CapaTherm Universalverdünnung

Smjesa otapala podešena za Capatherm sredstva za grundiranje i Capatherm završne lakove LM za van i unutra, kao i za čišćenje kistova i alata nakon uporabe.

Opis proizvoda

Capatherm Verdünnung Universalverdünnung se koristi za razrjeđivanje Capatherm Stahl Dämmschichtbildner innen/außen LM, Capatherm Stahl Grundierung LM (ali ne za Capatherm Stahl Phosphatgrund 2K LM) i Capatherm Stahl Überzugslacke LM., kao i za  čišćenje kistova, četaka i alata.

Osnova materijala

Specijalna smjesa otapala

Pakiranje/Veličina pakiranja

5 l, 30 l

Nijanse

Bezbojna

Skladištenje

Na suhom, hladnom i prozračnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, u originalno zatvorenoj ambalaži, min. godinu dana.

Tehnički podaci

  • Agregatno stanje: tekućina
  • Komponente: jednokomponentan
  • Viskozitet pri isporuci: pripremljen za obradu

Omjer miješanja

Vidjeti u tehničkim uputama svakog pojedinoga proizvoda koji se razrjeđuje.

Razrjeđivanje

Nanošenje kistom i valjkom – vidjeti tehničke upute za pojedini proizvod
Zračno špricanje – vidjeti tehničke upute za pojedini proizvod
Airless nanošenje – vidjeti tehničke upute za pojedini proizvod

Potrošnja

Ovisno o proizvodu u koji se dodaje.

Vrijeme sušenja

Svojstva sušenja ovise o proizvodu i odnose se na temperaturu od + 20 °C i relatvnu vlažnost zraka od 65 %.

Zabilješka

Pozor: Ne miješati sa drugim proizvodima!
Kod izvođenja radova pridržavati se općih propisa o sigurnosti u radu za premazne materijale (ne udisati aerosol – maglicu). Kod unutarnjih radova osigurati dobro prozračivanje.

Obratiti pažnju

Samo za profesionalnu primjenu!
Zapaljiva tekućina i para. Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav. Može nadražiti dišni sustav. Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. Čuvati izvan dohvata djece. Prije uporabe pročitati naljepnicu. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Poduzeti mjere protiv pojave statičkog elektriciteta. Ne udisati maglu/pare/aerosol. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem. AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje. U slučaju požara: za gašenje rabiti vodu/suhi prah/ugljik dioksid. Odložiti sadržaj/spremnik na za to predviđenom mjestu.

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

Ostali podaci

Šifra otpada: 55 370 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 14 16 03
Klasa ugroženosti voda: WGK 2, zagađuje vodu.
Klasa opasnosti prema VbF: A II.
ADR/RID: UN 1263/ Klasa 3, III.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr