CapaTherm Holz Überzugslack farblos innen LM

Mat i svilenkasto sjajni specijalni pokrivni završni lak s otapalima za CapaTherm Holz Dämmschichtbildner farblos innen W za unutarnje prostore na prethodno premazanim drvenim konstrukcijama.

Opis proizvoda

CAPATHERM® Holz Überzugslack farblos innen LM je mat i svilenkasto sjajni specijalni pokrivni završni lak s otapalima za CapaTherm Holz Dämmschichtbildner farblos innen W za unutarnje prostore na prethodno premazanim drvenim konstrukcijama.

Osnova materijala

Specijalni alkidni lak

Pakiranje/Veličina pakiranja

5 l i 20 l

Nijanse

Bezbojan

Stupanj sjaja

Mat i svilenkasto sjajni

Skladištenje

Na suhom, hladnom i prozračnom mjestu (od 5 °C do max. 30 °C), bez opasnosti od smrzavanja, u originalno zatvorenoj ambalaži 6 mjeseci.

Viskozitet

pripremljen za obradu

Podloge

Sa CAPATHERM® Holz Dämmschichtbildner farblos innen W prethodno premazane drvene konstrukcije, puno drvo, šperploča, iver ploče, itd.

Priprema podloge

Podloga mora biti suha, čista, odmaštena, otprašena, nosiva.

Priprema materijala

Prije uporabe temeljito promiješati!

Način primjene

Kistom, valjkom, špricanjem.
Kod nanošenja valjkom se postižu manje debljine sloja.
Pažnja kod nanošenja kistom i valjkom - premazivati samo jako male površine (vidjeti uputu Preporuke za Airless obradu CAPATHERM® sustava za zaštitu od požara). Ne raditi na temperaturi objekta / prostora ispod 5° C.
Osigurati dobro prozračivanje. Nakon što se potpuno osuši CAPATHERM® Holz Überzugslack innen LM bez mirisa.
CAPATHERM® Holz Überzugslack innen LM je samogasivi zaštitni lak. Primjena drugih zaštitnih lakova ili nepridržavanje propisanih količina nanošenja nije dopušteno, jer to može utjecati na zaštitno djelovanje protiv požara. Izlaganje gotovog premaza toplini preko 60 0C može može dovesti do narušavanja površine.

Razrjeđivanje

Razrjeđivanje obično nije potrebno.

Debljina sloja

40 - 80 g/m2

Sistem nanošenja na površinu

Nanosi se u jednom prolazu. Količina nanosa ne smije prijeći 80 g/m2.

Potrošnja

ca. 60 – 120 g/m2

Vrijeme sušenja

Suho na prašinu nakon ca. 5 – 6 sati, potpuno suho nakon ca.15 sati.
Svojstva sušenja se odnose na temperaturu od + 20 °C i relativnu vlažnost zraka od 65%. CAPATHERM® Holz Überzugslack innen LM se smije nanositi najranije 48 sati nakon nanošenja zadnjeg sloja za zaštitu od požara. Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka se vrijeme sušenja produljuje.

Čišćenje alata

Temeljito odmah nakon završetka rada razrjeđivačem.

Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

Nadražuje oči. Učestalo izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože. Pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na dobro prozračenom mjestu. Čuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pušenje. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s kožom i očima. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Poduzeti mjere protiv pojave statičkog elektriciteta. Za gašenje požara koristiti pijesak, CO2, ili sredstva za gašenje u prahu. Ne gasiti vodom. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima. Ako se proguta ne izazivati povraćanje, hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili ovaj spremnik. U slučaju nesreće udisanjem: iznijeti unesrećenog na svjež zrak i omogućiti mu odmor.

Obratiti pažnju

Zapaljivo.

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

HOS kategorija i granična vrijednost:

A(i), 500 g/l: maks. 495 g/l

Ostali podaci

Šifra otpada; 55 502 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 08 01 11
Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.hr
Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije