CapaTherm Primer innen W

Temeljni premaz na bazi vode koji se brzo suši, za unutarnje prostore, s odličnim svojstvom prijanjanja, na koji se kasnije nanose CAPATHERM® premazi za zaštitu od požara na zidove od opeke i betona.

Primjena

CAPATHERM® Primer innen W se primjenjuje kao sredstvo za grundiranje za kasnije premazne sustave CAPATHERM® Kabel i CAPATHERM® Beton.

Svojstva materijala

  • Agregatno stanje: tekućina
  • Komponente: jednokomponentan
  • Viskozitet pri isporuci: pripremljen za obradu

Osnova materijala

Specijalno modificirano kationsko vezivo.

Pakiranje/Veličina pakiranja

12 kg

Nijanse

Bezbojna.
Nijansiranje: Nije dozvoljeno!

Skladištenje

Na suhom, hladnom i prozračnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, u originalno zatvorenoj ambalaži, min. 12 mjeseci.

Prikladne podloge

Podloga mora biti suha, čista, odmaštena, otprašena, nosiva, bez dijelova koji otpadaju.

Priprema materijala

Prije uporabe temeljito promiješati. Nanošenje kistom, valjkom airless špricanjem.
Razrjeđivanje (vodom) obično potrebno.
Valjkom se postižu manje debljine sloja.

Način primjene

Nerazrjeđeno čistim alatom. Kistom, valjkom, špricanjem, Airless nanošenjem.

Razrjeđivanje

Ne smije se razrjeđivati! Kistom i valjkom nerazrjeđeno. Zračno špricanje nerazrjeđeno. Airless špricanje nerazrjeđeno.

Sistem nanošenja na površinu

Ovisno o zahtjevnosti, potrebno je nanijeti jedan ili dva temeljna premaza. Normalno upojne podloge se grundiraju jednom sa nerazrjeđenim CAPATHERM® Primer innen W. Jako upojne i porozne podloge grundirati dva puta, mokro na mokro, nerazrjeđeno.

Potrošnja

100 g/m2 po nanosu.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Ne raditi na temperaturi objekta, okolnog zraka i materijala ispod 5 0C i relativnoj vlažnosti zraka iznad 80%.

Vrijeme sušenja

Nakon 6 – 8 sati suho po površini, nakon 24 sata se može premazivati. Vremena sušenja se odnose na temperaturu od + 20 °C i relativnu vlažnost zraka od 65 %.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe vodom.

Zabilješka

CAPATHERM® Primer innen W se nanosi u jednom ili dva prolaza (radne etape). Količina koja se nanosi treba za svaku etapu biti 100 g/m2 i ne smije biti manja.
Pri izvođenju radova poštivati opće propise za sigurnost i rad. (Ne udisati maglicu – aerosol). U unutarnjim prostorima osigurati dobro prozračivanje.

Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.
U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta.
Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju.
Nastaviti ispiranje.
Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

HOS kategorija i granična vrijednost:

Kat. (A/i): 140 g/l; maks. 5 g/l

Detaljniji podaci

Šifra otpada: 57 303 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 08 01 12
Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu.
Sigurnosno-tehnički list: Dostupan na internetskoj stranici www.caparol.hr ili na upit
Namjena: Samo za profesionalnu namjenu.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list