CapaTherm Stahl Dammschicht bildner aussen LM

Protupožarni premaz za vanjske prostore koji sadrži otapala i koji se pod djelovanjem vrućine jako pjeni

  Opis proizvoda

  CAPATHERM® Stahl Dämmschichtbildner außen LM R90 / R120 je protupožarni premaz za čelične građevinske elemente za vanjske prostore koji sadrži otapala, a služi za produljenje vatrootpornosti nosača, potpornih stupova i rešetkastih konstrukcija (vlačnih i tlačnih šipki na šipkastim nosivim konstrukcijama) sa otvorenim i zatvorenim profilima od čelika (osim za lake čelične konstrukcije). Sustav premazivanja (temeljni premaz, masa za stvaranje izolacijskog sloja, pokrivni lak itd.) slijedi točno profil, pruža zaštitu od korozije, statički ne opterećuje i može se koristiti za zaštitu čeličnih konstrukcija u vanjskom prostoru. Službeno certificiran i odobren sukladno normi ÖNORM EN 13501 dio 2 prema IBS Institutu u Linzu.
  Razred vatrootpornosti: R30, R60 i R90

  Svojstva materijala

  CAPATHERM® Stahl Dämmschichtbildner außen LM R90/R120 je jednokomponentni protupožarni premaz, koji se intenzivno pjeni pod djelovanjem vrućine i služi za produljenje trajanja vatrootpornosti nosača, potpornih stupova i rešetkastih konstrukcija (vlačnih i tlačnih šipki na šipkastim nosivim konstrukcijama) sa otvorenim i zatvorenim profilima od čelika (osim za lake čelične konstrukcije). CAPATHERM® Stahl Dämmschichtbildner außen LM R90/R120 koristi se u unutarnjim prostorima (npr.u garažama itd.) ili na vanjskom pročelju građevinskih objekata koji nisu stalno izloženi vlazi ili jako agresivnim plinovima.

  Osnova materijala

  Specijalni akrilni polimer.

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  5 l i 20 l

  Nijanse

  Bijela, samostalno nijansiranje nije dozvoljeno.

  Skladištenje

  Na suhom, hladnom i prozračnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, u originalno zatvorenoj ambalaži.

  Gustoća

  1,3 kg/l

  Udio čvrste tvari

  70 - 73%

  Viskozitet

  Pripremljen za obradu / tiksotropan

  Priprema materijala

  Podlogu koju se obrađuje valja temeljito očistiti. Sva onečišćenja prašinom, prljavštinom, masnoćom, voskom, hrđom i dijelovima koji su izgorjeli ukloniti u cijelosti. Pocinčane čelične konstrukcije ili takve koje su prethodno obrađene bojama koje sadrže cinkovu prašinu dvokomponentno grundirati sredstvom CAPATHERM® STAHL Phosphatgrund 2 K LM (vidjeti TI). Kod nosivih starih premaza valja provjeriti protupožarna svojstva i podobnost za premazivanje (vidjeti brošuru Ispitivanje podloge i temeljni premazi za sustave za zaštitu čelika od požara).

  Način primjene

  Obratiti pažnju na DIN EN ISO 12944 osobito dio 3, 4, 7 ÖNORM B 2230/dio 4

  Razrjeđivanje

  U pravilu nije potrebno. Dozvoljeno dodavanje do max. 4 Vol.% CAPATHERM®-Verdünnung 02.

  Debljina sloja

  Protupožarne slojeve valja nanositi u više radnih postupaka. Debljina mokrog filma mase za stvaranje izolacijskog sloja ne smije u prvom radnom koraku na temeljnom premazu biti veća od 400 mikrona, a u narednim radnim postupcima od 500 mikrona. Treba se pridržavati propisanih minimalnih količina nanosa/minimalnih debljina sloja i one ne smiju biti manje, budući da se time može ugroziti protupožarni učinak.
  Tijekom obrade treba na objektu stalno provoditi mjerenje debljine mokrog i suhog filma. Mora se poštivati opće propise o sigurnosti na radu koji se odnose na premazna sredstva (ne udisati maglicu od špricanja). Voditi računa o dobrom provjetravanju. Radove premazivanja smije obavljati samo školovano stručno osoblje koje je upoznato s vrstom i načinom djelovanja protupožarnog sloja.

  Sistem nanošenja na površinu

  Grundiranje: 150 g/m² CAPATHERM® PRIMER LM ili CAPATHERM® KO Schutzgrund LM ili za pocinčane površine 150 g/m² CAPATHERM® Phosphatgrund 2 K LM.
  Zaštita od požara: potrošnja prema proračunu
  Zaštitni lak: 2 x 120 g/m² CAPATHERM® Stahl Überzugslack LM

  Potrošnja

  Prema proračunu

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Ne smije se raditi na temperaturi ispod +5 °C, ne iznad max. +50 °C a relativna vlaga zraka ne smije biti veća od 80 %. Po kiši, snijegu, rosi, kondenzaciji vodene pare (povećana opasnost od kondenzacije vodene pare je pri relativnoj vlazi zraka većoj od 80%), u slučaju ekstremnog sunčevog zračenja i pojave agresivnih plinova ili navale prašine treba obustaviti radove i nastaviti ih tek nakon prestanka štetnog djelovanja.
  Premaz treba do završetka cjelokupne konstrukcije uključujući zaštitni lak zaštititi od djelovanja atmosferilija. Preporučujemo zaštitno pokrivanje. Sušenje mokrih površina (temeljnog sloja) može se vršiti plamenikom. Zagrijavanje smanjuje opasnost od nove kondenzacije vodene pare. Pri kritičnim opterećenjima, kao što je, primjerice, često stvaranje kondenzirane vodene pare ili zagrijavanje površina > 45 °C, treba po potrebi poduzeti posebne mjere.

  Vrijeme sušenja

  Nakon 12-15 sati je površina suha, nakon 48-72 sata je dubinski suha. Vrijeme sušenja uvijek ovisi o debljini suhog filma i kod većih debljina suhog filma može dubinsko sušenje zahtijevati više od 72 sata. Daljnja obrada je moguća nakon ca. 24 sata po protupožarnom sloju.
  Svojstva sušenja odnose se na temperaturu od +20 °C s prirodnim ventiliranjem, na relativnu vlagu zraka od 65 % i mogu jako odstupati u slučaju drukčijih vremenskih uvjeta.
  Tijekom obrade nije dopušteno padanje točke rosišta.

  Čišćenje alata

  Temeljito odmah nakon završetka rada sa CAPATHERM®-Verdünnung 02.

  Airless nanošenje

  Kistom/četkom, valjkom, airless nanošenjem, vidjeti preporuke za Airless obradu za CAPATHERM®- Brandschutz proizvode.

  Zabilješka

  Za premaz u boji smije se upotrijebiti samo prekrivni lak CAPATHERM®-Überzugslack für Stahl LM koji je certificiran u sustavu, i to u nijansama boje koje su preporučene (vidjeti TI CAPATHERM®-Überzugslack für Stahl LM). Zaštitni lak se nanosi u jednom sloju.
  Zaštitni lak se smije nanijeti najranije 72 sata nakon nanošenja zadnjeg protupožarnog sloja. Podobnost za daljnju obradu tek nakon što je masa za stvaranje izolacijskog sloja potpuno suha (čvrsta poput noktiju na prstima). Pokrivni lak CAPATHERM®-Überzugslack je samogasivi zaštitni lak. Nije dopuštena uporaba drugih zaštitnih lakova kao ni nepridržavanje
  propisanih količina nanosa.
  Ako se zaštitne oplate i obloge postavlja iznad konstrukcijskih elemenata premazanih masom za stvaranje izolacijskog sloja, mora se poštivati minimalni razmak od 2-7 mm, ovisno o razredu vatrootpornosti, kako bi se onemogućilo ometanje protupožarnog djelovanja. Termičko opterećenje gotovog premaza veće od +80 °C može dovesti do poremećaja površine.

  Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

  Zapaljivo. Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Učestalo izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na dobro prozračenom mjestu. Čuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pušenje. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s kožom i očima. Ne izlijevati u kanalizaciju. Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima. Ako se proguta ne izazivati povraćanje, hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili ovaj spremnik.

  Obratiti pažnju

  Sadrži ksilol

  Odlaganje

  Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

  HOS kategorija i granična vrijednost:

  A(i), 500 g/l: maks. 500 g/l

  Ostali podaci

  Šifra otpada; 55 502 (prema ÖNORM S 2100)
  Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.hr
  Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

  Kontakt:
  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15
  tel: 01/3373-731
  fax: 01/3373-733
  mail: info@caparol.hr
  Više informacija: www.caparol.hr

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije