8–2,2 mm ca. 0,5 bar 5–15 %
  Visoki pritisak 2,0–2,5 mm 2–3 bar 5–15 %


  Obrada:

  Capacryl PU-Vorlack se može nanositi četkom / kistom, valjkom ili prskanjem. Prije uporabe dobro promiješati i po potrebi razrjediti sa najviše 5 - 15% vode. Za nanošenje kistom koristiti Orelmix kist. Kod ručnog premazivanja na većim površinama lak nanijeti valjkom od poliamida (nylon) kratke dlake (teksturiran) i odmah doraditi sa valjkom od pjenastog materijala finih pora ili Orelmix kistom. Veličinu alata prilagoditi veličini površini kako bi se omogućilo nanošenje laka i ravnomjerna dorada površina u jednom potezu (vidjeti i dopunske informacije za obradu PU lak sustava).

  Sistem nanošenja na površinu

  Podloga Primjena Priprema podloge Impregniranje Grundiranje Među-premaz Završni premaz
  Drvo, drveni materijali unutra obrusiti /očistiti Capacryl Holz-IsoGrund 1) Capacryl
  PU-Vorlack 2)
  Capacryl
  PU-Gloss/PU-Satin
  ili Capalac
  Aqua PU-Alkyd Gloss/Satin 3)
  Drveni elementi stabilnih dimenzija vani BFS Nr. 18 Capacryl Holzschutz-Grund Capacryl Holz-IsoGrund 1)
  Željezo, čelik unutra skinuti hrđu /očistiti Capalac AllGrund
  vani skinuti hrđu /očistiti 2 x Capalac AllGrund
  Cink unutra/vani BFS Nr. 5 Capacryl Haftprimer
  Aluminij/bakar unutra/vani BFS Nr. 6 Capacryl Haftprimer
  Tvrdi PVC unutra/vani BFS Nr. 22 Capacryl Haftprimer
  Nosivi stari premazi unutra/vani obrusiti/nanijeti lužinu Oštećenja pripremiti i grundirati sukladno podlozi
  * Na drvenim elementima stabilnih dimenzija prema BFS uputi br. 18 potreban je dvostruki međupremaz.
  1. Kod drveta s tvarima koje se tope u vodi i puštaju boju uvijek stavljati Capacryl Holz-IsoGrund. Mjesta odrezanih grana tj. čvorove premazati 2x.
  2. Međupremaz u nijansi koja je ista kao i završni premaz. Kod slabo pokrivnih crvenih, žutih i narančastih nijansi se na ColorExpress uređaju automatski zamiješa nijansa koja omogućuje bolje prekrivanje završnog premaza. Ta nijansa odstupa od izabrane nijanse u korist pokrivne moći završnog premaza.
  3. Kod boja koje slabo pokrivaju (npr. iz spektra žuta/crvena) ponekad je potrebno dodatno premazivanje.
  Uputa: Kod premaza s prahom i premaza na žicama (zavojnice) i drugih kritičnih podloga bezuvjetno prethodno ispitati prijanjanje na probnim površinama.

  Potrošnja

  Ca. 100–130 ml/m2/nanosu. Vrijednosti za potrošnju su okvirne i mogu odstupati ovisno o podlozi i njenim svojstvima. Točnu potrošnju odrediti prethodnim probnim premazivanjem.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Temperatura materijala, zraka i podloge:
  Min. 8 °C

  Vrijeme sušenja

  Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka otporno na prašinu može se premazivati potpuno suho
  nakon sati 1–2 10–12 48
  Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje.

  Čišćenje alata

  Nakon upotrebe, vodom.

  Obratiti pažnju

  Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
  Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

  HOS kategorija i granična vrijednost:

  A(i), 130 g/l; maks. 130 g/l

  Kod proizvoda boja i lakova

  M-LW01

  Deklaracija sadržaja

  Sastojci prema Savezu njemačkih proizvođača lakova – Smjernica 01: poliuretan /poliakrilatna smola, titan dioksid, silikati, kalcij karbonat, voda, glikoli, ester alkohol, aditivi, konzervans.
  Proizvod sadrži Metilizotiazolinon, Benzizotiazolinon.

  Detaljniji podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije
 • Sigurnosno-tehnički list

 • Sigurnosno - tehnički list
 • Informacije

 • Certifikat_PU_Vorlack_za_igračke